içinde

Svo Nedir? SVO Belirtileri,Acil Yaklaşım ve Tedavi – Serebro Vaskuler Hastalık -Serebro Vaskuler Olay

Serebro Vaskuler Hastalık
Serebro Vaskuler Hastalık

Ateroskleroz, beyindeki iltihaplanma ile birlikte yüksek kolesterol düzeylerinin, kalın, mumlu bir plak olarak kolesterol oluşturmasına neden olur. Bu plak beyindeki kan akışını sınırlayabilir veya tamamen tıkayabilir, inme, geçici iskemik ataklara neden olabilir ve zamanla kognitif bozukluk ve demansa yol açabilir.

” Beyinin belirli bir bölgesine kan akımının gidememesi sonucunda ortaya çıkan klinik duruma inme adı verilir ”

– En sık 3. ölüm nedeni (1.kalp hastalıkları, 2.kanser)

– En sık sakatlık nedeni

-55 yaştan sonra her 10 yılda bir insidans 2 kat artmaktadır. 

Svo Nedir

Svo hastalığının en yaygın biçimleri şunlardır:

 • Beyin trombozu – beynin kan dolaşımında oluşan leke pıhtı / plakası
 • Serebral emboli – kan akışı vücudun başka bir yerinden gelen pıhtı veya hava kabarcısı tarafından engellenir
 • Beyin kanaması – rüptüre olmuş bir kan damlasından kandan kaçma

Svo hastalığının bir diğer çeşiti ise anevrizmaları (atardamar duvarı şişmesi) içerir. Atardamardaki zayıf parçalar, gözyaşı dökebilen ve beyin kanamalarına neden olan çok ince bir duvarla çıkıntılar geliştirebilir.

Anevrizma, özellikle hipertansiyonu olan kişilerde (yüksek tansiyon) kolesterol birikintilerinden kaynaklanan bozuk kılcal damarlarda da ortaya çıkabilir. Bu süreçte kanama olursa, felce neden olabilir.

Svo (Serebrovasküler) hastalığı öncelikli olarak yaşlı olan veya diyabeti bulunan, sigara içen, yüksek tansiyonlu veya iskemik kalp hastalığını etkiler.

    İskemik İnme

„ Trombotik

„ Embolik

„ Hipoperfüzyon

    Hemorajik İnme

„ İntraserebral kanama (ISK)

„ Subaraknoidal kanama (SAK)

Svo Hastalığı Belirtileri

Svo hastalığının belirtileri, kanamaya, tromboza veya embolusa ve etkilenen serebral dokunun kapsamına bağlıdır.

Hemorajik veya iskemik olayların genel belirtileri, hemipleji (bir tarafın felce uğraması) ve hemiparezi (vücudun bir tarafındaki güçsüzlük) gibi motor disfonksiyonu içerir.

Serebrovasküler atak (CVA) ‘nın erken dönemlerinde hastada güçsüzlük (sarsıntılı felç), ardından kas tonusu ve spastisite artabilir. Gag refleksini veya öksürük yeteneğini kaybedebilirler.

Ayrıca şunlarda göülebilir:

 • Disfaji – yutma güçlüğü veya rahatsızlığı
 • Afazırlık – düşünceleri kelimelere dökmek güçlüğü
 • Disartrian – konuşmayı ifade etme zorluğu
 • Apprisia – görevleri planlama veya gerçekleştirme zorluğu

Görme alanlarının yarısının (eşanlı hemianopi) kaybı ve bir nesneyi tanımama becerisi (agnozia) gibi mekansal ve algısal açıkları geliştirebilirler.

Bir CVA’nın diğer belirtileri şunları içerebilir:


 • Hemorajik CVA’ya bağlı belirtiler, hızla gelişen şiddetli bir baş ağrısı, ense sertliği (sert boyun) ve hemiplejiyi ve ayrıca yukarıda listelenen bazı diğer belirtileri içerebilir. Hematom (kan pıhtısı) büyüdükçe, hastanın nörolojik belirtileri kötüleşebilir ve bilinç kaybına neden olabilir.Kusma
 • Nöbetler
 • Ateş
 • Bilinç kaybına yol açan karışıklık
 • Sivilce veya düzensiz solunum
 • Apne
 • Bağırsak ve mesane inkontinansı
 • Serebral hemorajiye bağlı belirtiler (beyin kanaması)

Önemli: Bu belirtilerin herhangi birini kendinizde veya çevrenizdeki birisinde fark ederseniz, hemen 112’i arayın.

