içinde

Cerrahpaşa’dan 105 Sağlık Personel Alım İlanı !

cerrahpaşa tıp
cerrahpaşa tıp

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI yayınladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlanda: “Üniversitemiz sağlık birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B)
fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.”

İstanbul Üniversitesi SAĞLIK PERSONEL ALIM KADROLARI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLARI

GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.
5- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma
(gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
6- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
7- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden
ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9- Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları
için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://personelbasvuru.iuc.edu.tr
internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır.
Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek
ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online
başvurusunu tamamlamayan, yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların
müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.
BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Fotoğraf olmayan formlar kabul edilmeyecektir.)
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (barkodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4) Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
✓ Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 15 iş günü içinde https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
✓ İşe alınacak adaylarla atama işleminden sonra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.
✓ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
✓ Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi
yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
✓ Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü kamu hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak
zorundadır.
✓ Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları süresinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek
puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
✓ Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
✓ Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
✓ İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Hastane Öncesi Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği(Gebe Hasta Genel Yaklaşım)

Ebeler küçük tıbbi işlemleri yapabilecek !

resmi gazete

Sağlık Bakanlığı ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK