içinde

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey
İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey

Bir çok sağlıkçının,sağlık çalışanlarının,iş arayan sağlık personellerin detaya girecek olursakta,hemşireler,acil tıp teknisyenleri paramedikler ve yardımcı sağlık personellerinin merak ettiği iş yeri hemşireliği hakkında herşeyi bu yazımızda sizler için toparladık..

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?

Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ?

İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey – İşyeri Hemşireliği Ve Diğer Sağlık Personeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri vb..

Bir çok sağlıkçının,sağlık çalışanlarının,iş arayan sağlık personellerin detaya girecek olursakta,hemşireler,acil tıp teknisyenleri paramedikler ve yardımcı sağlık personellerinin merak ettiği iş yeri hemşireliği hakkında herşeyi bu yazımızda sizler için toparladık..

İş Yeri Hemşireliği – Diğer Sağlık Personeli kimdir?Nedir?Tanımı?


Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli adı verilir. Bu kapsamda işyeri hemşiresi, diğer sağlık personeli olabilecek meslekler sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni,hemşire vb olarak sıralanabilir.

İşyeri Sağlık Personeli,İş yeri hemşiresi ne iş yapar ?

Diğer Sağlık personelinin Görevi Nedir?
– Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur
– Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
– İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
– Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.
– İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.
– İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
– İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar
(İş yeri hemşireliği genelde özel sektörde,ortak sağlık birimleri gibi organize sanayi ve ayaktan sağlık hizmeti sağlayan tesislerde görev yapar.Memur alımı olarak alımı pek rastlanmaz.. Memur Alımı Haberlerine Ulaşmak için Sitemizi sık sık takip ediniz.)

Biraz daha detaya girecek ve tekrarlayacak olursak 

Diğer sağlık personelinin görevleri başlığı MADDE 16 – altında

(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.denilmektedir.


Memur hemşire aynı zamanda başka kurumda işyeri hemşireliği yapabilir mi?

Sağlık çalışanları İş Yeri Hekimliği Yapabilir mi?


657 Devlet Memuru Diğer Sağlık Personeli olarak partime çalışabilir mi?
Sözleşmeli Devlet Memuru Diğer Sağlık Personeli olarak partime çalışabilir mi?

ÖZET: Hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu
belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli
olarak görev yapıp yapamayacağı hk. ( 28/4/2016-2570)
Üniversiteniz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev
yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen personelinizin mesai saatleri
dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapıp yapamayacağına ilişkin
Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
 Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin
sekizinci fıkrasında, “Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık
ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet
verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer
kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.” hükmü bulunmaktadır.
 Diğer taraftan, 18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 9 uncu maddesi ile yeniden düzenlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
“Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:” başlıklı 28 inci maddesinin ilk
fıkrasında, “…Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere
ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf
yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.” hükmüne yer verilmek suretiyle, kamu sağlık
hizmetlerinde tam süreli çalışmayı da kapsayacak şekilde bir düzenlemeye gidilmiştir.
 Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; Üniversiteniz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan personelinizin mesai saatleri dışında özel
bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapmasının mümkün bulunmadığı
değerlendirilmektedir.
(Devlet personel Başkanlığından alıntıdır)

Üst Yazı gibi Örnek Emsal Bilg,dava,emsal kararlar vb içeriklere sitemiz linkinden ulaşabilirsiniz
https://www.112acilfm.net/emsal-kararlar/ 

Nasıl Diğer Sağlık Personeli,iş yeri hemşiresi nasıl Olunur?
İsyeri hemsireligi sertifikasi nasıl alınır?

isyeri hemsireligi sertifikasi Hakkında Bilgi?
işyeri hemşireliği sertifika programı ?
isyeri hemsireligi kursu hakkında?

Diğer sağlık personeli eğitim programını Bakanlıkça yetkilendirilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezlerinde tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Çalışma Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi,isyeri hemsireligi sertifikasi verilir.
Kimler bu sertifikayı alabilir?
Yani işyeri hemşiresi olabilmek için öncelikle Hemşirelik, Sağlık Memurluğu (Toplum Sağlığı,Çevre Sağlığı,Acil Tıp Teknisyeni) bölümlerinden mezun olmak ya da yukarıdaki bölümlerin diplomalarına sahip olmak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği 90 saatlik kurs (45 saat uzaktan eğitim – 45 saat yüz yüze eğitim) sonunda yapılacak merkezi sınavda başarılı olmak, böylece işyeri hemşireliği belgesini almaya hak kazanmak gerekiyor.

