içinde

sevdimsevdim

Pamukkale Üniversitesinden Çok Sayıda Sağlık Personeli Alım İlanı !

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINDA

“Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (eczacı unvanı hariç) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 405 adet sözleşmeli personel alınacaktır.” PAYLAŞIMINDA BULUNULDU.

Pamukkale Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadro ve pozisyonlarda 76 sağlık personeli ve memur alımı yapacağını duyurdu.

Lise, önlisans ve lisans mezunları için uygun kadroda yapılacak olan alımlar için öğrenim şartına göre kontenjanlar açıklanmıştır. İşte detayları:

Lise: 7 Teknisyen, 3 Bahçe Bakım Personeli, 1 Şoför, 16 Basit Bakım Onarım prsoneli, 1 Isıtma Temizlik Personeli,

Önlisans: 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Büro Personeli, 24 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Lisans: 1 Diğer Sağlık Personeli, 1 Sağlık Fizikçisi, 1 Spor Uzmanı, 5 Mühendis, 8 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacaktır.

İlana müracaat etmek isteyen adayların başvuru yapmak istediği kontenjana uygun bir şekilde öğrenim düzeyine gelmiş olması gerekmektedir. Görevinizi yapmanızı engel sağlık probleminin olmaması ve vardiyalı çalışma sistemine uygunluk göstermeniz istenmektedir.

Adayların kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması ve ilanın yayım tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olması istenmektedir. Yapılacak olan arşiv ve güvenlik soruşturması kapsamında olumlu sonuçlanan ve herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmayan kişilerden alım gerçekleşecektir.

Personel Alımı Başvuruları Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Pamukkale iş ilanları kategorisinde yayımlanmış olan bu ilana müracaatlar 31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlamış olup, 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle sona erecektir. Başvurularınızı Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bizzat yapmanız istenmektedir.

Pamukkale Üniversitesi Alınacak Sağlık Kadroları

Pamukkale Üniversitesi 76 Sağlık Personeli ve Memur Alımı1
Pamukkale Üniversitesi 76 Sağlık Personeli ve Memur Alımı1
Pamukkale Üniversitesi 76 Sağlık Personeli ve Memur Alımı2
Pamukkale Üniversitesi 76 Sağlık Personeli ve Memur Alımı2
Pamukkale Üniversitesi 76 Sağlık Personeli ve Memur Alımı3
Pamukkale Üniversitesi 76 Sağlık Personeli ve Memur Alımı3
Pamukkale Üniversitesi 76 Sağlık Personeli ve Memur Alımı4
Pamukkale Üniversitesi 76 Sağlık Personeli ve Memur Alımı4

Diğer tüm alım detayları: tüm kadrolar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya hak verilecektir.

Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) ile alınacaktır.

Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz.

Not: Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
-PAÜ Hastaneleri Ek Hizmet Binasında (Pamukkale Karahayıt Mahallesi) istihdam edilecekler Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi
kadrosunda olup gerekli görüldüğü takdirde Merkez Hastanede de görev yapacaklardır.

GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş
ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime
geçilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvurular Üniversitemiz Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.( Koruma ve güvenlik
unvanına başvuran adaylar hariç) Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Şahsen Başvuru Tarihleri:
Başlangıç Tarihi : 13.04.2023 Mesai Başlangıcı
Bitiş Tarihi : 05.05.2023 Mesai Bitimi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2022 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü
ile aday belirlenecektir.) göre hak kazanan aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer
şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. Adaylara ait tüm süreçler (başvuru sonuçları, yerleşme işlemleri, işe başlama işlemleri,
yedek adaylara ait işlemler vb) Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecek olup tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacak ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

Rektörlüğümüz ilan üzerindeki her türlü hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 / 1818 / 1822 / 2249 / 2214 numaradan
bilgi alınabilir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2023’ü ziyaret etti.

Sağlık Bakanı, TEKNOFEST 2023’ü Ziyaret Ederek Umke Ekipmanlarını İnceledi !

Bayındır Devlet Hastanesi’yle ilgili ‘mobbing’ iddiası

Bayındır Devlet Hastanesi’yle ilgili ‘mobbing’ iddiası