içinde

MEHİL MÜDDETİ NEDİR ?MEHİL MÜDDETİ NE KADARDIR ?

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

İlk defa, yeniden ya da yer değiştirme suretiyle Devlet memuriyetine ilişkin görevlere atananların, belli bir süre içerisinde görevlerine başlamaları zorunlu tutulmuştur.

taması yapılan Devlet memurlarının, görev yerlerine hareket etmesine ve işe başlamasına ilişkin süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Bu süreler, “mehil müddeti” olarak da adlandırılmaktadır.
Mehil müddeti
Devlet memurlarının ilk defa, yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atanmasında “mehil müddeti” kavramını; atama işleminin tebliğ tarihinden itibaren göreve başlanması gereken son gün mesai saati bitimine kadar olan süre şeklinde tarif etmemiz mümkündür.
Göreve başlamayla ilgili süreler her zaman aynı olmayıp farklı durumlara göre farklı süreler söz konusudur.
Mehil müddeti ne kadardır?
İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle (naklen) atamalarda;
**Aynı yerdeki bir göreve atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
**Başka yerdeki bir göreve atananlar, atama emrinin kendilerine tebliğ gününü izleyen 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.


Mehil müddetinin başlangıcı
Yukarıda belirtilen mehil müddeti;
**Kanuni izinlerini kullanırken veya geçici bir görev yürütürken başka bir göreve atanan memurlar için, iznin veya geçici görevin bitimi tarihinde başlar.
**Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için, devrin sona ermesi tarihinde başlar.
**Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak bildirilen memurlar için, yerlerine atanan memurların geldiği veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumları tarafından tebliğ edildiği tarihten başlar
**Memurun izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, mehil müddeti izin ve raporun bitimi tarihinde başlar.
Aylıksız izin sonrası göreve başlamada süre
Aylıksız izin kullanan memurların, izin süresinin bitimini izleyen gün içerisinde görevlerine dönmeleri zorunludur. Öte yandan, bir mazerete istinaden aylıksız izin kullanan memurların, izin süresi bitmeden söz konusu mazeretin ortadan kalkması durumunda, 10 gün içerisinde görevine dönmesi gerekir.
“Aynı yer” ve “başka yer” ne demek?
Göreve başlama sürelerinden söz edilirken, memurun göreve başlayacağı yerin “aynı yer” veya “başka yer” olmasına göre farklı süreler belirlendiği görülmektedir.
Aynı yer ve başka yer kavramlarıyla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda herhangi bir düzenleme yer almamakta olup, söz konusu kavramlardan 6245 sayılı Harcırah Kanununda söz edilmiştir.
Harcırah Kanununda, “aynı yer” kavramı “memuriyet mahalli” olarak tarif edilirken, bu yerler dışındaki yerler ise “başka yer” olduğu belirtilmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;
**Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.
**Başka yer: Yukarıda yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder.
Memuriyet mahallinin sınırları konusunda özellikle büyükşehir belediyesi olan illere ilişkin olarak doğabilecek tereddütlerde Maliye Bakanlığının görüşleri doğrultusunda hareket edilmektedir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

whatsapp

DEVLET MEMURUNUN HEDİYE ALMASI YASAK MI?

para

Devlet; SENDİKA üyesine neden PARA öder ? Üyelerden Neden SENDİKA parası Kesilir?