içinde ,

O da NeO da Ne

Paramedik, Aile Sağlığı Merkezleri ve iş güvenliği merkezlerinde çalışabilir mi ?

2022 paramedik taban puanları kpss,paramedik taban puanları 2022 4 yıllık,2022 paramedik taban puanları devlet üniversiteleri,2 yıllık paramedik taban puanları 2021,2021 tyt paramedik taban puanları,
paramedik

Türkiye genelinde paramediklerin, Acil Tıp Teknisyenleri gibi Aile Sağlığı Merkezleri ve iş güvenliği merkezlerinde çalışma talebi, kamuoyu tarafından büyük bir destek gördü.

Paramediklerin bu talebi, ülkenin sağlık sektörüne önemli bir katkı sağlayabileceği düşünüldüğü için olumlu bir şekilde karşılandı. Son gelişmelere göre, Kamu Denetçisi, paramediklerin bu talebini haklı buldu ve iki önemli bakanlığa tavsiye kararı yazdı. Paramedikler, Aile Sağlığı Merkezleri ve iş güvenliği merkezlerinde çalışma taleplerinin daha fazla dikkate alınması gerektiğini savunuyorlar.

T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2023/5757-S.23.9498 BAŞVURU NO : 2022/17988

KARAR TARİHİ : 09/05/2023 TAVSİYE KARARI ,TCKN:BAŞVURUYA KONU İDARE :

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURUNUN KONUSU : Başvuranın, ambulans ve acil bakım teknikerlerinin diğer sağlık personeli belgesi alabilmesinin ve aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 06/12/2022

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Kurumumuza gönderilmiş olan başvuruda; başvuran, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ambulans ve acil bakım teknikerliği (paramedik) programından mezun olduğunu belirterek sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmuş kişiler gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde diğer sağlık personeli olarak çalışabileceği şekilde dsp (diğer sağlık personeli) belgesi almasının ve aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2. Kurumumuzun 02/01/2023 tarihli ve – / – . sayılı bilgi-belge isteme yazısına cevaben Sağlık Bakanlığının 12/01/2023 tarihli ve E- – – sayılı yazı ve eklerinde ilgili idare: “Bakanlığımız mevzuatlarında “diğer sağlık personeli” şeklinde bir sağlık meslek sınıfı olmadığı gibi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından diğer sağlık personeli sayılabilecek meslekler içerisinde Acil Tıp Teknikeri olmadığından iş yeri hemşireliği sertifikası almaları mümkün değildir. Ayrıca; “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin”, İkinci Bölüm Ek-1/B kısmında yer alan Acil Tıp Teknikerinin iş ve görevleri; “a) Hastaneye ulaştırıncaya kadar hastaya Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları uygun yollardan herhangi biriyle uygular” hükmü gereğince Acil Tıp Teknikerlerinin iş ve görev tanımları hastane öncesi ile sınırlı tutulduğundan Aile Sağlığı Elemanı ve İş Yeri Hemşiresi olarak çalışmaları uygun değildir. Acil Tıp Teknisyenlerinin; 13.01.1982 tarihli ve 17927 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile 27.03.2002 tarihli ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Acil Serviste çalışacak asgari personel listesinde ve 25.01.2013 tarihli 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğindeki Aile Hekimliği Aile Sağlığı Elemanları içerisinde bulunmalarından dolayı hastane acil servislerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışma alanları bulunmaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince iş yeri hemşireliği sertifikası almaları da mümkündür.

Ancak Acil Tıp Teknikerlerinin; iş ve görev tanımlarında hastaneye ulaştırıncaya kadar ifadesi yer aldığından mezkûr mevzuat çerçevesinde ambulans hizmetleri dışında çalışmaları uygun değildir.

Ancak Bakanlığımızca başlatılmış olan meslek iş ve görev tanımlarının güncellenmesi çalışmalarına tüm sağlık meslekleri ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları gibi Acil Tıp Teknikeri de (Paramedik) dâhil edilmiştir. Başlatılmış olan mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında meslek temsilcileri ile daire başkanlığımız arasında güvenilir veri toplama, tasnifleme ve analiz etme süreçleri başlamış ve hâlihazırda devam etmektedir.

