içinde

KOMUTA KONTROL MERKEZİ GÖREV TANIMLARI – 112Acil Çağrı Merkezi Görevleri

komuta kontrol merkezi
komuta kontrol merkezi

KKM Nöbetçi Sorumlu Hekim Görevleri

 1. Birim sorumlusu aynı zamanda birim kalite sorumlusudur. Sorumlular kalite direktörü ile koordineli
  çalışırlar ve şu görevlerden sorumludurlar;
 2. Birimlere ait dış kaynaklı dokümanlar takip edilerek yayınlanmasını sağlamak,
 3. Birimlerde kullanılan panolara asılan dokümanların takip edilmesi ve düzenlenmesini sağlamak,
 4. Birimde yapılması gereken işlerde tespit edilen uygunsuzluklarda başlatılan veya kalite yönetim
  direktörlüğü tarafından yönlendirilen, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde kök neden analizlerinin
  yapılması ve iyileştirme çalışmalarının planlanarak takip edilmesinden sorumludur.
 5. Birimlere ait gösterge verilerinin toplanması ve kalite yönetim direktörlüğüne iletilmesini sağlamak,
 6. Düzenli aralıklarla kalite yönetim direktörlüğü kalite birim sorumluları toplantılarına katılmalıdır.
 7. Birimde göreve yeni başlayan personelin uyum eğitimlerinin verilmesi ve takibinden sorumludur.
 8. Birime ait yazılı dokümanların hazırlanması ve takibinden sorumludur.
 9. Birime ait dokümanların hazırlanması, güncellenmesi ve güncel formların kullanmasını sağlamalıdır.
 10. Yazılı düzenlemelerin güncel durumunu kuruma ait web sitesi veya programda kalite dokümanları
  modülünde takip etmelidir.
 11. Birimle ilgili dış kaynaklı dokümanların (Kanun, yönetmelik, yönerge, genelge, form vb.) takip edilmesi
  ve güncellenen dokümanı kalite yönetim direktörlüğüne bildirerek güncel mevzuatın websitesinde
  yayınlanmasını sağlamalıdır.
 12. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince takılmalıdır.
 13. 11.05.2000 Resmî Gazete Sayısı: 24046 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri
  yapmak.
 14. 07.12.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26369 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 15. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Madde 7’deki görevlere ek olarak;
 16. Pazartesi ve Çarşamba günleri Bakanlık ve SAKOM ‘un HF telsiz çevirimlerini yapar, HF Çevrim
  Formuna kaydeder.
 17. Acil Çağrı Merkezinde görev yapan sağlık birimi personelinin nöbet süresince sorumlusudur.
 18. Planlı görevlendirmeleri yapar.
 19. ASHİ’ndan gelen sorunların çözümü için ilgili birimlere yönlendirme yapar.
 20. Acil nöbet değişimlerini değerlendirir ve ASOS programı üzerinden değişim yapılmasını sağlar.
 21. Hastane Koordinasyon Birimince il içinde yer bulunamayan vakaları ASKOM kararlarına göre
  değerlendirir.
 22. İl dışı hasta nakillerinin görevlendirmelerini yapar.
 23. Acil Çağrı Merkezi Sağlık Biriminde görev yapan nöbetçi personellerin çalışma saatlerini aksatmayacak
  şekilde aktif çalışma saatlerini düzenler.
 24. Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen yazı ve talimatların ilgili birimlere duyurulması ve
  gereğinin yapılmasını sağlar.
 25. Uçak Ambulans ve Hava 42 organizasyonunun takibini yapar.
 26. Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, gerekli güvenlik
  tedbirlerini ve süreci yönetir. Sağlık çalışanları tarafından; acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak
  üzere hizmetten çekilme yönünde talep olması halinde olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme
  talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verir.
 27. Nöbetçi Sorumlu Hekim, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti
  almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alarak, ilgili hastanın
  sağlık hizmetini devam ettirecek yeni ekibi belirleyerek, hizmet alımını sağlar. Bu süreç sırasında
  hastanın sağlık mağduriyeti yaşamamasına dikkat eder.
 28. Nöbet sonunda ASOS üzerinden nöbet defterini doldurur.
 29. Başhekim ve Başhekim Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapar

KKM Nöbetçi Danışman Hekim Görevleri

 1. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 2. 11.05.2000 Resmî Gazete Sayısı: 24046 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri
  yapmak.
 3. 07.12.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26369 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 4. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Madde 7’deki görevlere ek olarak;
 5. Acil Çağrı Merkezine gelen vaka ihbarlarından çağrı yönlendirici personel tarafından aktarılan çağrılara
  danışmanlık hizmeti verir. Talebin mahiyetine göre en uygun ve/veya en yakın birimlerin
  görevlendirilmesini sağlar.
 6. Hastane Öncesi Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Akış Şemaları Yetişkin ve Çocuk Uygulama Kılavuzu’na
  göre AABT ve ATT’ lere tıbbi danışmanlık yapar. Uygun hastane bilgisini ekibe verir. Gerekiyorsa
  hastaneyi bilgilendirir.
 7. Günlük planlı görevlendirmelerin takibini yapar.
 8. Uçak ambulans ve Hava 42 organizasyonunu yapar.
 9. İlaç uygulamaları sonucunda Advers etki gelişmesi durumunda ilgili personeli Advers Etki Bildirim
  Talimatına göre bildirim yapması için yönlendirir.
 10. Başhekim, Başhekim Yardımcısı ve Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi’nin verdiği diğer
  görevleri yapar.

Koordinasyon Ekibi

 1. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 2. 11.05.2000 Resmî Gazete Sayısı: 24046 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri
  yapmak.
 3. 07.12.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26369 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 4. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Madde 7’deki görevlere ek olarak;
 5. Hastane Koordinasyonunda görev yapan hekimler, hastanenin sevk taleplerinde İller ve Kurumlar Arası
  Nakil Talep Formunun doldurulması ve imzalanmasını ve KKM’ ne gönderilmesini sağlar.
 6. Hastanelerce talep edilen sevklerde hastaların klinik durumuna uygun hastanelerle görüşür.
 7. Hastanelerden KKM’ ne gönderilen fax ile ilgilenen personel faks’ın arka yüzüne; geldiği tarih ve saat,
  görüşülen hastanelerin ve doktorların isimleri, görüşme numaraları ve saatleri, vakayı kabul eden hastane
  ve doktorun ismi ve kabul saati, vakayı nakledecek ekip bilgilerini yazar.
 8. Vakalara yer bulunması durumunda sevk talep eden hastaneye bilgi verir. Hastanelerce ambulans talep
  edilmesi durumunda bölgenin yoğunluğuna ilçe 112 ve hastane ambulanslarının durumuna göre
  görevlendirme yapar. İlgili hastaneye bilgi verir ve AÇM ekranına kayıt yapar veya yaptırılmasını sağlar
 9. Koordinasyon ekibinde çalışanlar Hastane Ekranı Takip Formu doldurulmasını ve KKM Nöbetçi
  Sorumlu Hekimine imzaya sunulmasını sağlar.
 10. Hastaneler arası nakil esnasında acil müdahale yapılması gerekiyor ise gerekli müdahaleyi yapacak
  ekibin (Hekim, AABT, ATT, Ebe/Hemşire/SM) ambulans ekibine dâhil olmasını sağlar.
 11. Vakalara yer bulunamaması durumunda vaka durumuna göre Kriz Merkezi ve KKM sorumlu hekimini
  bilgilendir. Vakanın klinik durumuna göre hastanelerin yoğun bakım, uzman hekim, yatak kapasitesi
  gibi özelliklerine dikkat ederek ASKOM kararlarını uygular.
 12. Primer vakalarda ekiplerden sevk için hastane bilgisinin istendiği durumlarda koordinasyon birimi
  gerekli bilgilendirmeyi yapar. Sevk süresince Hastane Öncesi Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Akış
  Şemaları Yetişkin ve Çocuk Uygulama Kılavuzu’na göre AABT ve ATT’ lere tıbbi danışmanlık yapar.
 13. Yeşil kartlı hastaların nakilinde Yeşil Kartlı Hasta Sevk Formu doldurulur.
 14. Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi’nin ve Danışman Hekimin verdiği diğer görevleri yapar.

Telsiz Operatörleri

 1. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 2. 11.05.2000 Resmî Gazete Sayısı: 24046 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri
  yapmak.
 3. 07.12.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26369 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 4. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Madde 9 ve Acil Çağrı
  Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Madde 15’deki görevlere ek olarak;
 5. Sorumlu hekim, danışman hekim, hastaneler arası koordinasyon ve çağrı alıcılardan gelen görevlendirme
  isteklerine uygun ekip görevlendirir.
 6. Görevlendirme için 3 kez telsiz anonsu yapar, ekibe ulaşamazsa verilen telefon numarası, istasyon sabit
  telefonunu arar. Gerekiyorsa verilen nöbet listesi ve ASOS listesindeki kişilere cep telefonundan
  ulaşmaya çalışır. Ulaşım olmazsa veya gecikirse başka ekip görevlendirir ve KKM Nöbetçi sorumlu
  Hekimin bilgisi dâhilinde olay hakkında Görüş-Öneri-Şikâyet Formu doldurur.
 7. 1-2 dakika sonra ekibin göreve çıkış-yapıp yapmadığını takip eder (Kontrol). Ekip çıkışında vaka-olay
  hakkında bilgi ve varsa ön tanı verir.
 8. Güvenliğin sıkıntılı olduğu durumlarda ekibi uyarır ve güvenlik birimlerini harekete geçirir.
 9. İstasyon hareketliliklerini (Vaka veriş, vaka çıkış, olay yerine varış, olay yeri ayrılış, hastaneye varış,
  hastane ayrılış, istasyona dönüş, vaka sonuç) sisteme kayıt eder.
 10. Adrese ulaşma konusunda ekiplere yardımcı olur. Ulaşamama söz konusu ise çağrı yönlendiricileri hasta
  yakınları ile irtibatlandırarak ambulans ekibinin hastaya ulaşmasını sağlar.
 11. Vakaya uygun ekip yoksa (özellikle ilçelerde) hastanelerle irtibata geçerek hastane ambulansı
  görevlendirmesini sağlar.
 12. Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekiminin ve Danışman Hekimin verdiği diğer görevleri
  yapar.

