içinde

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri

02 – 11 Ocak 2023 tarihleri arasında 11 Ocak 2023 saat 18.00‘e kadar

Yazılı Sınav Tarihi,Saati ve Yeri

25 Mart 2023 Saat: 10.00 12 İl Merkezi

Yazılı sınav Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.


Unvan değişikliği yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 02-11 Ocak 2023 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.


Ayrıca yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan adaylar varsa engel durumunu Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda uygun olan seçeneği/seçenekleri işaretleyerek buna ilişkin belgeleri sisteme eklemek suretiyle başvurud.

KAPSAM

Unvan değişikliği sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.

not: 4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, sürekli işçiler, vekil ebe/hemşireler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranacaktır:
Mühendis kadrosu için;
Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak (Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin; Kimya, İnşaat, Endüstri, Elektrik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Çevre ve Biyomedikal bölümlerinden mühendis unvanıyla mezun olanlar),

KİMYA Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak.
İNŞAAT İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
ENDÜSTRİ Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ELEKTRİK Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
BİLGİSAYAR Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ELEKTRİK ELEKTRONİK
Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
MAKİNE Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
ÇEVRE Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
BİYOMEDİKAL Tıp Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Avukat, Mimar, İstatistikçi, Kimyager, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Hemşire (Lisans), Ebe (Lisans), Programcı, Tekniker ve Sağlık Teknikeri kadroları için; Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

AVUKAT Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.
MİMAR Mimarlık lisans programından mezun olmak (İç Mimar ve Peyzaj Mimarlığı hariç)
İSTATİSTİKÇİ Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
KİMYAGER Kimya veya Biyokimya lisans programlarının birinden mezun olmak.
BİYOLOG Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
PSİKOLOG Psikoloji lisans programından mezun olmak.
SOSYOLOG Sosyoloji veya İnsan ve Toplum Bilimleri lisans programlarından birinden mezun olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.
DİYETİSYEN Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak

FİZYOTERAPİST Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının
birinden mezun olmak.
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans
programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 1219 sayılı Kanun gereğince; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji
mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya
nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.
ODYOLOG 1219 sayılı Kanun gereğince; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji
alanında yüksek lisans yapmış olmak.
PERFÜZYONİST 1219 sayılı Kanun gereğince; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon
alanında yüksek lisans yapmış olmak.
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 1219 sayılı Kanun gereğince; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren
fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine
dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.
HEMŞİRE (Lisans) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
EBE (Lisans) Ebelik lisans programından mezun olmak.
PROGRAMCI – En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak
veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, ilgili mevzuatına uygun olarak
alınmış onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

TEKNİKER

MAKİNE Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar
Destekli Makine-ResimKonstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine
Resim ve Konstrüksiyonu, Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama
Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineler önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
İNŞAAT İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
ELEKTRİK Elektrik Teknolojisi, Elektrik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SIHHİ TESİSAT Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz
ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve
Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı, Yapı Donatım
Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
BİLGİSAYAR Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı,
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi
Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar
Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet),
Bilişim-Yönetim önlisans programlarının birinden mezun olmak.
BİYOMEDİKAL Biyomedikal Cihaz Teknolojisi veya Biyomedikal Bilimler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği
önlisans programlarının birinden mezun olmak
AMELİYAT Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri,
Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ANESTEZİ Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÇEVRE SAĞLIĞI Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre
Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak.
DİŞ PROTEZ Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
DİYALİZ Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
ECZANE Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
EVDE BAKIM Evde Hasta Bakımı önlisans programından mezun olmak.
FİZİK TEDAVİ Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
İLK VE ACİL YARDIM Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım
önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak.
LABORATUVAR Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ODYOMETRİ Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ORTOPEDİ Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
PATOLOJİK ANATOMİ Pataloji Laboratuar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
RADYOTERAPİ Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
RÖNTGEN Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
TIBBİ SEKRETER Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
YAŞLI BAKIM Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Yukarıda yer verilen mezuniyet alanları ÖSYM kayıtlarından alınmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ESASLARI

