içinde

Acil Sağlık Hizmetleri Çalışma Nöbet Talimatı

İl Ambulans KKM Baştabipliğine bağlı acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personelin nöbet sırasında uymakla yükümlü oldukları kuralların belirlenmesidir.

GENEL KURALLAR

• İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre KKM nöbetçi
sorumlu danışman hekimi, nöbeti süresince Başhekim ve ilgili Başhekim Yardımcısının olmadığı
durumlarda KKM ve ASHİ deki işleyişin kurallara uygun ve aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur.
Başhekim ve ilgili Başhekim Yardımcısının yetkilerine sahiptir.
• ASHİ nöbetçi ekibi nöbet sırasında KKM, ekip arkadaşları, diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli
çalışır.
• ASHİ’ları İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun
olarak 24 saatlik nöbet usulüne göre çalışır. Nöbet değişim saati 09:00’dur. Bu saatten önce nöbet devir
teslimi için gerekli işlemler yapılıp; nöbet değişim saatinde verilecek göreve çıkacak şekilde hazır
olunmalıdır.
• Tüm personeller nöbet süresince yapılması gerekenlerle ilgili olarak; ASOS üzerinden ulaşılabilen İl
Ambulans KKM Başhekimliği kalite dokümanlarına uygun çalışmakla yükümlüdür.
• Acil Sağlık Hizmetleri Kıyafet Genelgesinde belirlenen veya onaylanan kıyafet ile nöbet tutulur.

• ASHİ’da talimatı alma ve teyit etme sorumluluğu ekip sorumlusundadır. Sorumluların bilgisi ve onayı
dâhilinde diğer personel de talimatları ilgili kişilere iletebilir.
• İl Ambulans KKM Baştabipliği’nin bilgisi dışında nöbetçi ekip, merkez ve istasyonu terk edemez.
Nöbetçi ekip durumu hakkında KKM ye bilgi vermek zorundadır, KKM den onaysız ambulans hareket
ettirilmez.
• Nöbet Listeleri Nöbet Listesi Talimatına uygun olarak hazırlanır.
• Nöbet listesinde herhangi bir aksama durumunda (personelin rapor alması ya da personelin/ekibin
herhangi bir acil sebeple nöbete devam edememesi durumunda), kurumda 24 saat usulünce kesintisiz
hizmet verilmesi esasına göre çalışıldığından, istasyon sorumlusuna durum iletilir, istasyon sorumlusu,
Personel Birimi ile iletişime geçerek sorunu çözer.
• Nöbetçi personel yerine yeni personel gelmeden nöbeti terk edemez, geç gelen ve nöbete gelmeyen
personel ile ilgili Görüş-Öneri-Şikâyet Formu doldurularak İl Ambulans KKM Baştabipliği Disiplin
Birimine başvurulur.
• Nöbet sırasında herhangi bir ekibin veya ambulansın hizmet veremeyecek durumda olmasında, KKM
tarafından hizmetin aksamaması için mevcut imkânlar kullanılarak yeni bir düzenleme yapılır. KKM İl
Ambulans KKM Başhekimine bilgi verir.
• Herhangi bir nedenle nöbet ekibinden bir personelin nöbete devam edememe ve yerine personel
bulunamaması durumunda (Ambulansın arızalanıp o anda tamir edilemeyişi, yerine yedek ambulans
verilememesi durumunda bile) istasyon terk edilemez, nöbete devam edilir. KKM’nin verdiği talimatlara
göre hareket edilir.
• İstasyon ekibi için görev verildiğinde, en geç 1 dakika içinde çıkış yapmayı engelleyecek konum ve
uğraşıda bulunulmaz.
• Telsiz kullanımları Telsiz Kullanma Talimatına göre yapılır.
• Eğer ambulans göreve hazır durumda iken KKM, istasyon bölgesindeki hastayı başka istasyona verirse
istasyon nöbet ekibi mutlaka KKM’ni hemen uyararak hastanın kendi bölgelerinde olduğunu bildirir.
• Ambulansın istasyondan her türlü çıkışında (bakım, onarım, oksijen tüp dolumu, yakıt ikmali gibi) KKM
onayı olmadığı takdirde nöbet ekibi eksiksiz olarak ambulansta bulunur.
• İl Ambulans KKM Baştabipliği, hizmetin aksamadan ve kesintisiz sürdürülmesi için gün içerisinde KKM
ve ASHİ’ler arasında personel, malzeme ve ambulans değişimi yapabilir.
• Nöbet esnasında istasyonda tehlike yaratabileceği fark edilen, hissedilen veya görülen durumlar (ocak,
elektrikli aletler ve tesisatı, baca vb.) zaman kaybetmeden KKM ne bildirilmeli ve gerekli önlemler
KKM bilgisi ve direktifleri doğrultusunda alınmalıdır.
• İstasyonda ve ambulansta (sürücü veya hasta kabininde) kesinlikle sigara içilmez.
• Ambulans Yönetimi Prosedürüne uygun olarak çalışılır

GÖREV VERİLDİĞİNDE YAPILACAKLAR

• Telsiz konuşmaları Telsiz Kullanma Talimatına göre yapılır.
• Nöbetçi ekip ambulansa bindikten sonra ambulans hareket eder.
• Görev verildiğinde, hızlı bir şekilde ambulansa yönlenmeden önce, açık kalması tehlike yaratabilecek
ocak, elektrikli aletler ve kapılar kapatılıp istasyon binası emniyete alınır.
• Ambulans Trafik Güvenliği Prosedürüne göre hareket edilir.

