içinde

Sağlık Bakanlığından Duyuru ! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yerleştirilmesi Yapılan Adayların Atama İşlemleri

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINA 2828 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINCA
YERLEŞTİRİLMESİ YAPILAN

ADAYLARIN ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU


Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimleri kadrolarına, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında; 26.12.2022 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığınca yerleştirme yapılmış ve sonuçlar Bakanlığımıza gönderilmiştir.
Bu kapsamda taşra teşkilatı kadrolarına, 2828 Sayılı Kanun kapsamında aday memur
statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları; İl Sağlık
Müdürlüklerince alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.
1- Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; 05.01.2023 – 19.01.2023 tarihleri arasında
istenilen belgelerle birlikte yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3’üncü ve 4’üncü
maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe
aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine
göre, Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler,
yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak,
sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere
mali bir bedel (maaş vs. gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.
3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek
durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece
yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
4- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru
evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu
durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis
belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine
başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak
kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.
5- Hak sahiplerinin atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, istenen belgeler ve başvuru şartları
dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılacak incelemeden sonra tespit edilecektir.
6- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla
belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla
göreve başlatılabileceklerdir.
7- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum
raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 10 iş günü içerisinde
başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.


8- İl Sağlık Müdürlüklerince alınan başvuru belgelerini Mal Bildirimi Formu hariç EBYS üzerinde tarandıktan sonra üst yazı ekinde fiziki evraklar eksiksiz bir şekilde 26.01.2023 tarihine kadar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

9- Atamaya esas belgeler İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edildikten sonra Bakanlığımız
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek güvenlik soruşturması/arşiv
araştırması yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen şartlara ve yürürlükteki mevzuatta aranan
kriterlere sahip olan adayların ataması, İl Sağlık Müdürlükleri emrine yapılacak olup il içindeki
görev yeri Sağlık Müdürlüklerince belirlenecektir. Ataması yapılan personel 657 sayılı
Kanunun 62. maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup aksi halde
aynı Kanunun 63. maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.
10- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için MERNİS deki adresleri geçerli olacaktır.
Adreslerinde herhangi bir değişim halinde adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak
sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle
yükümlüdür.
11- Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İnternet adresimizde yayımlanan açıktan atama başvuru formunun (EK-1) tüm kısımlarının
eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el
yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir )
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek
üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık
raporu (tek hekim raporu da olabilir).
3- Mezuniyet Belgesi;
• Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya
da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu)
sureti,
• Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra
diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı
sureti,
• Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi,
• Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter
tasdikli sureti,
• Lisans ve Önlisans mezunlarının https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim
Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,
• Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini
içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri
gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki)
yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylı sureti kabul edilmeyecektir.
4- 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış
olacak),
5- Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),
6- 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu
bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre
kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),
7- Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından
alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)
9- Adli sicil ve Arşiv kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan belge kabul edilecektir) .

Başvuru Formu Ek-1

Mal Bildirim Beyannamesi Ek-2

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

mahkeme

Boşanan Çift Hakkında Yargıtaydan Emsal MEHİR KARARI

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey

Aile Hekimleri Zam Sonrası İşçi Kıyımına Gidiyor..