D.1) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.
D.2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar
da sınav başvurusunda bulunabilecektir.
D.3) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
D.4) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve
belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.
D.5) Yazılı sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.6) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine
göre; başvuru tarihinin son günü (11 Ocak 2023) itibarıyla gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını
taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.
D.7) Yapılan başvurular incelenerek başvurusu kabul/ret edilen adaylar Genel Müdürlüğümüzün
http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 30 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecektir. Başvurusu reddedilen
adaylar, itirazlarını 31 Ocak- 02 Şubat 2023 tarihleri arasında elden veya posta yolu ile “T.C. Sağlık Bakanlığı
(Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 – 06800
Çankaya/ANKARA” adresine göndereceklerdir. 02 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel
Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
D.8) Başvurulara yapılan itirazların incelenmesi sonucunda yazılı sınava katılacakların listesi Genel
Müdürlüğümüzün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 10 Şubat 2023 tarihinde ilan edilecek ve yazılı
sınavı yapacak olan kuruma bildirilecektir.
D.9) Yazılı sınava katılacak olan adaylar, Ankara Üniversitesi tarafından duyurulacak olan sınav ücretini 22
Şubat-01 Mart 2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile
(sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda kodlayıp onaylayacaklardır.

not: Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin
intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak
için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu
hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav
başvurusunda bulunmayacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV

E.1) Yazılı sınav, 12 il merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Van, Trabzon,
Erzurum, Samsun ve Kayseri) 25 Mart 2023 tarihinde tek oturum halinde, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli 50
(elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır.
E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir. Sınav konularında 01 Ocak 2023 tarihine kadar
olan (01 Ocak 2023 dâhil) mevzuat esas alınacak olup 01 Ocak 2023 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan
değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
E.4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
E.5) Yazılı sınav soruları 29 Mart 2023 tarihinde aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden ilan edilerek
adayların erişimine açılacaktır.
E.6) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav uygulamasına yönelik itirazlarını 29 Mart- 05 Nisan 2023
tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden yapacaktır. İtirazların geçerli olabilmesi için
adayların her bir soru için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi
gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
E.7) Yazılı sınav uygulamasına ve yazılı sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 19 Nisan
2023 tarihinde aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Yazılı sınav sonuçları, aday.ankara.edu.tr web sitesi ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak 28 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecektir.
Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 28 Nisan-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında
aday.ankara.edu.tr web sitesinden yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem
üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka
kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar Ankara Üniversitesi tarafından değerlendirilip, sonucu adaylara aday.ankara.edu.tr web sitesinden
12 Mayıs 2023 tarihinde duyurulacaktır

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV

H.1) Unvan değişikliği yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar
arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro
sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü
sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
H.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet
adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
H.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
H.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
H.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
H.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
H.3.ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
H.3.d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
H.3.e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların
aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden
en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://yhgm.saglik.gov.tr
internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ


Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde
sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan
itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi beş iş günü içerisinde “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 – 06800 Çankaya/ANKARA”
adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç on iş günü içerisinde
sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla
bildirilecektir.

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİ

Sınav başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.
Unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
İ.1) Hizmet süresi fazla olanlara,
İ.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
İ.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.


NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca “aylıksız izinli geçen süreler hariç
muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin
(B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.”

YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde
yedek olarak belirlenecektir.

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek
takvim çerçevesinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden alınacak, yerleştirme işlemleri ise adayların tercihleri doğrultusunda Noter huzurunda yapılarak
atanmaya hak kazananlar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI


L.1) İlan edilen kadrolara tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır.
L.2) Sınav sonucunda başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle
atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve
kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna
göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
L.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple
atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da
atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı
kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı
sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için
yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından
başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.
L.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya
kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
L.5) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı,
engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az
iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.
İLETİŞİM:
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 585 17 78 – 585 17 42 – 585 17 43

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KONULARI

2023 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN İLAN EDİLEN KADROLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIM CETVELİ

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey

Sağlık Bakanlığı Personeli 2023 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

KPSS 2022 11 LİSE HEMŞİRE En yüksek ve Düşük Puan

2022/11 Hemşire KPSS Atama Taban Puanları