içinde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZLEŞMELİ Sağlık PERSONEL ALIM İLANI

HEMŞİRE CERRAHİ
HEMŞİRE CERRAHİ
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü BİR ÇOK SAYIDA SÖZLEŞMELİ Sağlık PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI.

İLAN TARİHİ : 13.02.2023 tarihli Resmi Gazete
SON BAŞVURU TARİHİ : 27.02.2023 (Mesai Bitimi)

  • Başvurular Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulacak başvuru masalarına şahsen yapılacaktır. (Mezuniyet belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopilerinin çekilmiş olması, başvuru formunun fotoğraflı, eksiksiz, doğru ve okunaklı doldurulmuş olması gerekmektedir. Eksik doldurulan ya da fotoğraf olmayan formlar dikkate alınmayacaktır.)
  • Başvurular mesai saatleri içerisinde alınacaktır. (08.00-12.00 – 13.00-17.00 saatleri arasında)

İçerik Başlıklarımız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM Branşları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM Branşları1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM Branşları2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM Branşları3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM Branşları4
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM Branşları5

ARANILAN GENEL KOŞULLAR


1-Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
B-(Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
C-Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak)
D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kadroya atanmaya hak
kazanan adaylardan buna ilişkin tam teşekkülü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir).

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-2022 KPSS(B) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre işlem yürütülecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

-Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Başvurular şahsen alınacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
-Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek olup başvuruda bulunduğu nitelik kodunu belirtecektir. Birden fazla nitelik koduna başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Doldurulması gereken alanlarda ya da evraklarda eksiklik olması
durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
-Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
-Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.
-Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
-Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş ) gün içinde (mesai saatleri içinde) yapabileceklerdir.
-Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurt dışında tamamlamış olan adayların YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
-Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
-Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
-Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurması gerekmektedir.
-KPSS (B) puan sıralamasına göre alınacak unvanlar için ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday yedek olarak belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat
etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin duyurular kısmında yayınlanacaktır. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
-Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
-Başvuruda istenen sertifika /belgeye ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
-Adayların başvuruları, tercih edilen pozisyon için belirlenen ilan koşullarına uygun olmaması durumunda kabul edilmeyecektir.
-İlan süreçleri ile ilgili olarak her türlü duyuru web sitemizde (www.ogu.edu.tr) yayınlanacaktır.

PROGRAMCI Pozisyonu İçin Başvuran Adaylar

*Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hâkimiyet,
*NET Framework 4 ve üstü, C#, IIS, ASP.NET MVC ve ASP.NET Core teknolojileri, Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, vb.),
*XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF,
*MS SQL Server veri tabanı sistemleri konularında yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır.
-Programcı pozisyonuna ilişkin yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavıyla ilgili bilgiler ayrıca ilan edilecektir.
-Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir.

İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru Formu (Başvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)
2-1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.
3-2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu net ve okunur olan KPSS sonuç belgesi)
4-Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı )
5-Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)
6-Adli Sicil Kaydı ( e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)
7-Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
8-SGK hizmet dökümü ( e-Devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-Devlet çıktısı)
9-Aranan nitelikler kısmında istenen sertifika/belgelerin fotokopisi
10-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikanın fotokopisi
11-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adayların vücut kitle endeksini herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirmek.
12-6698 sayılı KVKK Mevzuatı uyarınca hazırlanan İdari Personel Adayı Aydınlatma Metni (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir.)
13-6698 Sayılı KVKK Mevzuatı Uyarınca hazırlanan İdari Personel Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir.)
1 Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde noter huzurunda kurayla belirlenecek ve kura süreçleri web sayfamızda daha sonra ilan edilecektir.

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM Başvuru Formu

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hemşire hilal subaşı

Hemsire Hilal Subasi Depremde Kardesi ile Sarılı Halde Vefat Etti

fransa sahra hastanesi adıyaman

Fransa’dan Adıyaman’a Sahra hastanesi !