içinde

Sağlık Bakanlığı Personeli 2023 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey
İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Sağlık Bakanlığı Personeli 2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvuruları 02 – 11 Ocak 2023 tarihleri arasında (11 Ocak 2023 saat 18.00‘e kadar) Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Not: Her aday 2023 Yılı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği sınavlarından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecektir.

İçerik Başlıklarımız

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

Başvuru Tarihleri:

02-11 Ocak 2023 tarihleri arasında 11Ocak 2023 saat 18.00‘e kadar.

Yazılı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri

25 Mart 2023 Saat: 10.00 12 İl Merkezi

Sağlık Bakanlığı Personeli 2023 Yılı Görevde Yükselme GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.
Yazılı sınav Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.
Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru
ekranından 02-11 Ocak 2023 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla
atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet
belgesi ile başvurulan kadrolara göre istenilen diğer belgeler de eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.
Ayrıca yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan
adaylar varsa engel durumunu Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda uygun olan seçeneği/seçenekleri
işaretleyerek buna ilişkin belgeleri sisteme eklemek suretiyle başvuruda bulunacaktır. Beyan edilen engel
durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.


Görevde Yükselme İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Görevde yükselme sınavına esas münhal kadrolar aşağıda belirtilmiş olup illere göre dağılımı ekli tablolarda ayrıca belirtilmiştir.

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ESAS MÜNHAL KADROLAR

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ESAS
MÜNHAL KADROLAR

KAPSAM
Görevde Yükselme Sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
hükümleri uyarınca halen Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir.
4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi sözleşmeli
olarak çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli olarak çalışanlar, sürekli işçiler,
vekil ebe/hemşireler ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.


GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6’ncı maddesine göre
görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) GENEL ŞARTLAR


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını
taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

2) ÖZEL ŞARTLAR


a- Şef kadrosu için;
-En az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak
b- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;

 • En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
 • Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya
  okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını
  belgelemek,
  c- Memur kadrosu için;
 • En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
  ç- Şoför kadrosu için;
 • En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
 • B, C, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,

GÖREVDE YÜKSELME BAŞVURU ESASLARI


D.1) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamayacaktır.
D.2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar
da sınav başvurusunda bulunabilecektir.
D.3) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
D.4) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve
belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.
D.5) Yazılı sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.6) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine
göre; başvuru tarihinin son günü (11 Ocak 2023) itibarıyla gerekli şartları taşıyan personel, başvuru
şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda
bulunabilecektir.
D.7) Yapılan başvurular incelenerek başvurusu kabul/ret edilen adaylar Genel Müdürlüğümüzün
http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 30 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecektir. Başvurusu reddedilen
adaylar, itirazlarını 31 Ocak- 02 Şubat 2023 tarihleri arasında elden veya posta yolu ile “T.C. Sağlık Bakanlığı
(Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 – 06800
Çankaya/ANKARA” adresine göndereceklerdir. 02 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık Genel
Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
D.8) Başvurulara yapılan itirazların incelenmesi sonucunda yazılı sınava katılacakların listesi Genel
Müdürlüğümüzün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde 10 Şubat 2023 tarihinde ilan edilecek ve
yazılı sınavı yapacak olan kuruma bildirilecektir.
D.9) Yazılı sınava katılacak olan adaylar, Ankara Üniversitesi tarafından duyurulacak olan sınav ücretini 22
Şubat-01 Mart 2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtası ile
(sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri elektronik ortamda kodlayıp onaylayacaklardır.

YAZILI SINAV Sağlık Bakanlığı Personeli 2023 Yılı Görevde Yükselme


E.1) Yazılı sınav, 12 il merkezinde (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Van, Trabzon,
Erzurum, Samsun ve Kayseri) 25 Mart 2023 tarihinde tek oturum halinde, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli
50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır.
E.2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir. Sınav konularında 01 Ocak 2023 tarihine kadar
olan (01 Ocak 2023 dâhil) mevzuat esas alınacak olup 01 Ocak 2023 tarihinden sonra ilgili mevzuatta
yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
E.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.
E.4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
E.5) Yazılı sınav soruları 29 Mart 2023 tarihinde aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden ilan edilerek
adayların erişimine açılacaktır.
E.6) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav uygulamasına yönelik itirazlarını 29 Mart- 05 Nisan
2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden yapacaktır. İtirazların geçerli olabilmesi
için adayların her bir soru için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi
gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
E.7) Yazılı sınav uygulamasına ve yazılı sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları 19
Nisan 2023 tarihinde aday.ankara.edu.tr web sitesi üzerinden ilan edilecektir.


YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 2023 Yılı Görevde Yükselme


Yazılı sınav sonuçları, aday.ankara.edu.tr web sitesi ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak 28 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecektir.
Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 28 Nisan-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında
aday.ankara.edu.tr web sitesinden yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem
üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka
kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar Ankara Üniversitesi tarafından değerlendirilip, sonucu adaylara aday.ankara.edu.tr web sitesinden
12 Mayıs 2023 tarihinde duyurulacaktır.

2023 Yılı Görevde Yükselme SÖZLÜ SINAV

1) Görevde yükselme yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar
arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro
sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü
sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
H.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet
adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
H.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
H.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
H.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
H.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
H.3.ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
H.3.d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
H.3.e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların
aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden
en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde
http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecektir.


SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ


Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü
içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine
ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi beş iş günü içerisinde “T.C. Sağlık
Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 – 06800
Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç on iş
günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi
vasıtasıyla bildirilecektir.


SINAV BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİ Görevde Yükselme


Sınav başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.
Görevde yükselme sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
İ.1) Hizmet süresi fazla olanlara,
İ.2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
İ.3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca “aylıksız izinli geçen süreler hariç
muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin
(B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.”

YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek
takvim çerçevesinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden alınacak, yerleştirme işlemleri ise adayların tercihleri doğrultusunda Noter huzurunda yapılarak
atanmaya hak kazananlar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir

ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI


L.1) İlan edilen kadrolara tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır.
L.2) Sınav sonucunda başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle
atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve
kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna
göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
L.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple
atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da
atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı
kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı
sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için
yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından
başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.
L.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya
kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
L.5) Görevde yükselme sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim
şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde
en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır

İLETİŞİM:
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 585 17 78 – 585 17 42 – 585 17 43


SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ŞEF UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İÇİN İLAN EDİLEN KADROLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIM CETVELİ

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

ACİL MÜDEHALE ARACI UMKE

Sağlık Bakanlığından Afyon’a Ambulans Değil Acil Müdahale Aracı tahsis edildi !

sağlık bakanlığı

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU