içinde

EMSAL KARAR: Sağlık Personelinden Lisans Bitiren Tayin İsteyebilir,Yüksek Lisans İsteyemez!

emsal karar
emsal karar
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2017/1999
K. 2019/1775
T. 15.4.2019

 • SÜRMEKTE OLAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİNDEN DOLAYI EĞİTİM GÖRÜLEN İLE NAKLEN ATANMA İSTEMİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi hâlinde münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebinin değerlendirilmesi gerektiği )
 • * SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN ÖĞRENİM ÖZRÜ ( Sağlık Bakanlığı Personelinin Atanmasında Dikkate Alınabilecek Öğrenim Özrünün Sağlık ile İlgili Bir Alandaki Lisans Öğrenimi ile Sınırlı Olduğu – Dolayısıyla Yüksek Lisans Öğrencisi Olan Davacının Öğrenim Durumunun Atanma İstemi Değerlendirilirken Dikkate Alınması Gerektiği Yolunda Bir Mevzuat Hükmünün Mevcut Olmadığı/Bu Nedenle Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )
 • * ÖĞRENİM ÖZRÜNÜN SINIRI ( Atamada Dikkate Alınabilecek Öğrenim Özrünün Sağlık ile İlgili Bir Alandaki Lisans Öğrenimi ile Sınırlı Olduğu – Dolayısıyla Yüksek Lisans Öğrencisi Olan Davacının Öğrenim Durumunun Atanma İstemi Değerlendirilirken Dikkate Alınması Gerektiği Yolunda Bir Mevzuat Hükmünün Mevcut Olmadığı/Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediğinden İdare Mahkemesi Israr Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığından Davalı İdarenin Temyiz İsteminin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
 • Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği/m. 21/7
 • ÖZET : Dava, hemşire olarak görev yapan davacının sürmekte olan yüksek lisans öğreniminden dolayı eğitim gördüğü ile naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir. Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.
 • Sağlık Bakanlığı personelinin atanmasında dikkate alınabilecek öğrenim özrü, sağlık ile ilgili bir alandaki lisans öğrenimi ile sınırlıdır. Dolayısıyla, yüksek lisans öğrencisi olan davacının öğrenim durumunun, atanma istemi değerlendirilirken dikkate alınması gerektiği yolunda bir mevzuat hükmü mevcut değildir. Bu nedenle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
 • Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmadığından davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerekir.
 • İSTEMİN KONUSU : İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 26/12/2016 tarih ve E:2016/2099, K:2016/2373 Sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 • YARGILAMA SÜRECİ :
 • Dava konusu istem: İstanbul ili …. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, …. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde sürmekte olan öğreniminden dolayı Sivas iline naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 15/05/2014 tarih ve 2657 Sayılı işlemin iptali istenilmektedir.
 • İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 23/03/2015 tarih ve E:2014/1718, K:2015/645 Sayılı kararıyla; Anayasanın 42. maddesi uyarınca, kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı; mesleğine ilişkin üst öğrenimi tamamlamasının davacının maddi ve manevi varlığının gelişmesine katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak anılan işlemin iptaline karar verilmiştir.
 • Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesi’nin 25/05/2016 tarih ve E:2015/5967, K:2016/3304 Sayılı kararıyla; 26/03/2013 tarih ve 28599 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 7. fıkrasında, “Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.” hükmüne yer verildiği, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca Sağlık Bakanlığı personelinin atanmasında dikkate alınabilecek öğrenim özrü, sağlık ile ilgili bir alandaki lisans öğrenimi ile sınırlı olduğundan, davacının yüksek lisans öğrencisi olduğu hususu dikkate alınarak naklen atanması talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 23/03/2015 tarih ve E:2014/1718, K:2015/645 Sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.
 • İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 26/12/2016 tarih ve E:2016/2099, K:2016/2373 Sayılı kararıyla; Anayasanın 42. maddesi uyarınca, kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı; mesleğine ilişkin üst öğrenimi tamamlamasının davacının maddi ve manevi varlığının gelişmesine katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.
 • TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, 26/03/2013 tarih ve 28599 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 7. fıkrası uyarınca davacının atanma başvurusunun değerlendirilemeyeceği, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.
 • KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.
 • DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 • Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, 25/08/2017 tarih ve 30165 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici 15. madde uyarınca, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’nın dava ve icra takip işlerinin Sağlık Bakanlığı’na devredildiği görülmüş olup, davanın Sağlık Bakanlığı husumetiyle görülmesine karar verilerek, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
 • KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:
 • MADDİ OLAY :
 • Davacı, İstanbul ili …. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapmaktadır. 14/02/2014 tarihinde, …. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmıştır. Öğrenim durumu özrü nedeniyle Sivas iline atanma istemiyle yaptığı başvuru, dava konusu işlemle reddedilmiştir.
 • Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.
 • İLGİLİ MEVZUAT :
 • 26/03/2013 tarih ve 28599 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 7. fıkrasında; “Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.”
 • hükmüne yer verilmiştir.
 • HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
 • Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca Sağlık Bakanlığı personelinin atanmasında dikkate alınabilecek öğrenim özrü, sağlık ile ilgili bir alandaki lisans öğrenimi ile sınırlıdır. Dolayısıyla, yüksek lisans öğrencisi olan davacının öğrenim durumunun, atanma istemi değerlendirilirken dikkate alınması gerektiği yolunda bir mevzuat hükmü mevcut değildir. Bu nedenle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
 • Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
 • SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
 • 1. 2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;
 • 2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 26/12/2016 tarih ve E:2016/2099, K:2016/2373 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,
 • 3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine,
 • 4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere , 15.04.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
 • KARŞI OY
 • X-) Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey

Süresiz Sözleşmeli Sağlık Personelinin 3+1 Sözleşmeli Kadroya Geçmesine Mahkemeden Emsal Karar Çıktı !

danıştay

Danıştay: Radyoloji Teknisyeninin Görev Tanımı ile İlgili ÖNEMLİ Karar