Çağrı Yönlendirici

 1. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 2. Resmî Gazete Sayısı: 24046 11.05.2000Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri
  yapmak.
 3. 07.12.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26369 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 4. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Madde 9 ve Acil Çağrı
  Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Madde 14’deki görevlere ek olarak;
 5. Çağrıyı “Sağlık Birimi” diyerek açar.
 6. Çağrı alıcı personelce yönlendirilmiş olan başvuruyu değerlendirir. Hasta yakınından çağrı alıcı
  personelce alınmış olan adresi ve telefonu teyit eder. Yanlışlık varsa düzeltir.
 7. Hasta yakınından hasta ile ilgili klinik bilgileri sorarak öğrenir.
 8. Aldığı bilgileri AÇM sistemine kayıt eder.
 9. Vaka ambulans gereksinimi gösteriyorsa telsiz ekibini ambulans çıkacak şeklinde bilgilendirir.
 10. Vakaya ambulans gönderilmesi gerekmediğini düşünüyorsa; hasta yakınının danışman hekim ile görüşmesini sağlar.
 11. Aldığı vakaya ambulans görevlendirmesi yapılırsa, ekip ile hasta yakını buluşuncaya kadar takibini
  yapar.
 12. Hasta yakınına, ambulans ulaşıncaya kadar telefonu meşgul etmemesi, olay yerinden ayrılmaması ve
  gerekli ilk yardım için KKM danışman hekimi ile görüşebileceğini söyler.
 13. Vakaya Ambulans görevlendirilecek ise başvuru sahibine bölgenin durumuna göre bilgi verir (Bölge
  ambulansı yoksa uzak bölgeden gönderildiği ve gecikme olabileceği, hastane ambulansı gönderileceği
  gibi).
 14. Sisteme düşen her kayıt için “Ambulans çıkacak”, ” danışman ile görüşüyor” gibi ifadeleri açıklama
  bölümüne yazar. Açıklama olmayanlara tekrar dönüş yapar.
 15. Başka birimleri (Emniyet, itfaiye vs.) ilgilendiren durumlarda bu birimlere de vaka yayınlar veya bağlar.
 16. Yabancı dilde aramalarda tercüman hattına yönlendirir. Üçlü konferans görüşmesi yapılarak vaka bilgisi
  ve adres alır.
 17. Gerektiğinde ihbarcı ile görevlendirilen ekip irtibatlandırır.
 18. Hastanelerden veya 112 ekipleri tarafından yapılan aramaların ilgili birime (Sorumlu Hekim, Danışman
  Hekim, Koordinasyon Ekibi, Veri Hazırlama Operatörleri) bağlanması için gerekli sorgulamayı yapar.
 19. Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekiminin ve Danışman Hekimin verdiği diğer görevleri yapar.

