içinde

sevdimsevdim

Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı

112AcilFm – Başvurular 01/11/2023 – 07/11/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirilecektir.

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bakanlığımız merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 25 (yirmi beş) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ


Başvurular, 01 Kasım 2023 Çarşamba günü başlayıp 07 Kasım 2023 Salı günü sona erecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sınav Tarihleri: 06 – 11 Aralık 2023 tarihleri arası
b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9
Çankaya/ANKARA
Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sınava
ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden
görüntüleyebilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf
ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tabloda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının birinden mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ekli
tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış
olmak,
d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),
şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 01 – 07 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak
gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Sözlü sınava katılacak adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşarak
elektronik ortamda doldurduğu Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formunu ıslak imzalı ve fotoğraflı
bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir (Başvuru sırasında sisteme son 6 ay
içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân
verecek nitelikte vesikalık fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir).
b) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya
Bakanlıkça onaylı örneği.

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ( http://yhgm.saglik.gov.tr ) ve Kariyer Kapısı İşe Alım
Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıca adaylara yazılı
tebligat yapılmayacaktır.

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ

Yarışma sınavı tek aşamalı olup sözlü sınav şeklinde olacaktır.

SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:
a) Sınav konularına (Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları ile Bakanlığın görev alanına ilişkin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı On Üçüncü Bölüm) ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu,) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
X- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu
şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak uzman
yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
Yarışma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için
müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden
(http://yhgm.saglik.gov.tr) ve Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren sınav sonuçlarına 5 (beş) gün içinde Bakanlığımız
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde
Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

ATAMA İŞLEMLERİ

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanların, http://yhgm.saglik.gov.tr internet
adresinde atamaya ilişkin yayımlanacak takvim dahilinde ve belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı
başvuru üzerine (adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır) atamaya esas şartları taşıyanların
Bakanlık tarafından sağlık uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacaktır.
Yarışma sınavında başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle
atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek
ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav
sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
Adayların atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri
uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya
atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA
İletişim : 0 (312) 585 17 42
0 (312) 585 17 43
0 (312) 585 17 45
0 (312) 585 17 78
0 (312) 585 18 93
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI KADRO İLAN TABLOSU

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI KADRO İLAN TABLOSU

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Engelli Sürekli İşçi Alım İlanı – 2023

Şifa Hastanesin Yaralılar Koridorlarda Ameliyat Ediliyor !

Şifa Hastanesin Yaralılar Koridorlarda Ameliyat Ediliyor !