içinde

Okul Sağlığı Hemşireliği 2023

hemşire
hemşire

Okul Sağlığı Hemşiresi Kimdir ?

Okul Sağlığı Hemşiresi, Öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumludur.

Okul Sağlığı Hemşiresi Nasıl Olunur?

Okul Hemşiresi Alımı Okul hemşiresi alımı KPSS ya da özel kurumların iş ilanı açması ile olur. Lisans mezunu olan hemşireler KPSS’ye girerek okul hemşirelik mesleği için başvurabilirler. Eğer çalışan bir hemşire ise kurumlar arası geçiş şansı ile okul hemşirelik personeli alımından yararlanabilir.

Okul Sağlığı Hemşiresi sertifikasını kimler alabilir?

Kimler Katılabilir?

Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların Hemşirelik bölümünden lisans ya da yüksek lisans mezunu hemşireler katılabilir.

Okul Sağlığı Hemşiresi nöbet tutar mı?

En az beş yıl süreyle bu görevde çalışır. Yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Eğitim hemşirelerine görevlerinin dışında nöbet dahil ek herhangi bir görev verilemez.

Okullara sağlık personeli alınacak mı 2023?

Mustafa Adıgüzel tarafından TBMM’ye sunulan teklif kabul edilip uygulamaya konulmadığı için bu kapsamda henüz okullara sağlık ataması yapılmamaktadır.

Okul Sağlığı Hemşiresi Görev yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

a) Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bildirir.

b) Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.

c) Sağlık biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder ve okul idaresine bildirir.

ç) Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak periyodik fiziki muayenelerinde görev alır ve sağlık durumunu kaydeder.

d) Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder.

e) Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında görev alır.

f) Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları (okul çevresi, oyun alanı, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü vb.) kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir.

g) Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması amacıyla Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs.) faaliyetleri planlar ve yürütür.

ğ) Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar vs.) sonucunda sorun saptanan öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yürütür.

h) Okul kantininde görev alan personelin kişisel hijyen, kantin hijyeni ve gıda güvenliği gibi konularda sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.

ı) Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği gibi konularda sağlık eğitimi yapar ve onları denetler.

i) Okul mutfağında görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.

j) Düzenli periyodik olarak okulun sağlık raporunu oluşturur ve okul idaresine bildirir.

k) Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik potansiyellerini fark edip ortaya koymalarını sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek amacı ile okulda görev alan öğretmenler, öğrenci ve aile arasında koordinasyonu sağlar.

l) Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapar. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar ve sağlık danışmanlığını yürütür.

m) Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul yönetimi ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde çalışır.

MEB OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda
görevli okul sağlığı hemşireleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve
esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda sunulan
okul sağlığı hemşirelik hizmetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2
nci maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci
ve 508 inci maddesi ile 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hemşirelik
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) e-Okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda öğrenci ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik
ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi,
c) Çalışan: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan tüm çalışanları,
ç) Okul Sağlığı Yönetim Ekibi: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullardan elli ve
daha fazla çalışanı bulunan okullarda okul/kurum işveren/işveren vekili (okul müdürü/müdür
yardımcısı) başkanlığında “Okul/Kurum İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulundan” iki üye, okul sağlığı
hemşiresi ve rehber öğretmenden oluşan ekibi, elliden az çalışanı bulunan okullarda ise okul
işveren/işveren vekili (okul müdürü/müdür yardımcısı) başkanlığında “Okul/kurum İş Sağlığı ve
Güvenliği Ekibi veya Okul/Kurum Risk Değerlendirme Ekibinden” iki üye, okul sağlığı hemşiresi ve
rehber öğretmenden oluşan ekibi,
d) Okul Sağlığı Hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik
mesleğini icra etmeye yetkili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda görev yapan
hemşireyi,
e) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim görmekte olanları,
f) Pansiyon: Okullarda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer
sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,
g) Revir: Okul sağlığı hemşiresinin kullanımında olan, sağlık hizmetlerinin sunulduğu odayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Okul sağlığı hemşiresinin görev ve sorumlulukları
MADDE 5- (1) Okul Sağlığı Hemşireleri; 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği ile belirlenen görevleri Ek-1 “Okul Sağlığı Standart Formları”na
uygun olarak gerçekleştirir.
(2) Okula kayıtlı öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesinde; bütün öğrencilerin
yılda en az bir kez, özel sağlık gereksinimi olan öğrencilerin ise ihtiyacına uygun sıklıkta hemşirelik
kapsamında fiziki muayenesini Ek-2 “Çocuk ve Ergen İzlemleri Özet Tablosu”na uygun olarak yapar
ve kayıt eder.
(3) Okula kayıtlı bütün öğrenciler için “Öğrenci Sağlık Tanıma Formu”nu doldurur.
(4) “Öğrenci Sağlık Tanıma Formu”nda süreğen hastalığı (diyabet, çölyak, astım vb.) olduğu
belirtilen öğrenciler ile tanısı sonradan konulan süreğen hastalığı olan öğrenciler hakkında okulda
yapılması gereken hemşirelik ve bakım hizmetlerini planlar, uygular ve değerlendirmesini yapar,