Svo Hastalığının Nedenleri

Svo Hastalığının Nedenleri

Beyne kan sağlayan bir kan damarı kan pıhtısı veya plakla engellendiğinde iskemik inmemeydana gelir. Zaten çok dar olan bir arterde bir pıhtı oluşabilir; Buna trombüs denir.

Alternatif olarak, pıhtı vücuttaki başka bir yerden koparılabilir ve küçük bir arteri bloke etmek için beyne kadar ilerleyebilir; Buna bir emboli denir ve embolik inmeye neden olabilir. Bu durum atriyal fibrilasyon gibi aritmilere sahip insanlarda daha sık görülür.

40 yaşın altındaki insanlarda iskemik inmenin yaygın bir nedeni karotid arterin astarında gözyaşıdır. Gözyaşı, karotid arter katmanları arasındaki ilişki kan akışını sağlar.Bu, karotis arterinin daralmasına ve beyindeki kan akışının azalmasına neden olur.

Hemorajik inme, beynin bir bölümündeki bir kan damarı zayıfladığında ortaya çıkar ve kanın kafatasına sızmasına neden olur ve beynin üzerine baskı yapar.Bazı insanlar beyindeki kan damarlarında kusurlar taşır ve daha fazla olası hale gelir. Kan damarı patladıktan sonra oluşan kan akışı beyin hücrelerine zarar verir verir.Bireylerin kontrol ettiği başlıca risk faktörleri arasında hipertansiyon, sigara, obezite ve diyabet bulunur.

İnme, Gerçek Bir Acildir !

Zaman Çok Önemli !

* İskemik inmeli bir beyinde dakikada 2 milyon sinir hücresi kaybedilmektedir.

** İskemik inme hastalarının 3 saat içinde trombolitik ilaç (rt-PA) ile tedavi edilmeye ba şlanması bir dönüm noktası olmuştur. 

Acil Yaklaşım ;

HİKAYE VE FİZİK MUAYENE;

İnmenin altında yatan nedenleri ve lezyonun lokalizasyonunu aydınlatmaya yönelik olmalıdır.

Geçmiş tıbbi öyküde risk faktörlerine odaklanılmalıdır

-Hikaye-Risk Faktörleri:

Modifiye edilemeyenler

„ Yaş „ Irk „ Cinsiyet „ Etnik yapı „ Orak hücreli anemi „ Fibromusküler displazi

Modifiye edilebilenler

„ HT „ Kalp hastalıkları Š AF,MS,Kapak hastalıkları „ DM „ TİA „ Karotit stenozu „ Yaşam tarzı Š Aşırı Alkol, Sigara, Obesite….. „ Migren öyküsü „ OKS kullanımı „ Hiperkolestorolemi

İnmeli hastaların hikayelerinde genellikle ani ve hızlı bir şeklide fokal nörolojik semptomların başladığı yer alır.

Semptomlar: „ Ani; Embolik veya Hemorajik inme „ Dalgalı bir seyir (azalan veya artan);

Trombotik veya hipoperfüzyon inme

HASTALARIN ÇOĞU UYANIKTIR.

Buna karşın majör hemisferik infaktlarda, basiller arter tıkanmaları ve beyin sapının kompresyonuna neden olan ödemli serebellar infaktlarda şuur düzeyinde azalmalar olabilir.

BAŞ AĞRISI çoğunlukla hemoraji ile birliktedir fakat iskemik inmeli hastalarında %10-20’sinde bulunabilir. BULANTI VE KUSMA beyin sapı ve serebellumdaki inmelerde meydana gelir.

Demografik özellikler ve geçmiş tıbbi öykü inmenin etiolojisini aydınlatmakta faydalıdır.

„ Hikayesinde HT, KAH ve DM bulanan bir hastada; aterosklerotik hastalık veya damar trombozisi

„ AF, kapak replasmanı veya geçirilmiş MI’ın varlığında ise; infakt kardioembolik kaynaklı olarak düşünülmelidir.

Olayın başlangıç zamanı — Trombolitik tedavi şansı

Havayolu, solunum ve dolaşım (ABC) kontrolü

Vital bulgulardan başlanarak tüm sistemler gözden geçirilmesi İnmeli hastaların durumu hızla bozulabileceğinden tekrarlanan muayeneler

!!! DİKKAT: İskemik inme çok büyük boyutlarda olmadıktan sonra havayolu ile ilgili bir problem ortaya çıkarmazken, ISK veya SAK’ta havayolunu ve solunumu korumak için sıklıkla müdahale etmek gerekebilir. 

ATE Ş beyindeki metabolik talebin artmasına, nörotransmitterlerin salınımına ve serbest oksijen radikallerinin olu şumuna neden oldu ğundan nörolojik tablonun kötüle şmesine yol açar.

Eğer ATEŞ varsa bunun kayna ğı tespit edilmelidir.

Enfeksiyon??? Enfeksiyon hastanın durumunu kötüleştirebildiği gibi inmenin bir komplikasyonu olarakta karşımıza çıkabilir. 

Cilt; Emboli bulguları veya kanama bozukluğu ???

Göz dibi; Papil ödemi, preretinal kanama ve hipertansif retinopati delilleri bakımından ???

Kalp; Hikayesinde kalp hastalığı varsa Ekstremiteler; Kan basıncı ve nabızlardaki eşitsizlik durumunda aort diseksiyonunu yönünden muayene edilmelidirler

Hedef beyindeki lezyonun lokalizasyonunu tespit etmek ve diğer nörolojik hastalıkları dışlamaktır.

NIH Stroke skalasında nörolojik muayene kendi içinde altı bölüme ayrılır:

Şuur düzeyi, görmenin değerlendirilmesi, motor fonksiyonlar, duyu, serebellar fonksiyonlar ve kranial sinirler..

ACA : Frontal lob fonksiyonları, mental durum değişiklikleri, kontra lateral alt ekstremitede güçsüzlük. MCA: Kontralateral himiparezi, ipsilateral hemianopsi, lezyon yönüne sabit bakış. Güçsüzlük üst esktremite > alt esktremite

PCA: Görme ve düşünme bozuklukları

Vertebrobasiler : Kranial sinir, beyin sapı and serebellar bulgular.

Tüm hastalar için Acil Yaklaşımda !

„ Kan şekeri

„ Hemogram (platelet dahil)

„ Serum elektrolitleri

„ Böbrek fonksiyon testleri

„ PT/INR

„ aPTT

„ Elektrokardiogram

„ Beyin tomografisi

İnme tedavisi HASTANE ÖNCESİNDE BAŞLAYAN, HASTANEDE DEVAM EDEN VE EVDE SONLANAN bir süreçtir.

Hastane öncesi bakım;

„ Endike olan hastalara oksijen desteği,

„ Damar yolunun açılması,

„ Kan glikoz değerinin ölçülmesi ve 

„ Hipoglisemik hastalarda glikoz verilmesinden oluşur. 

Özellikle şuuru kapalı ve hava yolu tehlikede olan hastaların havayolu ve solunum yönünden desteklenmeleri mutlak gereklidir.

Hipoksinin ve nörolojik hasarın daha da kötüleşmesinin önlenmesi için akut iskemi süresince doku oksijenizasyonun devam ettirilmesi son derece önemlidir.

Hatta gerekli olan hastalara endotrakeal entübasyon uygulanmalıdır. 

ELEKTİF ENTÜBASYON; Oksijenizasyonun idamesine ilaveten kafa içi basıncının ve beyin ödeminın şiddetinin azaltılması da mümkün olacaktır.

Sonuç olarak hipoksik (kan gazı analizinde veya pulse oksimetrede SaO2’si %92’nin altında olan) hastalara oksijen desteğinin (2-4 lt/dak) sağlanması önerilmektedir.

