içinde

Acil Sağlık Hizmetleri Görev Tanımları

Paramedik Boy-Kilo Şartı Kalktı mı,paramedik boy şartı,paramedik kilo şartı,
Paramedik Boy-Kilo Şartı Kalktı mı,paramedik boy şartı,paramedik kilo şartı,

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sorumlusunun Görevleri

Temel İş ve Sorumluluklar

 1. İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği SKS dokümanlarına uygun olarak çalışır ve ekibinin çalışmasını sağlar.
 2. ASHİ personellerinin yıllık izinlerini, İl Ambulans KKM Baştabipliği tarafından yapılan görevlendirmeleri düzenleyip İl Ambulans KKM Baştabipliğinin onayına sunar.
 3. İl Ambulans KKM Baştabipliği ile ASHİ arasındaki iletişimi sağlar.
 4. ASHİ personelleri arasında iletişimi düzenler.
 5. Birim sorumlusu aynı zamanda birim kalite sorumlusudur. Sorumlular kalite direktörü ile koordineli çalışırlar ve şu görevlerden sorumludurlar;
  • Birimlere ait dış kaynaklı dokümanlar takip edilerek yayınlamasını sağlamak,
  • Birimlerde kullanılan panolara asılan dokümanların takip edilmesi ve düzenlenmesini sağlamak,
  • Birimde yapılması gereken işlerde tespit edilen uygunsuzluklarda başlatılan veya kalite yönetim
  direktörlüğü tarafından yönlendirilen, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde kök neden analizlerinin
  yapılması ve iyileştirme çalışmalarının planlanarak takip edilmesinden sorumludur.
  • Birimlere ait gösterge verilerinin toplanması ve kalite yönetim direktörlüğüne iletilmesini sağlamak,
  • Düzenli aralıklarla kalite yönetim direktörlüğü kalite birim sorumluları toplantılarına katılmalıdır.
  • Birimde göreve yeni başlayan personelin uyum eğitimlerinin verilmesi ve takibinden sorumludur.
  • Birime ait yazılı dokümanların hazırlanması ve takibinden sorumludur.
  Birime ait dokümanların hazırlanması, güncellenmesi ve güncel formları kullanmasını sağlamalıdır.
  • Yazılı düzenlemeleri güncel durumunu kuruma ait web sitesi veya programda kalite dokümanları
  modülünde takip etmelidir.
  • Birimle ilgili dış kaynaklı dokümanların (Kanun, Yönetmelik, yönerge, genelge, form vb.) takip
  edilmesi ve güncellenen dokümanın kalite yönetim direktörlüğüne bildirerek güncel mevzuatın web
  sitesinde yayınlanmasını sağlamalıdır.
 6. İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye DSSÖ bilgi formu ve (Ek-3) çalışma gün bildirim formunu İl
  Ambulans KKM Baştabipliğine iletir.
 7. İstasyonda tanımlanmış görevlerin sorumlularını ASHİ Görev Dağılım Formuna kaydeder.
 8. Bir önceki nöbetinden başlayarak o günkü nöbetine kadar olan mailleri, birime ait mail adresinden
  okur.
 9. Vatandaşlar tarafından istasyona yapılan görüş-öneri-şikayetler konusundaki başvuruları aynı hafta
  içinde kalite direktörlüğüne iletir.
 10. İstasyona teslim edilen demirbaş ve sarf malzemelerinin kayıtlarını tutar, ayniyat teslim işlemlerini
  yürütür.
 11. Ambulansında bulunan cihazların kalibrasyonlarının takibi ve yaptırılmasından sorumludur.
 12. İlaç, sarf malzeme, depo yönetimi ve cihazlarla her türlü işlemin SKS dokümanlarına uygun
  yapılmasından sorumludur.
 13. İstasyonun her türlü kayıtlarının tutulmasını, evrakların dosyalanmasını ve saklanmasını sağlar.
 14. İstasyona ait tüm resmi belgeler ile araç-gereçlerin korunmasını sağlar veya sağlatır, istenildiğinde
  geri verilmesini sağlar.
 15. Yazışmaların kurallara uygun olmasından ve her türlü yazışmadan sorumludur. Üst makamca
  istasyonuna verilen görevleri veya emirleri tüm personele duyurmakla yükümlüdür. Verilen görevi
  tevdi edeceği personeli bizzat arar ve görevlendirir. İstasyon personeli arasında telefon zinciri
  oluşturur.
 16. ASHİ personelinin görevlerini denetler, hizmet içi eğitimlere ve uzaktan eğitim sisteminde verilen
  eğitimlere katılımını sağlar.
 17. B tipi istasyonlarda istasyon sorumlusu, aynı zamanda entegre sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık
  personelinin de sorumluluğunu üstlenir. Sorumluluk teklifi entegre sağlık kuruluşunun Başhekimi
  veya sorumlusu tarafından yapılır. Entegre sağlık kuruluşundaki acil servis ve 112 Ambulans
  hizmetlerinin uyum içerisinde ve tüm sağlık personelinin koordinasyonu ve katılımı ile
  sürdürülmesinden sorumludur.
 18. İstasyon çalışanlarına işleyişle ilgili her türlü konuda görev verme yetkisine sahiptir.
 19. Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan İl Ambulans KKM Baştabipliğine bilgi verir, onayını alır.
 20. Başhekim, Başhekim Yardımcısı ve KKM’nin verdiği diğer görevleri yapar.
 21. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 22. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda görev yapmak.
 23. 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 24. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak.
 25. 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 26. 22.05.2014 Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının
  İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik belirtilen görevleri yapmak.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Nöbetçi Ekip Sorumlusu Görevleri