Bahse konu tüm sağlık mesleklerinin ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının kendi mesleki alanları içerisinde yapmış oldukları tüm işlerin listeleri, bu işlerin her birinin iş süreçleri, aldıkları eğitim ile yaptıkları işlerin uyum/ yetkinlik/yeterlilik düzeylerin analiz edilmesine yardımcı Bloom Taksonomileri veri analiz aşamasındadır.

Bu bağlamda “Acil Tıp Teknikerlerinin görev tanımlarının yeniden düzenlenmesine ve çalıştıkları birimlerin değiştirilip değiştirilmeyeceğine” mezkûr çalışmalar tamamlandıktan sonra karar verilecektir.” 3. Kurumumuzun 17/03/2023 tarihli ve – / – . sayılı bilgi-belge isteme yazısına cevaben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27/03/2023 tarihli ve E- – sayılı yazı ve eklerinde ilgili idare: “Bakanlığımız tarafından yayımlanan 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin hazırlık aşamasında yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından taslak metin ilgili tarafların görüş ve değerlendirilmesine açılmış olup gelen görüşlerin incelenmesinin yanı sıra ayrıca Sağlık Bakanlığı ile daha detaylı çalışılmalar yapılmış ve Yönetmelik içeriğine müştereken karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, paramedik olarak tarif edilen ambulans ve acil bakım teknikerlerine özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde çok yoğun olarak ihtiyaç duyulması, buralarda hâlihazırda yaşanan personel sıkıntısı ve mevcut kadronun kendi gereksinimlerini karşılamaya yetmemesi gerekçelerinin belirtilmesi üzerine paramedik mezunları Yönetmelik kapsamına dahil edilmemiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar sebebiyle ambulans ve acil bakım teknikerlerinin mezkûr Yönetmeliğe dahil edilmeleri hususunda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığının personel ihtiyacı göz önünde bulundurarak konuya ilişkin kararında değişikliğe gitmesi ve Bakanlığımızı bilgilendirmesi halinde Yönetmeliğin ilgili maddesinde değişiklik yapılması için gerekli değerlendirmeler yapılabilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

4. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının; “Devletin temel amaç ve görevleri” başlıklı 5’inci maddesinde; “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” 5. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.” 6. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49’uncu maddesinde; “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” 7. 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun Görevi” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” 8. 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13’üncü maddesinde; “Acil tıp teknikeri; ön lisans seviyesindeki acil tıp bölümünden mezun, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapan sağlık teknikeridir.” 9. 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin (z) bendinde; “Ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT): Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki 2 yıllık ambulans ve acil bakım teknikerliği programlarından mezun olmuş kişileri, 9.1. 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin (aa) bendinde; “Acil tıp teknisyeni (ATT): Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmuş kişileri, ifade eder.” 9.2. 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin “İstihdam edilecek personelin nitelikleri ile görev ve yetkileri” başlıklı 28’inci maddesinde; “Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalma kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler. Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar. Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri’nin acil bakımda tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;

Ambulans ve acil bakım teknikerleri, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak.

2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.

3) Oksijen uygulaması yapmak.

4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak.

6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.

9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.

Acil tıp teknisyenleri, tıbbi danışman koordinasyonu ve onayı ile Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak.

2) Oksijen uygulaması yapmak.

3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.

8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.

9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

Acil sağlık hizmetlerinde istihdam edilecek hekim ve diğer personelin nitelikleri ile görev ve yetkileri, yukarıda düzenlenen hususlar da nazara alınarak, hizmetin ve hizmet verilecek birimin mahiyetine göre Bakanlık gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

10. 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesi (b) bendinde; “Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, ifade eder.” 11. 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1’de yer alan “Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına” göre; “Acil tıp teknikeri a) Hastaneye ulaştırıncaya kadar hastaya Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları uygun yollardan herhangi biriyle uygular.

 • Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon, gerekli hallerde krikotirotomi, invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon ve oksijen uygulamaları yapar.
 • Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kotrolü ve iğne dekompresyon uygulaması yapar.
 • Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlar.
 • EKG ve monitörizasyon ile ritim değerlendirmesi yapar, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.
 • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
 • Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.
 • Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Acil tıp teknisyeni

 • Yetkili sağlık meslek mensubunun sorumluluğunda hastaya uygun paranteral girişim yapar.
 • Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.
 • Uygun taşıma tekniklerini uygular.
 • Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.
 • Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.
 • Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
 • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
 • Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.
 • Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.” 12. 26/3/2009 tarihli ve 27181 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Bakanlığının Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğinin “Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT)’nin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır; a) Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT) Ek-1’deki temel eğitim programı, Ek-2’deki akış şemaları ve diğer zorunlu eğitim programlarına uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak,

2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,

3) Oksijen uygulaması yapmak,

4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,

5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak,

6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,

7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,

8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak,

9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,

10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak, ile yetkilidirler.

b) AABT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimsiz ambulanslar veya acil sağlık araçları ile görev yaparken Ek-1’deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini, ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

(2) Acil tıp teknisyenleri (ATT)’nin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır; a) Acil tıp teknisyenleri, birlikte çalıştığı hekim ve/veya AABT’nin talimatı ve onayı ile Ek-1’deki temel eğitim programı ve Ek-2’deki akış şemalarına uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak,

2) Oksijen uygulaması yapmak,

3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,

4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,

5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,

6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak,

8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak,

9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak, ile yetkilidirler. b) ATT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya AABT’li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, Ek-1’ deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’ de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.” Hükümlerine yer verilmiştir.

