içinde

O da NeO da Ne

Emekli olan Sağlık Personeli, yeniden görevine dönebilir mi?

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Emekli bir hemşire tekrar bir yıl içinde kamuya dönebilir mi?

2005 yılına kadar işçi, esnaf memur statüsünden emekli olanlar, koşulsuz olarak yeniden kamu kuruluşlarının kadrolarına açıktan atanabiliyorlardı.

2005 yılında çıkarılan 5335 sayılı Kanun ile bu şekilde atamalara kısıtlama getirilmiştir.
5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü şu şekildedir.

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.

Emekli de olsa şartsız olarak tekrar göreve başlanılabilecek olan görevlerle ilgili Birinci fıkrası:

“Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.”

Emekli veya yaşlılık aylıkları kesilip görev yapılabilecek olan durumlarla ilgili İkinci fıkrası:

“Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”

Emekli veya yaşlılık aylıkları kesilmeksizin görev yapılabilecek görevleri belirten Dördüncü fıkrası:

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,
f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

j) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,
k) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları,
Hakkında uygulanmaz.”

Ayrıca, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olup da ister bu tarihten ister bu tarihten sonra memurluktan emekli olanların tekrar memurluğa atanma halinde emekli aylıklarının kesilmesi gerektiği yönünde 5434 sayılı Kanun Madde 99 hükmü de bulunur. Bu hüküm de şu şekildedir.

“Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir. .”
Bu bağlamda değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Özellikle maddenin birinci fıkrası sizin konunuzla alakalı olmaktadır. Birinci fıkranın yorumu da;

Emekli veya yaşlılık aylığı alırken,

Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenlerin,

Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenlerin,

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ataması yapılanların,

Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına ataması yapılanların,

Daha önce emekli olsalar da tekrar bu görevlerde bulunmaları için bir kısıtlama gelmemiş, ancak bu görevler dışında emekli veya yaşlılık aylığı alanların genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanma yönünde kısıtlama getirilmiştir.

Ayrıca, Kadroya atanma şekli, genelde o kurumun kadrosunun doldurulması ve Devlet memuru statüsünün kazanılması şeklinde olabilmektedir.

Emeklilerin memur kadrolarına atanmaları da genelde kurumların ihtiyaç duyması, boş kadro olması ve açıktan atama izninin olması halinde mümkün olabilecek bir konudur.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz olarak, emekli olduktan sonra memur kadrosuna atanmanız her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 93 hükmü hali hazırda uygulamada olsa da yukarıya aldığımız 5335 sayılı Kanun hükmü uyarınca tabip ve uzman tabip kadroları belirtilmiş olduğundan, tekrar hemşire olarak görev memur kadrosuna atanmanızın mümkün olamayacağını söyleyebiliriz.

Ancak, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu madde hükmünde bulunan “Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.” şeklindeki hüküm kapsamına mahalli idarelerin girmeyeceğini değerlendirdiğimizde, sadece mahalli idareler ile sınırlı kalmak şartıyla bu kurumlarda memur kadrosuna atanmanın mümkün olabileceğini, bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da yine kesilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

ambulansta doğum 112 acil

Anne Karnında Kordonu dolanan bebek, Ambulansta Sağ Salim Doğdu !

Hemsire Aylanur Çetin

4 Yıl Önce Doktor Eşini Kaybetmişti, 3 Yıldır Verdiği Kanser Savaşını Kaybetti !