içinde

İller arası tayinle atanan sağlık personeli ne zaman tayin isteyebilir ?

yıllık izin bitmeden yıllık izin alınırmı,yıllın izin bitimi izin alınır mı,Yıllık İzin Alan Devlet Görevlisi Göreve Başlayış yapmadan tekrar İzin Alabilir mi,
yıllık izin bitmeden yıllık izin alınırmı,yıllın izin bitimi izin alınır mı,Yıllık İzin Alan Devlet Görevlisi Göreve Başlayış yapmadan tekrar İzin Alabilir mi,

Sorular: İller arası tayinle atanan bir sağlık personeli tekrar ne zaman tekrar tayin isteyebilir?
Sorusunun Cevabını Bu haberimizde bulabilirsiniz..

Atama nakil yönetmeliği MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-3034Ancak atanma talepleri 26 ncı maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

İller arası yer degistirme ile atanan personel, atandıkları tarihten itibaren fiilen 2 YIL çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz.

Bazı istisnalar

a) Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere,
b) Eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere,
c) Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde,
ç) Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması halinde eşinin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere,
d) Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin (Mülga ibare:RG-2/3/2018-30348) (…) terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olması veya çalışamayacak derecede mâlûl ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olması ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere,
e) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında (Mülga ibare:RG-2/3/2018-30348) (…) başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,
f) (Değişik:RG-2/3/2018-30348) Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık kadrosuna,
g) Sağlık ile ilgili bir alanda en az (Değişik ibare:RG-30/9/2016-29843) dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere,
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir. (Ek cümle:RG-9/2/2019-30681) Bu fıkranın (a) bendinde bulunanlar bir defaya mahsus atama kısıtlamasına tabi değildir.
1Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği
2-Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği
3-Can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda yer değişikliği
4- Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama
taleplerinde de 2 yıl çalısma sarti aranmaz.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

belge

Özel Muayenehane Hekimleri İstirahat Raporu Verebilir mi ?

boşanma

ENGELLİ KAMU ÇALIŞANIN 1 DEĞİL 1 DEN FAZLA TAYİN HAKKI VARDIR