Veri Hazırlama Operatörleri

 1. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 2. Resmî Gazete Sayısı: 24046 11.05.2000 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri
  yapmak.
 3. 07.12.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26369 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 4. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Madde 9 ve Acil Çağrı
  Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Madde 14’deki görevlere ek olarak;
 5. KKM ve ASHİ’lerin günlük nöbet listelerini ASOS üzerinden ASOS nöbetçisi ile kontrolünü sağlayarak
  hazırlar. Anlık nöbetçi ekip değişikliklerini kayıt altına alınmasını sağlar. Usulsüz nöbet değişimi veya
  nöbete gelme durumu varsa Görüş-Öneri-Şikâyet Formu (İhtiyaç duyuluyor ise ekinde tutanak
  verilebilir) ile İl Ambulans KKM Baştabipliğine bildirir.
 6. Vakalara ait saatlerde eksik bilgiler varsa “Araç Takip Ekranı” “Geçmiş İzleme” den eksik saatleri
  tamamlar.
 7. ASHİ’lerin yapmış oldukları vakaların kayıtlarını kontrol eder. Eksiklik varsa ASHİ’lerin düzeltmesini sağlar. Eksiklik yok ise vakayı sonlandırır.
 8. Uçak Ambulans İstatistik Formu’nu doldurur ve Hava 42 bilgilerinin düzenli girilmesini sağlar.
 9. Hastanelere ait ambulanslarla olan hasta nakil bilgilerini “Nakil Ekranı” na kaydeder.
 10. Olağandışı Durum Formu ve bakanlığa gönderilecek diğer yazı ve formların hazırlanmasını sağlar.
 11. Mesai saatleri dışı ve resmi tatillerde sağlık müdürlüğü, diğer kurumlardan gelen yazıların (resmi, e-mail
  kontrolü) kaydını yapar. Gereği için KKM Nöbetçi Sorumlu Hekimine sunar.
 12. Çağrı yoğunluğu olduğu zamanlarda mevcut işlerini bırakıp gelen 112 çağrılarını karşılar.
 13. Nöbet işleyişine uymayan, vakaları girmeyen istasyonları uyarır ve vaka girişi yapmalarını sağlar.
  Uyarıya rağmen vaka girişi yapmamış olanlar hakkında KKM Nöbetçi Sorumlu Hekimi bilgisi dâhilinde
  Görüş-Öneri-Şikâyet Formu doldurur. Formun İl Ambulans KKM Baştabipliğine iletilmesini sağlar.
 14. Harita ekranında GPS cihazı çalışmayan istasyonları tespit eder. Konuyla ilgili birimleri bilgilendirir.
 15. Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekiminin ve Danışman Hekimin verdiği diğer görevleri
  yapar

ASOS Teknik Destek Personeli

 1. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 2. Resmî Gazete Sayısı: 24046 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 3. 07.12.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26369 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 4. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesine göre hareket eder.
 5. ASOS programı üzerinden nöbete gelen ekiplerin imzalarını kontrol eder. İmza atmayanları uyararak
  atmasını sağlar.
 6. ASOS programı üzerinden nöbete gelen ekiplerin Nöbet Defteri’ni doldurup doldurmadığını kontrol eder
  ve doldurulmasını sağlar.
 7. ASOS’un tüm bileşenlerinin koordinasyonu, denetlemesi yapar.
 8. Yeni bir istasyon açılması durumunda Bakanlık ile iletişime geçer ve istasyonun ASOS’a
  tanımlanmasını sağlar.
 9. ASOS’ta yeni ekip tanımlamalarını yapar.
 10. Aselsan ve Armakom tarafında ASOS’tan tanımlanan ekiplerin tanımlanmasını sağlar.
 11. Ekip takip ekranının işlerliğini sağlar.
 12. Teknik nedenlerden dolayı istasyon onayı görünmeyen fakat Aselsan/Armakomda kapalı olan vakalar
  için çözüm yolu üretir.
 13. Dış kurum ve dış ekip tanımlamalarını yapar.
 14. Dış kurum ve B tipi istasyonların kullanıcı takiplerini yapar. Kurumla ilgisi kesilen personelin
  kullanıcılarını iptal eder. Yeni bildirilen personeller için kullanıcı tanımlaması yapar.
 15. İnsan kaynakları tarafından kuruma başlayışı yapılan personel için yetki tanımlaması yapar.
 16. Yetki değişikliği taleplerini kontrol eder ve Başhekim onaylı yetki değişikliği talep formu ile gerekli
  düzenlemeyi yapar.
 17. ASOS kullanan tüm personelin modüller üzerinde yaptığı işleri denetler.
 18. ASOS kullanımında yaşanan sorunlara çözüm bulur. İl bünyesinde çözülemeyen problemler için
  Bakanlık yetkililerine bilgi verir.
 19. Hastane Koordinasyon ekranının işlerliği ve verilerin sürekli güncel olması ile ilgili sorunları üst amirine
  iletir.
 20. ASOS kullanıcı eğitimlerini verir.
 21. ASOS’ta karşılaşılabilecek sorunlar öneriler için Bakanlık Merkez Teşkilatıyla iletişime geçer.
 22. ASOS’un 7 gün 24 saat il’de sorunsuz çalışmasını sağlamak adına mevcut problemleri tespit eder ve
  yetkililere iletir.
 23. Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekiminin ve Danışman Hekimin verdiği diğer görevleri
  yapar.

ilgili dosya:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Paramedik Boy-Kilo Şartı Kalktı mı,paramedik boy şartı,paramedik kilo şartı,

Acil Sağlık Hizmetleri Görev Tanımları

GLUKOMESTRE ŞEKER

GLUKOMETRE KULLANIM ve TEST TALİMATI