Ancak hastada hipoksi yoksa oksijen desteği gerekli değildir.

-Damar yolu açılmalıdır. 

-Hastanede ise Eş zamanlı olarak hastalardan biyokimya, koagulasyon parametreleri ve hematolojik tetkikler için kan gönderilmeli

-Vitallere Bağlı olarak standart elektrolit solüsyonları verilmelidir.

ATEŞ VARSA; Bir taraftan ateş kaynağı araştırılırken diğer taraftan da ateşi 37.5 C derecenin üzerine çıkan hastalara antipiretikler başlanmalıdır.

EKG; Tüm inmeli hastalar çekilmelidir. Hastaların ilk değerlendirme süreçlerinde AF veya hayatı tehdit edici aritmisi olanlarda sürekli kardiyak monitorizasyon yapılmalıdır.

KAN BASINCI YÖNETİMİ;

Hassas ve ihtilaflı bir konudur.

„ Genel görüş birliği;

Š Sistolik kan basıncı >220 mmHg veya diastolik kan basıncı >120 mmHg olmadıkça antihiperansif ajanlardan kaçınılması yönündedir.

Š Seçilecek ajanların kısa etki süreli olması ve serebral kan akımına etkisinin az olması istenilen özelliklerdir.

Š Dil altı uygulanan NİFEDİPİN asla önerilmemektedir.

KAN BASINCI YÖNETİMİ;

ŠHemorajik inmeli ve trombolitik adayı hastalarda;

„ Sistolik kan basıncı <185 mmHg „ Diastolik kan basıncı <110mmHg’dan düşük olmalıdır.

Trombolitik yok

SKB≤220 veya DKB ≤120 Gözlem SKB>220 veya DKB 121-140 Kaptopril (PO veya İM) Labetolol (İV) Urapidil (bolus ya da infüzyon) Konidin (İV veya deri altı) Nikardipin (infüzyon) DKB>140 Nitroprusid inüzyonu

Trombolitik var

SKB>185 veya DKB>110 mmHg Kaptopril (PO veya İM) Labetolol (İV) Urapidil (bolus ya da infüzyon) Konidin (İV veya deri altı) Nikardipin (infüzyon) DKB>140 Nitroprusid inüzyonu 

Hipoglisemi ve hiperglisemi yalnızca inmeyi taklit etmekle kalmazlar aynı zamanda nöronal iskemiyi de artırırlar.

Hipoglisemi; Dekstroz Hiperglisemi; Kan şekeri <300 mg/dl’nin altında tutulmalıdır. Tedavide hem sıvı hem de insülin birlikte verilmelidir. 

ASPİRİN: * Akut iskemik inmenin ilk 48 saatinde verilen aspirinin ölüm ve sakatlık oranını azalttığı görülmektedir

– Trombolitiklerle kullanımı kanama riskini çok artırmaktadır.

– Akut aspirin trombolitik verilmeyecek hastalara önerilmektedir

Akut dönemde inmeye sekonder ortaya çıkabilecek olan komplikasyonlara da hazırlıklı olmak gerekir.

„ Beyin Ödemi

„ Kibas ve Herniasyon

„ Hemorajik Transformasyon

„ Aspirasyon Pnömonisi

„ Konvülsiyonlar

Svo Hastalığını Önlenmek

Serebrovasküler hastalık, aşağıdaki tavsiyelere uyarak önlenebilir:

 • Sigara içmeyi bırak
 • Düzenli egzersiz
 • Düşük yağ içeriğine sahip sağlıklı bir yemek yiyin
 • Sağlıklı kilo verme
 • Kan basıncını kontrol et
 • Diyet ile düşük kan kolesterolü ve gerekirse ilaçlar

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

CPR ' de ABC Değil CAB !

CPR ‘ de ABC Değil CAB !

Akut Myokard İnfarktüsü ve Hastane Öncesi Acil Yaklaşım (MI)

ACİL İLAÇ BİLGİLERİ ( Kısa Notlar 1 )