içinde

sevdimsevdim

UÇUŞ TABİPLİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMISTANDARDI !

hemşire haberleri
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ALANI SERTİFİKALI EĞİTİM STANDARTLARI

Sertifikalı Eğitim Programının Adı
MADDE 1- (1) Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı
Sertifikalı Eğitim Programının Amacı
MADDE 2- (1) Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı’nın amacı; havacılık tıbbı bilgilerini
hem teorik hem de uygulamalı olarak en doğru ve güncel bir şekilde öğretebilmek, uçuş
emniyetine katkı sağlamak, uçuş ekibine verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmaktır. Ayrıca
Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı ile sivil ve askeri havacılık personelinin ulusal ve
uluslararası alanda yürürlükte olan mevzuata göre yapılan ilk, periyodik ve diğer sağlık
muayeneleri sonucu uçuş görevlerine elverişliliğine ilişkin sağlık raporu düzenleyebilen ve
havacılık tıbbı faaliyetlerinde görev alan veya alması planlanan sertifikalı uçuş tabibi
yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Sertifikalı Eğitim Programının Hukuki Dayanağı
MADDE 3 – (1) Bu sertifikalı eğitim programının uygulanmasında;
a) 07.05.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3’üncü ve 9’uncu
maddeleri,
b) 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık
Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği,
c) 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve bu Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan
28.09.2018 tarihli Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı’nın 1’inci ve
3’üncü maddeleri (3.7.2 Girişimsel Yetkinlikler Tablosu Uygulamalı Eğitimler Bölümü),
d) 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 508’inci maddesi,
e) 6756 sayılı Kanun’un 106’ncı maddesi ikinci fıkrası
hukuki dayanak olarak alınmıştır.
Sertifikalı Eğitim Programı İle İlgili Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu eğitim programında geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Eğitim Merkezi: Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş olan “Sertifikalı
Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi” ne sahip merkezi,
c) Elektronik Sistem: Bakanlık tarafından onaylı sertifikalı eğitim programlarının başvuru,
eğitim ve sertifikalandırma süreciyle ilgili iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği web tabanlı
uygulamayı,
d) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
e) İlgili Birim: Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığını,
f) MSB: Milli Savunma Bakanlığını,
g) Sertifika: Eğitim Programını tamamlayıp sınavda başarılı olanlara verilen ve Genel
Müdürlük tarafınca Bakanlık elektronik kayıt sistemine tescil numarası verilerek kaydedilmiş
belgeyi,
h) SEP: Sertifikalı Eğitim Programını
ifade eder.
Katılımcılar ve Nitelikleri, Başvuru İşlemleri ve Başvuruda İstenecek Belgeler
MADDE 5- (1) Bu sertifikalı eğitim programına (SEP); diploma tescili yapılmış kamu
görevinden yasaklı olmayan tıp fakültesi diplomasına veya uzmanlık belgesine sahip tabipler
katılabilir. Uçuş Tabipliği SEP’e başvuran katılımcıların başvuruları kendi mevzuat hükümleri
doğrultusunda ilgili birimlerden görüş alınarak değerlendirilebilir.
(2) SEP başvurusunda Ek-2’de yer alan başvuru dilekçesi katılımcı tarafından eksiksiz
doldurulup imzalandıktan sonra elektronik sisteme yüklenir. Kamu kurumu ve üniversite
bünyesinde görev yapmakta olan katılımcının başvuru dilekçesinde çalıştığı kurumun başhekim
onayı aranır.
(3) Kamu adına görevlendirilen katılımcının;
a) Askeri uçuş tabipliği faaliyetlerine katılan, MSB ve İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev
yapan personel ile Sağlık Bakanlığı, sivil kurum/kuruluşların personeli veya kendi namına
sertifikasyon programına başvuran personel için Sağlık Bakanlığına bağlı uçucu ve dalgıç sınıfı
raporları vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından son 3 (üç) ay içinde “Görev Ekibi Olarak Uçar”
raporuna sahip olması,
b) Askeri uçuş tabipliği faaliyetlerine katılan, MSB ve İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev
yapan personelin (Uçuş Tabipleri, Hava-Uzay Hekimliği Uzmanları ve Hava-Uzay Hekimliği
Uzmanlık Öğrencileri) Sağlık Bakanlığı ile MSB ve İçişleri Bakanlığının ilgili mevzuatında
belirlenen şartları haiz olması gerekir.
(4) SEP başvurusunda aşağıdaki belgeler istenir;
a) Kendi el yazısı ile doldurulmuş ve imzalanmış Ek-2’de yer alan başvuru dilekçesi,
b) Kimlik fotokopisinin örneği (Arkalı-Önlü),

