içinde

Ücretsiz izin nedir, memurlar nasıl ücretsiz izin kullanabilir?

yıllık izin bitmeden yıllık izin alınırmı,yıllın izin bitimi izin alınır mı,Yıllık İzin Alan Devlet Görevlisi Göreve Başlayış yapmadan tekrar İzin Alabilir mi,
yıllık izin bitmeden yıllık izin alınırmı,yıllın izin bitimi izin alınır mı,Yıllık İzin Alan Devlet Görevlisi Göreve Başlayış yapmadan tekrar İzin Alabilir mi,

Devlet memurları, belli durumlar dahilinde aylıklarından feragat ederek uzun süreli izne ayrılabiliyorlar. Ücretsiz izin her durumda mümkün olmasa da yasada belirlenmiş bazı durumlar için devlet tarafından çalışanlarına ücretsiz izin hakkı tanınmış durumda. Ancak çoğu durumda ücretsiz izin almak için tarafların karşılıklı rızaları gerekir.. Peki hangi hallerde ücretsiz izin kullanılır, ücretsiz iznin süresi ne kadardır? İşte ücretsiz (aylıksız) izin hakkında merak edilen tüm detaylar.

Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen hallerde ücretsiz izin kullanarak bir süreliğine çalışmama haklarını kullanabiliyorlar.KİMLER ÜCRETSİZ İZİN KULLANABİLİR?

-Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

-Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

-Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

-Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
-Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.”
ÜCRETSİZ İZİN İÇİN KARŞILIKLI RIZA GEREKİR Mİ?
657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 1. fıkrasında “izin verilebilir.” denilmesi idarenin takdir hakkı olduğu anlamına gelir. İdare iznin gereklerine ve sebeplerine aykırı hareket edilmesi halinde durumu idari yargıya götürülebilir. Ancak doğum sebebiyle alınan izinler istisnadır, rıza gerekmez.
HASTA YAKINLAR SEBEBİYLE ÜCRETSİZ İZİN ALINABİLİR Mİ?
105. Maddede; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” denmektedir. Burada kastedilen yakınlar; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerdir.
MEMURLAR KAÇ DEFA ÜCRETSİZ İZİN KULLANABİLİR?
Memurlar, memuriyeti süresince her olay ve her kişi için belirlenen azami süre kadar izin kullanabilir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

sorular

MEMURLARIN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÇAĞRILDIKLARI GÖREVE GİTMELERİ ZORUNLU MU?

sağlık bakanlığı

SÖZEL ORDER ile ilgili mevzuat