öğrenciyle ilgili, öğrencinin ailesine ve öğretmenine sağlık danışmanlığı hizmeti sunar, ailesine eğitim
verir.
(5) Okulda ve/veya pansiyonda hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul
çalışanının, ilk müdahalesini yapar, gerekli durumda acil sağlık merkezine haber verir, okul yönetimine
konu ile ilgili bilgi verir ve kayıt eder.
(6) Sağlık kuruluşuna sevki gereken öğrenci ve okul çalışanı için gerekli önlemleri alır, sağlık
kuruluşundan dönen öğrenci ile ilgili hekim istemi doğrultusunda öğrencinin tedavisini uygular,
hemşirelik hizmetlerini; planlar, uygular, değerlendirir ve kayıt eder.
(7) Okul Sağlığı Yönetim Ekibi ile birlikte düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık
taramalarında görev alır.
(8) Salgın hastalık dönemlerinde okulda; salgının tespiti, önlenmesi, izolasyonu vb. çalışmalar
ile Bakanlık ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan salgın hastalık önleme kılavuzlarına uygun
olarak gerekli çalışmaları yürütür.
(9) Salgın hastalık dönemlerinde okul yönetimi ile birlikte eylem planı ve acil durum eylem
planını oluşturur. Hastalığın tespiti amacıyla sağlık otoritelerince belirlenen önlemleri uygular.
(10) Salgın hastalık tespit edilen öğrenci ve okul çalışanına, oluşturulan planlara uygun iş ve
işlemleri yerine getirir.
(11) Okulun biyolojik ve sağlık risklerini; kurum çevresi, oyun alanı, kullanım ve içme
suyu, atıkların yönetimi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek
durum ve davranışlar, sınıfların fiziki yapısı ve kullanımı vb. hususları değerlendirir ve okul sağlığı
yönetim ekibi ile koordineli çalışmalar yürütür.
(12) Öğrencilere, sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırılması amacı ile sağlık eğitimi;
genel sağlık, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, madde bağımlılığı, gelişimsel döneme özgü
ruh ve beden sağlığı, uyku, beslenme, fiziksel aktivite, sosyal beceriler, pozitif ruh sağlığını geliştirme
vb. faaliyetlere yıllık çalışma planında yer verir, planlanan eğitimleri gerçekleştirir ve kayıt altına alır.
(13) Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları; madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat
bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar vb. durumlar sonucunda sorun
saptanan öğrenciyi okul rehberlik servisine yönlendirir, öğretmen, aile ve okul rehberlik servisi
arasında iş birliğini sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yürütür.
(14) Okulda sağlığın korunması hakkında alınması gereken önlemleri, okul sağlığı yönetim
ekibi ile koordineli bir biçimde, sağlık kuruluşları ile iletişim içinde yürütür.
(15) Okul gıda işletmelerinde görev yapan personelin kişisel hijyen, gıda işletmesinin hijyeni
ve gıda güvenliği gibi konularda eğitim, gözetim ve rehberlik hizmeti sunar.
(16) Okulda görev yapan temizlik personeli hizmet sunumu hakkında; eğitim, gözetim ve
rehberlik faaliyetleri yürütür.
(17) Eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönem sonunda, okullarda sunulan sağlık
hizmetleri hakkında dönem sonu ve yıl sonu hizmet sunum raporlarını oluşturur ve okul yönetimine
sunar.
(18) Okulda sağlığın bozulmasına yol açabilecek tehlikelerin ortaya çıkmaması amacı ile
gerekli önlemlerin belirlenmesi ve kontrolünün sağlanması hususunda okul iş sağlığı ve güvenliği
kurulu/ekibi ile koordineli çalışmalar yürütür.
(19) Okulda sağlık gündemli kurul ve komisyon toplantılarına katılır. Görev alanı ile ilgili
görüşleri belirtir, gerekli önlemlerin alınmasına destek olur.
(20) Rehberlik araştırma merkezleri ve sağlık kuruluşları tarafından tanılaması yapılmış ve
kaynaştırma eğitimi kapsamındaki öğrencilerin sağlık yönünden; beslenme, öz bakım, fiziksel aktivite,
görme, işitme, ilaç kullanımı, aile eğitimi vb. gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik bakım planını
yapar, okul rehberlik servisi ile koordineli bir biçimde uygulama, kayıt, gözetim ve rehberlik
faaliyetlerini gerçekleştirir.
(21) Okulda Ek-3 “Revir İhtiyaç Listesi”ne uygun olarak oluşturulan revirin uygun kullanımı
ve sürekli hizmet sunumu için gerekli olan ihtiyaçları tespit ederek okul yönetimine iletilmesini ve
takibini sağlar.
(22) Ekim 2020 tarihli ve 2757 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okul/Kurumlarda Bakımı ve Desteklenmesi Hakkında Yönerge
kapsamında verilen görevlerini yürütür.
(23) Hizmet sunumu esnasında elde edilen veri ve bilgileri, bilgi güvenliği esaslarına uygun
olarak muhafaza eder.
(24) Okul müdürü tarafından verilen görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.

Okul yönetiminin görev ve sorumlulukları
MADDE 6- (1) Okul yönetimi, okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi hakkında gerekli
tedbirleri alır, görevli personelin çalışmalarını izler, değerlendirir, rehberlik eder, gerekli alt yapı ve
diğer ihtiyaçlar ile acil durumları yönetir.
(2) Okul sağlığı yönetim ekibinin kuruluşu ve işlevsel olarak çalışmasını sağlar, yapılan çalışmaları
denetler gerekli tedbirleri alır.
(3) Okul Sağlığı Hemşiresinin görev alanı ile ilgili çalışmaları yerine getirirken ihtiyaç duyduğu
tüm gereksinimler ile ilgili tedbirleri alır. Okul Sağlığı Hemşiresinin çalışmalarını değerlendirir.
(4) Okulda en az 10 metre kare kapalı alanı bulunan ve sıhhi şartları uygun, ulaşılabilirliği yüksek
olan fiziki ortamlarda okul revirinin oluşturulması, Revirin Ek-3 “Revir İhtiyaç Listesi” ne uygun olarak
donatılmasını sağlar.
(5) Okul Sağlığı Hemşiresi tarafından iletilen raporları değerlendirir, gerekli tedbirleri alır/alınması
ile ilgili çalışmaları yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Okul Sağlığı Hemşiresinin Yetiştirilmesi
MADDE 7- (1) Okul Sağlığı Hemşiresi, Hemşirelik eğitiminin yanı sıra Ek-4 “Okul Sağlığı
Hemşiresi Eğitim İçeriği” ne uygun olarak görev başında yetiştirilmesi esastır. Okul sağlığı hemşiresinin
yetiştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 8- (1) Yönerge kapsamında bulunan eklerin güncel hallerine Bakanlığımız Merkez
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin http://meb.ai/fybQls sayfasından ulaşılır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey

İş Sağlığı Hemşiresi Hakkında Herşey 2023

hapis

Ceza ve Tutukevi Hemşireliği 2023