Temel İş ve Sorumluluklar

 1. Nöbetçi ekibin amiridir.
 2. İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği SKS dokümanlarına uygun olarak çalışır ve
  ekibinin çalışmasını sağlar.
 3. Nöbeti devir alırken programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.
 4. Bir önceki nöbetinden başlayarak o günkü nöbetine kadar olan mailleri, birime ait mail adresinden
  okur.
 5. Nöbet ekibinin kılık kıyafetlerinin nöbete uygunluğunu kontrol eder, gerekli uyarılarda bulunur.
 6. Nöbet ekibi ile birlikte ambulansın kontrollerini yapar, yaptırır. Ambulans ve diğer günlük bakım
  formlarının doldurulmasını, eksiklerin giderilmesini ve takibini sağlar. Mümkün değilse istasyon
  sorumlusuna ulaşarak gerekli bilgileri verir.
 7. Ekibin her an göreve hazır olmasını sağlar.
 8. Vaka dönüşünde ekip ve ambulansın yeni bir göreve hazırlığını denetler, eksikliklerin giderilmesi için
  nöbet ekibine gerekli talimatları verir.
 9. Ambulansta bir arıza oluştuğunda veya kaza durumunda KKM’nin bilgi ve onayı dâhilinde ilgili
  birimler ile iletişim kurar ve işlemleri başlatır veya başlatılmasını sağlar.
 10. İl Ambulans KKM Baştabipliği tarafından istasyona verilen görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak
  yerine getirilmesini sağlar.
 11. Olağan Dışı Durumlarda KKM tarafından verilen talimatlara göre hareket eder.
 12. İstasyon sorumlusunun ve KKM’nin verdiği diğer görevleri yapar.
 13. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 14. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda görev yapmak.
 15. 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 16. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak.
 17. 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 18. 22.05.2014 Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının
  İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik belirtilen görevleri yapmak.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Nöbetçi Sağlık Personeli Görevleri

Temel İş ve Sorumluluklar

 1. İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği SKS dokümanlarına uygun olarak çalışır.
 2. Nöbetçi sağlık personeli sürücülük görevini de yapıyorsa nöbetçi sürücünün görevlerinden de
  sorumludur.
 3. Ekip sorumlusunun bilgisi olmadan hiçbir şekilde istasyondan ayrılamaz.
 4. İstasyon sorumlusunun, KKM’nin ve nöbetçi ekip sorumlusunun verdiği diğer görevleri yapar.
 5. Nöbet ekibi ile birlikte ambulansın kontrollerini yapar, ambulans ve diğer günlük bakım formlarının
  doldurulması ve eksiklerin giderilmesini sağlar.
 6. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda görev yapmak.
 8. 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 9. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak.
 10. 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 11. 22.05.2014 Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının
  İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik belirtilen görevleri yapmak.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Nöbetçi Sürücüsü

Temel İş ve Sorumluluklar

 1. İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği SKS dokümanlarına uygun olarak çalışır.
 2. Ekip sorumlusunun bilgisi olmadan hiçbir şekilde istasyondan ayrılamaz.
 3. Nöbetçi ekip sorumlusunun verdiği diğer görevleri yapar.
 4. Çalışanlar tanıtım kartı kullanmalıdır. Tanıtım kartları; standart bir tasarımda ve fotoğraflı olmalı,
  çalışanın asgari adı, soyadı ve unvan bilgilerini içermelidir. Tanıtım kartları çalışma süresince
  takılmalıdır.
 5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda görev yapmak.
 6. 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 7. 24.01.2005 tarih ve 872 sayılı İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak.
 8. 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri
  Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.
 9. 22.05.2014 Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş
  ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik belirtilen görevleri yapmak.
 10. 4857 sayılı İş kanundaki Görevleri yapmak

Çıktı Almak için

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hemşire

HASTANE ÖNCESİ ENFEKSİYONDAN KORUNMA REHBERİ

komuta kontrol merkezi

KOMUTA KONTROL MERKEZİ GÖREV TANIMLARI – 112Acil Çağrı Merkezi Görevleri