c) Kurumu adına katılanlardan, ilgili kurumun görevlendirdiğine dair resmi yazı; kurum
adına katılmayanlar için ise hangi kurumdan katıldıklarını belirten yazılı beyan,
d) SEP ücretini yatırdığına dair banka dekontu,
e) Sağlık raporu.
(5) Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanları, müfredatları gereği SEP’te yer alan eğitim içeriğini
uzmanlık eğitimleri sırasında aldıklarından Uçuş Tabipliği SEP’ten muaftırlar.
(6) SEP başvuruları elektronik sistem üzerinden aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
a) SEP ön başvuruları elektronik sistem üzerinden alınır ve yapılan değerlendirme sonucu
ilgili birim tarafından belirlenen nihai katılımcı listesi yine aynı sistem üzerinden eğitim
merkezine bildirilir. Evrakları tam ve uygun olan katılımcılar elektronik sistemdeki başvuru
sırasına göre yerleştirilir. Yanlış ve/veya eksik evrak yükleyen katılımcıların başvurusu
geçersizdir. Bu kişiler bir sonraki eğitim döneminde yeniden başvuru yapabilirler.
b) İlgili eğitim dönemi için yapılan başvurular, elektronik sistem başvuru sırası esas alınarak
değerlendirilir, asil ve yedek listeler oluşturulur.
c) SEP’e yerleştirildiği halde eğitime başlamayan katılımcının SEP başvurusu iptal edilir.
Yerine ilgili birim tarafından elektronik sistem başvuru sırasına göre yeni katılımcı yerleştirilir.
d) Katılımcı şartlarını taşımayanlar değerlendirmeye alınmaz.
e) Yurt dışında bulunan tıp fakültelerinden veya bunlara denk fakültelerden mezun T.C.
vatandaşı ve yabancı uyruklu tabiplerin SEP’e katılabilmeleri için ilgili diplomalarının denklik
işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Sertifikalı Eğitim Programının Yürütülme Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) SEP’in yürütülmesinde aşağıdaki usul ve esaslara uyulur;
a) SEP’in ilgili birimi Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığıdır.
b) Eğitim merkezi olmak için başvurular 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nin 6’ncı
maddesine göre yapılır.
c) Eğitim merkezi, kurs talebinde bulunan kurumların ihtiyaçlarını da göz önünde
bulundurarak, Bakanlığın uygun görüşüyle yılda en az 2 (iki) eğitim düzenler.
d) Bir eğitim programında en fazla 24 (yirmi dört) katılımcı eğitime alınabilir. Bir kurs
döneminin açılabilmesi için en az 10 (on) katılımcının eğitime başvurmuş olması gerekmektedir.
MSB ve İçişleri Bakanlığı personeli için planlanacak eğitimlerde bu kural kapsam dışında
bırakılabilir.
e) Eğitim merkezi bir eğitim programında eğitime alacakları toplam katılımcı sayısının en
fazla %30’unu (otuzunu) kendi personelinden seçebilir. Kamuya açık ilan edilmesine rağmendiğer kurum personelinden yeterince müracaat olmadığı ve kendi kurumundan bu orandan daha
fazla personelin eğitime alınması talep edildiği takdirde, Bakanlığa gerekçeleri ile başvuruda
bulunulur. Bakanlığın uygun görüşüyle katılımcı sayısı belirlenir. MSB ve İçişleri Bakanlığı
personeli için planlanacak eğitimlerde bu kural kapsam dışında bırakılabilir.
f) Katılımcılar eğitim programı sırasında, eğitim gereği yapılacak uygulama ve çalışmalar
dışında başka bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar.
g) SEP öncesinde katılımcılara eğitim süresince geçerli olan kurallar ve uygulamalar SEP
sorumlusu tarafından açıklanır.
h) SEP teorik ve uygulamalı eğitim olarak yürütülür.
ı) Teorik ve uygulamalı eğitimin süresi ve niteliği standartta yer alan sürelere ve niteliklere
uygun olarak hazırlanır ve yürütülür.
i) Uygulama eğitimlerinde MSB’ye bağlı alan ve araçların kullanılması durumunda
yetkilendirilmiş eğitim merkezi, eğitimin başlamasından önce MSB’den izin ister ve
katılımcıların uygunluğuna MSB karar verir.
j) SEP kesintisiz olup hem teorik hem de uygulamalı eğitime devam zorunludur. Teorik ve
uygulamalı eğitimlere yasal mazeretli olarak devamsızlık hakkı %10 (on)’dur. Teorik ve
uygulamalı eğitimlerde mücbir nedenden dolayı devamsızlık yapan katılımcıların eksik kalan
eğitim süreleri eğitim merkezi tarafından tamamlatılır. Katılımcı, mücbir nedenin ortadan
kalktığı ilk iş gününü takip eden tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde eğitim merkezine
eksik eğitim süresinin tamamlanması talebiyle başvuruda bulunur. Eğitim merkezi, katılımcının
talebinin kendisine ulaştığı tarihten sonra açılacak ilk SEP’e katılımcıyı alır ve bu standartta yer
alan ilgili işlemleri gerçekleştirir. Katılımcının eksik eğitimlerini tamamlamasının mümkün
olmadığı durumlarda, katılımcının talebi ve durumunu belgelemesi halinde eğitim merkezi
eğitim ücretinin eksik kalan eğitim saatlerine ilişkin kısmını, SEP’in eğitim toplam süresine
oranı baz alınarak hesaplar ve katılımcı kurum tarafından görevlendirildiyse ilgili kuruma; kendi
nam ve hesabına katıldıysa katılımcıya veya yasal temsilcisine iade eder.
k) SEP sonunda sertifika almaya hak kazananlardan kurumu adına katılanlar asgari bir yıl
süreyle uçucu muayenesi yapmaya yetkili hastanede görev yaparlar. MSB personeli kendi
mevzuatına tabidir.
l) Bir yıllık sürenin hesabında fiilen çalışma esas olup hafta sonu ve resmî tatil günleri fiili
çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine
ilave edilir. İlgili kurum ve kuruluş sertifika sahibinin zorunlu çalışma süresini tamamladığını
gösterir belgeyi, yükümlülüğünün ortadan kalktığı tarihi izleyen günden itibaren en geç 7 (yedi)
iş günü içinde ilgili birime gönderir. İlgili birim bu belgenin kendisine ulaştığı günü izleyengünden itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde sertifikaları kişiye teslim edilmek üzere il sağlık
müdürlüğüne gönderir.
m) Katılımcılar Ek-3 ve Ek-4’te yer alan “Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programı
Değerlendirme Formu”nu doldurup eğitim kurumuna verir. Eğitim merkezi, eğitim sonunda
düzenlenmiş/doldurulmuş bulunan formları Bakanlığa gönderir.
n) SEP’i başarıyla tamamlayan katılımcılar için ilgili birim tarafından belirlenen standartlara
uygun sertifika eğitim merkezince elektronik sistem üzerinden düzenlenir.
o) Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmeden düzenlenen eğitimler için mevzuatta yer alan
cezai hükümler uygulanır

TÜM YAZI İÇERİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Zonguldak İL Sağlık Müdürlüğünden YENİDOĞAN CANLANDIRMA EĞİTİMİ !

Zonguldak İL Sağlık Müdürlüğünden YENİDOĞAN CANLANDIRMA EĞİTİMİ !

AHESEN BAŞKANI DR. AHMET KANDEMİR

AİLE HEKİMLİKLERİNDE AŞI REDDİ KAOSU!