içinde

Danıştaydan Emsal Karar: Eş Durumu Tayini Yıl Şartını İptal Eden Madde Onandı !

danıştay

Eş durumu mazereti tayinlerinde atanılan ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan aile birliği mazeetine istinaden tayin talebi bulunma imkanı vermeyen maddeyi iptal eden kararı onadı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan “MADDE 23 – (1) Aynı norma tabi olan personel, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.”

“(2) Karşılıklı yer değiştirme talepleri il veya kuruluş müdürlükleri aracılığı ile Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.
(3) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükümlere tabi olan personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmaz.

(4) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelden birinin atamasının yapılması ve herhangi bir şekilde görev yerinden ayrılmasından sonra diğer

atamadan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.
(5) Bu madde gereği kuruluşlara atama yapılabilmesi için atanılacak kuruluşun atanma şartlarının taşınması gerekir.
(6) Bu madde gereğince atanan personel, sağlık ve can güvenliğinden kaynaklanan mazeretler dışında atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamaz.

(7) İl içi karşılıklı yer değiştirme talepleri bu maddede sayılan usul ve esaslar çerçevesinde il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılır.”

Danıştay 2. Dairesince, yukarıda yer verilen 6. Fıkranın yürütülmesi durdurulmuştu.”
2. Daire kararında;

İptali istenilen Yönetmelik hükmündeki süre kaydının, sağlık ve can güvenliğinden kaynaklanan mazeretler yönünden dikkate alınmayacağı yönünde getirilen istisnanın, eş durumu mazereti yönünden tanınmadığından, eş durumu mazereti ile yapılacak tayin başvurularının yerine getirilmesini engellediği, bunun Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğine aykırı olduğu vurgulanmıştır.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
ESAS NO : 2021/916 – KARAR NO : 2021/1470
İSTEMİN KONUSU:
Danıştay İkinci Dairesinin 17/11/2020 tarih ve E:2016/14763, K:2020/3406 sayılı
kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
Davacı tarafından, eş durumu nedeniyle Bursa iline naklen tayin talebiyle
yapılan başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlem ile bu işlemin
dayanağı olan ve 12/08/2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra
Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmeliğin 23. maddesinin altıncı fıkrasının iptali istenilmiştir.
Daire kararının özeti:
Danıştay İkinci Dairesinin 17/11/2020 tarih ve E:2016/14763, K:2020/3406 sayılı
kararıyla;
Dava konusu Yönetmelik hükmü yönünden;
Dava konusu işlemin dayanağı Yönetmelik hükmünde yer verilen
düzenleme ile karşılıklı olarak yer değiştiren personelin tekrar tayin 
talebinde bulunabilmesi için, karşılıklı yer değiştirme suretiyle atandıkları
yerde belli bir süre çalışma kaydı getirilmesi, bu şekilde atanan personelin,
kısa sürede tekrar yer değişikliğine giderek personel ihtiyacına sebep
olunmaması bakımından hizmet gereklerine uygun ise de; iptali istenilen
Yönetmelik hükmündeki süre kaydının, sağlık ve can güvenliğinden
kaynaklanan mazeretler yönünden dikkate alınmayacağı yönünde
getirilen istisnanın, eş durumu mazereti yönünden tanınmadığından, eş
durumu mazereti ile yapılacak tayin başvurularının yerine getirilmesini
engellediği;
Bu durumun ise Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına
İlişkin Yönetmeliğin “Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler”
başlıklı 12. maddesinde düzenlenen, sağlık, aile birliği ve can güvenliği
mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya
hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun
isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atamasının yapılabileceği yönündeki
hükme aykırılık oluşturduğu; bu bağlamda, üst hukuk normlarına ve kamu
yararına uygun olmayan dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk
bulunmadığı,
Dava konusu bireysel işlem yönünden;
12/08/2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Karşılıklı yer
değiştirme suretiyle atama” başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası yukarıda yer
verilen gerekçe ile hukuka uygun görülmediğinden, söz konusu
düzenlemeye dayanılarak tesis edilen, davacının eş durumu nedeniyle
Bursa iline naklen atanması talebinin reddine ilişkin. tarih ve . sayılı bireysel
işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı,
Gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Davalı idare tarafından, dava konusu Yönetmelik maddesi ile hizmetin
devamlı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi ile devam etmekte
olan iş ve işlemlerin aksamasının önlenmesinin amaçlandığı; bu nedenle 
Yönetmelik maddesinde ve bu maddeye dayalı bireysel işlemde hukuka
aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Davacı tarafından, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka
uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın
bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin
reddi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:
Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin
açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya
tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir
karar verilmeksizin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek
bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde
yer alan;
“a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata
veya eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde
mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde
ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte
görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin
Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 17/11/2020 tarih ve E:2016/14763,
K:2020/3406 sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 15/09/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

temizlik görevlisi

Sürekli İşçilere 657’ye Göre Değil İş Kanuna Göre Disiplin Cezası Verilebilir

danıştay

Kamu personelinin mesai saatlerine uyumu konusunda Danıştay’dan emsal karar ! Aylıktan kesme cezası İPTAL Edildi !