içinde

Sağlık Uzman Yardımcısı Olarak Yerleşenleri Hakkında Duyuru !

112acilfm sağlık bakanlığı haber
112acilfm sağlık bakanlığı haber
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatına Sağlık Uzman Yardımcısı Olarak Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler Hakkında Duyuru

06 -11 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan Sağlık Uzman Yardımcılığı Sınav
sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerine asil olarak yerleştirilmesi
yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik,
adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca
bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik
durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. (Ancak söz konusu belgelerin
getirilmesi halinde kabul edilecektir.)

Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 1. Sağlık Uzman Yardımcılığı Atama Başvuru Formunun (EK-1) (bilgisayar ortamında
  ya da tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş)
  imzalı aslı,
 2. Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti veya
  e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı.
 3. Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (tarihli ve imzalı doldurulup kapalı zarf içinde
  teslim edilecektir) aslı,
 4. İki (2) adet resim,
 5. KPSS sonuç belgesi,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil
  etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı
  bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).
 7. Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı sonucuna göre Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı
  birimlerine yerleşip halen Bakanlık Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda
  657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi
  kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve Bakanlığımıza atanmak istediklerine dair
  dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir. (Bu durumda olanlar
  kurumlarından istifa etmeyecekler, Bakanlığımızca kurumlarından muvafakat
  istenecek ve kurumlarının muvafakat vermesi halinde atamaları mümkün
  olacaktır.)

Evrak Teslim Adresi:
T.C. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3
Çankaya/Ankara

HATIRLATMALAR:

 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
  Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması”
  başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da
  eksik, yalan, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanların atamaları
  yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek ve
  görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili
  maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel
  (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının
  bilinmesi gerekmektedir.
 • Evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve
  adreslerine bilgi verilmeyecektir.
 • Evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları
  ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.
 • Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.
 • Halen askerlik görevi nedeniyle silâhaltında olanlardan haklarının saklı
  kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını
  belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de
  30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte
  Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları değerlendirilecektir.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi gereğince, atamaya
  esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve
  ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan
  Yönetmelik hükmü gereği Bakanlığımıza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve
  başlayış tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek
  zorundadır. Sağlık raporu teslim etmeyen aday göreve başlatılmayacak, göreve
  başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
  Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamın 23.05.2024 tarihli E244582392 sayılı Onayına istinaden 7 Haziran 2024 (saat 18:00’a kadar) tarihine kadar
  “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar
  Caddesi No:3 Çankaya/Ankara” adresinde olacak şekilde elden veya kargoyla teslim
  etmeleri gerekmekte olup belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları
  yapılmayacaktır.

Atama Başvuru Formu
Mal Bildirim Formu

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Diyabet Okulu Eğitimi Tamamlandı !

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Diyabet Okulu Eğitimi Tamamlandı !

Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katıldı !

Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katıldı !