KAMU DENETÇİSİ CELİLE ÖZLEM TUNÇAK’IN KAMU BAŞDENETÇİSİNE ÖNERİSİ

13. Başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde başvuru konusuna ilişkin “Tavsiye Karar Önerisi” Kamu Başdenetçisine sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme 14. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuranın, sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmuş kişiler gibi ambulans ve acil bakım teknikerlerinin de iş sağlığı ve güvenliği Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA Kep Adresi: [email protected] 7 / 11 hizmetlerinde diğer sağlık personeli olarak çalışabileceği şekilde diğer sağlık personeli belgesi almasının ve aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir. 15. Başvuranın 10/09/2021 tarihli ve / sayılı başvurusu sebebiyle Sağlık Bakanlığından talep edilen bilgi ve belgelere istinaden verilen cevabi yazıda özetle; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte diğer sağlık personeli sayılabilecek meslekler içerisinde ambulans ve acil bakım teknikeri mevcut olmadığından iş yeri hekimlerinin yanında çalışabilmelerinin mümkün olmadığı, iş ve görev tanımlarında “hastaneye ulaşıncaya kadar” ifadesi yer aldığından mezkûr mevzuat çerçevesinde ambulans hizmetleri dışında çalışmalarının uygun olmadığı, ancak Bakanlıkça başlatılmış olan meslek iş ve görev tanımlarının güncellenmesi çalışmalarına ambulans ve acil bakım teknikerlerinin de dahil edildiği bu bağlamda çalışmanın Bloom Taksonomileri veri analiz aşamasında olduğu ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen cevabi yazıda konuya yönelik çalışmaların yapıldığı, buna istinaden Kurumumuz tarafından 06/01/2022 tarihinde bahsi geçen başvuruya yönelik “Dostane Çözüm” kararı verildiği ancak geçen 1 yıllık süre içinde Bakanlık tarafından herhangi bir işlem tesis edilmediği anlaşılmıştır. Başvuranın tarihli ve / sayılı işbu başvurusuna istinaden Sağlık Bakanlığından tekrar bilgi ve belge talebinde bulunulduğu, Kurumumuza gönderilen cevabi yazıda ise önceki başvuruya yönelik verilen cevaplarla aynı ifadelerin kullanıldığı dikkat çekmiştir. 16. Bu bağlamda 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13’üncü maddesi kapsamında ambulans ve acil bakım teknikerlerinin (acil tıp teknikeri), ön lisans seviyesindeki acil tıp bölümünden mezun, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapan sağlık teknikeri olduğu, ayrıca Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 28’inci maddesinde ambulans ve acil bakım teknikerlerinin acil tıp teknisyenleri gibi acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabileceği ifade edilmiştir. 16.1. Ayrıca anılan Yönetmelikte ambulans ve acil bakım teknikerlerinin iş ve görev tanımı yapılırken “hastaneye ulaşıncaya kadar” ibaresinin kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak görev ve yetkisi kapsamında belirtildiği, bunun dışında sayılan oksijen uygulaması yapmak, endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak, kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak, travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak, uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak, monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak, yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak ve acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak gibi hususlarda hastaneye ulaşıncaya kadar bu hizmetleri yapabileceklerine dair bir hüküm içermediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan bahsi geçen Yönetmelik kapsamında ambulans ve acil bakım teknikerlerinin hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak da çalışabilecekleri düzenlenmiştir. 16.2. Dolayısıyla 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13’üncü maddesinde ambulans ve acil bakım teknikerlerinin görevlerinin “hastaneye ulaşıncaya kadar” olduğuna ilişkin bir hüküm içermediği, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında ise sayılan görevler içerisinde sadece “kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları hastaneye ulaşıncaya kadar kullanabileceklerinin” ifade edildiği, böylece 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13’üncü maddesinde düzenleme alanı bulmayan “hastaneye ulaşıncaya kadar” ibaresinin Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 28’inci maddesi uyarınca teknikerlerin sayılan tüm görevleri için uygulanır kılmanın ambulans ve acil bakım teknikerlerinin çalışma alanlarını daralttığı ve başvuruya konu olay bağlamında, Kanunda yer almayan daraltıcı nitelikteki bu ibarenin Yönetmelik ile düzenlenmiş olması hususunun normlar hiyerarşisine uygunluk teşkil etmediği değerlendirilmiştir. 16.3. Bilindiği üzere, normlar hiyerarşisi kuramına göre hukuk düzeni, farklı kademede yer alan Anayasa, kanun, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerden oluşan birçok normu içermekte ve her norm geçerliliğini bir üst basamakta yer alan normdan almaktadır. Bu nitelikleri gereği dayandıkları üst hukuk normlarına aykırı hüküm ihtiva etmeleri mümkün değildir. Bu kuramın en belirgin özelliklerinden biri de bir düzenlemenin hiyerarşik sıralamada daha altta bulunan bir düzenleme ile değiştirilememesi ve kaldırılamamasıdır. 17. Diğer taraftan 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13’üncü maddesinde ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde tanımı yapılan acil tıp teknikeri diğer adıyla ambulans ve acil bakım teknikeri, Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundaki 2 yıllık ambulans ve acil bakım teknikerliği programlarından mezun olmuş kişileri ifade etmekte olup Yükseköğretim Yürütme Kurulunun aldığı karar ile sağlık meslek liselerinden mezun olmuş acil tıp teknisyenlerinin üst öğrenimi olarak kabul edildiği görülmüştür. 18. Bir başka açıdan bakıldığında, 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde, ambulans ve acil bakım teknikerlerinin ve acil tıp teknisyenlerinin acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilmek amacıyla acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışabilecekleri aynı madde altında düzenlenmiş olup benzer görev ve yetkilere haiz oldukları görülmüştür. Ayrıca adı geçen iki meslek grubunun iş ve görev tanımları dikkatle incelendiğinde, ambulans ve acil bakım teknikerlerinin kardiyo- pulmoner resüsitasyon, monitörizasyon, defibrilasyon gibi eğitim gerektiren ileri teknik uygulamaları yapmaya yetkili oldukları, bu bakımdan acil tıp teknisyenlerinden farklılaştıkları değerlendirilmiştir. 19. Başvuranın tarihli ve / sayılı işbu başvurusu sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep edilen bilgi ve belgelere istinaden verilen cevabi yazıda ise özetle; ambulans ve acil bakım teknikerlerine hastanelerin acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde yoğun olarak ihtiyaç duyulduğu, personel sıkıntısı ve mevcut kadronun kendi gereksinimlerini karşılamaya yetmemesi gerekçeleri sebebiyle mezkur Yönetmeliğe dahil edilmediği, Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin kararda değişikliğe gitmesi ve bu hususu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmesi halinde değişiklik için gerekli çalışmalar yapılabileceği belirtilmiştir. 20. Bu kapsamda, Anayasal bir hak olan çalışma hakkının ve sosyal devlet ilkesinin de gereği olarak ambulans ve acil bakım teknikerlerinin acil bakım teknisyenliğinin üst öğrenimi olduğu hususu da göz önüne alınarak Bakanlık bünyesindeki personel planlamasının içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olması, aynı zamanda etkin ve verimli sağlık hizmeti yürütebilmek amacıyla ilk ve acil yardım eğitimi almış bu kişilerin çalışma alanlarını daraltan ilgili hükmün tekrar gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 21. Başvuranın iddia ve talepleri, ilgili meri mevzuat hükümleri ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 1219 sayılı Kanun ile tanımı yapılan ambulans ve acil bakım teknikerliğinin YÖK kararı çerçevesinde acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi olarak kabul edildiği, iki meslek grubunun da Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde aynı madde altında ve benzer iş ve görev tanımı ile düzenlendiği, Yönetmelikte yer alan “hastaneye ulaşıncaya kadar” ibaresinin yalnızca kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak görev ve yetkisi kapsamında belirtildiği ancak diğer görevler açısından da genel bir hüküm gibi algılanarak ambulans ve acil bakım teknikerlerinin çalışma alanlarının daraltıldığı ve bu durumun normlar hiyerarşisine uygunluk teşkil etmediği hususları göz önüne alındığında, çalışma hakkı kapsamında ve sosyal devlet ilkesinin gereği olarak personel planlamasının içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olması, aynı zamanda etkin ve verimli sağlık hizmeti yürütebilmek amacıyla ilk ve acil yardım eğitimi almış bu kişilerin çalışma alanlarını daraltan ilgili hükmün tekrar gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup ambulans ve acil bakım teknikerlerinin (acil tıp teknikerleri) görev tanımlarının ve çalışma alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan bahsi geçen çalışmaların meslek mensuplarının mağduriyetlerini ortadan kaldıracak şekilde ve en kısa sürede tamamlanması yönünde tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. B. İyi Yönetim İlkelerine Uygunluk Yönünden Değerlendirme 22. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İyi yönetim ilkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde, şikâyet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde Kurumumuza gönderdiği, bu anlamda “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ve “makul sürede karar verme” ilkelerine uygun hareket ettiği ancak, başvuru sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir.

HAK ARAMA HÜRRİYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

23. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden artakalan süre işlemeye devam edecek olup Ankara İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

KARAR

İlgili mevzuat hükümleri, yukarıda yer verilen açıklamalar ve dosya kapsamına göre

BAŞVURUNUN KABULÜNE, Ambulans ve acil bakım teknikerlerinin (acil tıp teknikerleri) görev tanımlarının ve çalışma alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hususunda SAĞLIK BAKANLIĞINA VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz (30) gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Kararın BAŞVURANA, SAĞLIK BAKANLIĞINA VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.

Şeref MALKOÇ Kamu Başdenetçisi

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde güvenlik müdürü, kendisini CİMER'e şikayet eden güvenlik personelini dövdü. Engelli bir vatandaşa da saldırdığı iddia edilen güvenlik müdürünün güvenlik çalışanını tekme tokat darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal Şehir Hastanesi’nde Müdür Şikayet Sonrası Personeli Dövdü !

Bursa Uludağ Üniversite hastanesi

Bursa Uludağ Üniversitesi SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI !