içinde

sevdimsevdim

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI MAYIS DÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİ İL İÇİ TAYİN İLANI !

izmir il sağlık müdürlüğ
izmir il sağlık müdürlüğ
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2024 MAYIS DÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine istinaden; Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda; İl içindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması amacıyla yer değişikliğine dair 2024 yılı Mayıs dönemi atamaları için;

GENEL ESASLAR

1- 2024 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunacak olan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için açılmış olan münhal kadrolar internet üzerinden ilan edilecektir.
2- 2024 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama başvuruları 29/04/2024 tarihinde başlayıp, 06/05/2024 tarihinde Saat: 23:59’da sona erecektir.
3- Atama talebinde bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli ilanda duyurulan kurum ve unvanlarla ilgili kısıtlamaları dikkate alarak, kendi unvan ve branşlarına göre münhal kadrolara başvuruda bulunabilir.
4- Atama talebinde bulunacak personel Müdürlüğümüz web sitesi (https://izmirism.saglik.gov.tr) Uygulamalar → İl Sağlık Müdürlüğü → İSM Bilgi Yönetim (https://yonetim.ism.gov.tr) giriş yapıldıktan sonra Başvurularım sekmesi üzerinden erişim sağlayabileceklerdir. Parolasını bilmeyen ya da hatırlamayan personellerimiz aynı sayfada bulunan “Parolamı Unuttum/Bilmiyorum” bağlantısı
üzerinden parola oluşturabilecektir.
5- Atama talebinde bulunan personelin başvurusunu kesinleştirdikten sonra yazdıracağı başvuru formunun kurum amirine onaylatılması, onaylanan formun kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Personeli Atama Birimine en geç 09 Mayıs 2024 tarihi mesai
bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
6- Müracaatta bulunacak personel en fazla 5 (beş) tercih yapabilecektir.
7- İl içi atanma talebinde bulunan personelin, tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik oluşması durumunda (Atama başvuru süresince, Sağlık Bakanlığı tarafından il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge vb. ilimize atanan personelin, münhal birimlere
atanmaları halinde, birimlerin doluluk oranlarında değişiklik oluşabilir) bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.
Atama başvuru süresince Personel Dağılım Cetveline göre kurumların kadro sayılarında Bakanlığımız tarafından değişiklik yapılması halinde yeni belirlenen PDC sayısına göre kısıtlama ve münhal sayılarında güncelleme yapılabilir.

8- Münhal açılmış olan kadroya başvuran Sağlık Personelinin yerleştirme işlemleri 01.01.2024 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Hizmet Puanlarının eşit olması halinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde mesleki kıdemi fazla olan personel, mesleki kıdemin de eşit olması
halinde kura ile yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. 01.01.2024 tarihinde hesaplanan Hizmet Puanının güncellenmediğini tespit eden personelin, Sağlık
Bakanlığı tarafından güncellenmiş yeni hizmet puanını, 09/05/2024 tarihine kadar ibraz etmesi halinde yerleştirmelerde yeni hizmet puanı esas alınacaktır.
9- Başvurularını iptal ettirmek isteyenler, iptal dilekçelerini görev yaptıkları kadrolu kurumlarına ibraz ettikleri takdirde değerlendirmeye alınacak olup, dilekçelerin Kurum üst yazısı ile 09 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
10- Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
11- 2024 yılı Mayıs İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurasında yerleştirilenlerin ayrılış-başlayış işlemleri atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Belirtilen sürede ayrılış yapılmaması halinde mazeret bildirir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Mazeretsiz olarak ayrılış-başlayış gerçekleşmediği takdirde, belirlenen sürenin sonunda atamalar iptal edilecektir.
12- 2023 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurasında yerleştirilerek atamasını iptal ettirenler veya ayrılış-başlayış işlemlerinin belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler, 2024 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama
talebinde bulunamayacaktır.
13- a) Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken, 663 Sayılı KHK’nın 42.Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde sözleşmelerini
feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
b) 2024 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurasına başvurarak yerleştirmesi yapılan personelden, Vekaleten Eğitim Görevlisi olarak görev yapanların atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 30 (otuz) gün içerisinde vekalet görevlerini iptal ettirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
c) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik, yurt dışı, hizmet yılı,) personelin başvuruları kabul edilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 30 (otuz) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi
takdirde atamaları yapılmayacaktır.

d) Aylıksız izindeyken Atama ve Nakil Talep Formunu kadrolu kurumlarına bizzat kendileri onaylatamayacak durumda olanların, noter tarafından vekâlet verilen kişilerce Atama ve Nakil Talep Formunun kurumlara onaylatılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.
e) 4924 Sözleşmeli Statüde görev yapan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 30 (otuz) gün içerisinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

14- SB TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE BİRLEŞTİRİLEN UNVAN-BRANŞLAR KAPSAMINDA MÜNHAL/KISITLAMALAR BELİRLENMİŞ OLUP;

İl İçi Yer Değişikliğine başvuracak olan personelin aşağıda belirtilen Unvan/Branşları dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

BİRLEŞTİRİLEN UNVAN/BRANŞLAR

*Sağlık Memuru (Diş) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
Diş Protez Teknisyeni / Sağlık Memuru (Diş Protezi) / Sağlık Teknikeri (Diş)
Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) / Sağlık Teknisyeni (Diş) / Sağlık Teknisyeni (Diş Protezi )
*Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş) aşağıdaki Unvan/Branş ile birleştirilmiştir.
Sağlık Teknikeri (Diş Klinik Yardımcısı)
*Sağlık Memuru (Laboratuvar) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
Laborant / Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) / Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)
*Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) / Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)
*Sağlık Memuru (Anestezi) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
Sağlık Teknikeri (Anestezi) / Sağlık Teknisyeni (Anestezi)
*Sağlık Memuru (Röntgen) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
Sağlık Teknikeri (Röntgen) / Sağlık Teknisyeni (Röntgen)
*Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
Sağlık Teknikeri (Branşsız) / Sağlık Teknisyeni (Branşsız)
*Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) / Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı )
*Sağlık Teknikeri (Diyaliz) aşağıdaki Unvan/Branş ile birleştirilmiştir.
Sağlık Teknisyeni (Diyaliz)
*Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
Sağlık Memuru (Fizik Tedavi) / Sağlık Teknikeri (Hidroterapi)

Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) aşağıdaki Unvan/Branş ile birleştirilmiştir.
Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)
*Sağlık Teknikeri Odyometri aşağıdaki Unvan/Branşlar ile birleştirilmiştir.
Sağlık Memuru (Odyometri) / Sağlık Teknisyeni (Odyometri)
*Sağlık Memuru Ortopedi aşağıdaki Unvan/Branş ile birleştirilmiştir.
Sağlık Teknikeri (Ortopedi)/ Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez), Sağlık Memuru (Ortopedi)
Sağlık Teknisyeni (Protez/Ortez)

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

Aşağıda belirtilen statüde bulunan personel atama talebinde bulunamayacaktır.
1- Kadrolu kurumunda (görev yapılan ünvan/branşta) göreve başlama tarihinden itibaren 31/05/2024 tarihine kadar 2 (iki) yılını doldurmayan personel,
2- Kadrolu Kurumundan Ünvan/Branş olarak çıkış verilmeyen personel,
3- Sözleşmeli Aile Hekimi ve Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı
4- 657 Sayılı Kanunun 4B, 4C, 4D maddeleri ile 663 Sayılı KHK’nın 45/A mad. göre istihdam edilen sözleşmeli personel ile 45/A sözleşmeli statüden kadroya geçiş yaparak 3+1 yıl çalışma süresini 31/05/2024 tarihine kadar doldurmayan personel
5- Sürekli İşçiler
6- DHY’li olarak görev yapan personel
7- Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel
bu kuraya müracaat edemeyecektir.

İZMİR İL SAĞLIK İÇİ ATAMA DÖNEMİ MAYIS 2024 TAKVİMİ

İZMİR İL SAĞLIK İÇİ ATAMA DÖNEMİ MAYIS 2024 TAKVİMİ

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Menteşe Devlet Hastanesi'nde elektrikten çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin zamanında müdahale etmesi sonucunda söndürüldü.

Menteşe Devlet Hastanesi’ne ayrılan deprem ödeneğinin, badana yapılmak için kullanılmış..

Bursa Sağlık Çalışanları Koro'da, sesleriyle de Bursalılardan büyük alkış topladı !

Bursa Sağlık Çalışanları Koro’da, sesleriyle de Bursalılardan büyük alkış topladı !