Diğer Sağlık Personeli,iş yeri hemimkiliği sınav koşulları nelerdir?

Katılımcılar 45 Saat uzaktan 45 saat örgün olmak üzere toplam 90 saatlik eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Adaylar eğitimi tamamladıktan sonra  Çalışma Bakanlığının düzenleyeceği sınavlara katılma hakkına sahip olurlar ve bu sınavlarda yüzde 70 başarı oranı sağlamak zorundadırlar. 

Diğer sağlık personelinin eğitimleri

İş Yeri Hemşireliği Sertifika Ders Programı

İş Yeri Sertifikası Alabileceğiniz Yerler? Diğer Sağlık Personeli Sertifa veren yerler?

Diğer Sağlık Personeli belgesi nasıl alınır?
İş yeri Sertifikası alabilmek için bir çok firma bakanlıkça görevlendirilmiştir google ve çevrenizde bir arama yaparsanız sertifika gruplarına hemen ulaşabilirsiniz..İş Yeri Güvenliği sağlayan bir çok firma bu sertifakayı vermektedir.

İşyeri hemşireliği kurs ücretleri ?

Diğer Sağlık Personeli kurs ücretleri ?

İş yeri Hemşireliği Sertifika Alma Ücreti ?

İşyeri hemşireliği sertifikası ücretleri kurs veren kuruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak ücretler 800 TL ile 1.500 TL arasında değişmektedir.

” İş yeri hemşireliği gibi sağlık personellerinin merak ettiği personel sağlık son dakika haberleri ne sitemiz www.112acilfm.net üzerinden herzaman güncel olarak ulaşabilirsiniz.. ”

iş arayanlar ?

İş Yeri Hemşireliği iş arayanlar ?

Diğer Sağlık Personeli iş arayanlar ?

Sizler İçin Kariyer.net üzerinden araştırma yaptığımızda
resim2
resimde ki gibi yaklasık 40kadar personel arayan iş yerlerini görebilirsiniz..
kariyer net iş yeri hemşire ilanları için tıklayınız
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/isyeri+hemsiresi

Personel Haber,Sağlık Personeli Haberleri,atama haberleri gibi bir çok güncel haberler için sitemizi takip etmeyi unutmayınız..
www.112acilfm.net

İşyeri Hemşiresi veya Diğer Sağlık Personeli nerelerde ve ne zaman çalışabilir?
İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli ise belge sahibi olmak zorunda.

RESMİ GAZETE DE İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ
20 Temmuz 2013 Cumartesi Resmi Gazete Sayı : 28713….

Tanımlar
MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen:

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,
Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve/veya uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,
Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,
İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,
ifade eder.

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 14 –

 İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.
 Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
 Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.
 Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.
Diğer sağlık personeli belgesi
MADDE 15 –

(1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,
İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,
Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,
istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi
MADDE 20 –

Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve diğer sağlık personeli sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.
Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur
Eğitim programları
MADDE 30 –

Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile en az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce Bakanlığa elektronik ortamda bildirirler.
Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur.
Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirirler.
Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve işyeri hekimleri için uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.
Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak Bakanlığın onayının alınması şartıyla programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir.
Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.
Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim başlatılamaz. İşyeri hekimleri için yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz ve uygulamalı eğitim dahil programın tümü tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.
Eğitim programlarına başvuru
MADDE 31 –

Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:
Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.
Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitime sahip olduğunu gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
Adayın T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya eşdeğer belge.
İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar için ise geçerli mevcut belge.
Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.
Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Millî Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır. Diğer sağlık personelinin eğitimleri
MADDE 33 –

Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

BU YAZI 112ACİLFM TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR..

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Ambulans Şöförü NASIL OLUNUR ?

Ambulans Şöförü NASIL OLUNUR ?

ENTÜBASYON HESAPLAMA

Entübasyonu Kolaylaşıran Bazı bilgi ve Formüller