içinde

Deprem Bölgesinde ki Personelin Deprem Tazminatı Hakkında !

deprem
deprem

375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28’inci maddesinde ele alınan durum Cumhurbaşkanlığı Kararları Resmi Gazetede yayımlanmadığı için ayrıntılı bir analiz yapmak mümkün gözükmemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 152 nci maddesinde, “…

Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İl Valileri ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) için % 335 ine …” hükmüne yer verilmiştir.

Olağanüstü Hal Bölge Valisi olmadığı için bölgede görev yapan mülki idare amirleri için ilave bir ödeme olmayacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde öngörülen tazminat

“A) Olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Cumhurbaşkanı onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.

Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylık veya günlük olarak ödenecek tazminat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilir.

Bu görevler nedeniyle meydana gelen engellilik ve yaralanmalarda tedavi süresince, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedeksubay, erbaş ve erler terhis edilseler bile) fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 24 ayı geçemez ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında kesin bir işlem yapılması halinde de sona erer.

Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da görevin risk ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır. Bunlara ödenecek ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan Cumhurbaşkanınca belirlenir.

B) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir.

Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, hangi hallerde kesileceği, ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak, Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilir.

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarları ise emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Bu şekilde tespit edilen ek tazminat, personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.

Kamu İktisadi teşebbüsleri, kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.

Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir.”

2023 yılı Merkezi Bütçe Kanununda yer alan hükümler:

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 835 Türk Lirasını geçemez.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 370 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Cumhurbaşkanı bu tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.

KİMLER OHAL TAZMİNAT ALIR

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  • 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
  • 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,
  • 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
  • 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile
  • Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel
  • Geçici köy korucuları
  • Kamu İktisadi teşebbüsleri personeli, (kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.)

KİMLER OHAL TAZMİNATI ALAMAZ

Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar: Belediyeler, il özel idareleri ve bunların kurdukları veya üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluş personellleri

EK OHAL TAZMİNATI (OPERASYON TAZMINATI)

Bu tazminat daha çok terörle mücadele ilgilidir. Ancak OHAL bölgesşnde hırsızlık, yağma, silahlı bir şekilde araç soyma olayları görüldüğü için ek tazminatın uygulanmasında bir engel olmadığını düşünmekteyiz.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

HEMŞİRE SAĞLIK BAKANLIĞI 1

Kadroya Geçen Sağlık Personeli Görevde Yükselme Sınavına Girebilir mi ?

ebe kübra avşar haber

Ebe Kübra Avşar’ın Deprem Bölgesinde ki Doğum Hikayesi !