• Hastaya ulaşıldığında öncelikle personelin daha sonra ambulansın emniyeti sağlanır. Sağlık personeli
araçtan indikten sonra sürücü emniyet tedbirlerini alarak ambulansı park eder. Sürücü malzeme
gerektiğinde gerekli malzemeleri ekip arkadaşlarına götürür ve ambulansı kilitli konumda bırakır.
• Vaka değerlendirme ve yönetimleri ASHİ Vaka Yönetim Prosedürüne göre yapılır.
• Ambulansta hasta varsa, hekim ve sağlık personeli kesinlikle sürücü kabininde oturmaz, hasta kabininde
hastanın yanında bulunulur.
• Hastayı teslim eder etmez acil müdahale çantası Acil Müdahale Seti Listesine göre stok seviyesi ve
miatları kontrol edilerek eksikler tamamlanır, ambulansın temizliği Temizlik ve Dezenfeksiyon
Talimatına göre yapılır ve yeni bir göreve hazır hale gelinir.
• Hastaya müdahale sırasında kullanılan demirbaş malzemelerin takibinden ve korunmasından tüm ekip
birlikte sorumludur.
• İstasyona dönüş esnasında ambulansın yakıtı kontrol edilir, gerekirse tamamlanması sağlanır. Yakıtın
yarım deponun altına inmemesine dikkat edilir. Sağlık personeli tarafından ambulansın oksijen tüpü ve
diğer tıbbi malzemeleri kontrol edilir eğer mümkünse istasyona dönüş esnasında bu eksikler giderilir.
• Görev dönüşünde sürücü Ambulans Sefer Defterini doldurur, ekip sorumlusuna imzalatır.
• Ambulans yeni göreve eksiksiz olarak hazır konumda ve çıkış engellenmeyecek şekilde kilitli olarak
bırakılır.
• İstasyon gelen ekibe düzenli ve temiz olarak teslim edilir. Hasara uğramış malzeme için Bakım Onarım
Formu doldurularak işlem başlatılır.
• ASOS sistemi üzerinden her vaka sonrası kullanılan, nöbette alınan, kullanılan, zayi olan, miadı dolan
ilaç ve malzemelerin girişi yapılır.
• Nöbet devir-teslimi yapılmadan, nöbet mahalli terk edilmez.
• Nöbetçi ekip nöbeti boyunca kendi birimi adına tanımlanmış olan resmî elektronik posta (e-posta)
adresini kontrol etmekle yükümlüdür. Gelen mailler ile ilgili işlemleri başlatır. Gerektiğinde istasyon
sorumlusuna bilgi verir.

ACİL YARDIM İSTASYONLARI NÖBET DEVİR TESLİMİ

Nöbetten çıkan personelin yapması gerekenler;

• Nöbet defteri ASOS üzerinden doldurulur.
• Ekip sorumlusu tarafından Narkotrop ve Psikotrop İlaç Formu doldurulur.
• Narkotrop ve Psikotrop ilaçların ıslak imzalı olarak devir teslimi yapılması gerekir.
• Nöbette alınan ve kullanılan, zayi olan, miadı dolan ilaç ve malzemelerin kaydı yapılır. Teslim Eden
Personel kısmına tüm personelin ismi yazılır, tüm personel tarafından imzalanır.
• Tüm formların kontrolü ve devir tesliminin eksiksiz yapılmasının sağlanması ekip sorumlusunun
görevidir.

Nöbete gelen personelin yapması gerekenler;

Görev kıyafetleri giyildikten sonra nöbet teslim alınır. Her türlü göreve Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili Kıyafet Genelgesinde belirlenen veya onaylanan kıyafet ile gidilir.

• Narkotrop ve Psikotrop İlaç Formu teslim alınır.
Nöbetten çıkan ekip tarafından doldurulup imzalanmış olan formdaki sayılar kontrol edilerek ekipteki tüm personel formun Teslim Alan Personel kısmına adını soyadını yazarak imzalar.

Sürücü tarafından ambulans kontrol edilir;

Kontrolde aşağıdaki hususlara mutlaka dikkat edilir:
• Aracın genel durumu
• Yakıt durumu
• Aracın altı
• Aracın motoru
• Aracın çalışması
• Arka kabin içi
• Avadanlık
• Sürücü Tarafından Ambulans Bakım Formu ASOS üzerinden kendi şifresi ile girilerek doldurulur.
ASOS’a kendi şifresi ile girerek kayıt yapması; kontrol zamanı, kontrolün içeriği ve kontrolü
gerçekleştiren kişinin tespiti açısından önem arz etmektedir.
• Tespit edilen arıza var ise Bakım-Onarım Formu ile bildirimi yapılır.

Sağlık personeli tarafından;

• Ambulans içerisindeki ilaç, malzeme ve cihazlar kontrol edilerek teslim alınır.
• Acil müdahale çantası Acil Müdahale Seti Listesine göre stok seviyeleri ve miad tarihleri kontrol
edilir.
• Ambulans Bakım B Bölümü Tıbbi Cihaz ve Araç Gereç,
• Ambulans Bakım B Bölümü İlaçlar,
• Ambulans Bakım B Bölümü Sarf Malzemeler,
• Günlük Çevrim Formu,
• Oksijen Tüpü Değişim Formu,
• Oksijen Sistemi Nöbet Teslim Kontrol Formu,
• İstasyon Isı-Nem Kontrol Çizelgesi,
• Günlük Narkotik İlaç Takip Listesi,
• Ambulans ve Malzeme-Temizlik Kontrol Formu, ASOS üzerinden kendi şifresi ile girilerek
doldurulur. ASOS a kendi şifresi ile girerek kayıt yapması; kontrol zamanı, kontrolün içeriği ve
kontrolü gerçekleştiren kişinin tespiti açısından önem arz etmektedir.
• Tespit edilen arıza var ise Bakım-Onarım Formu ile bildirimi yapılır.
• Özellikli (Dört Sedyeli, Kar Paletli, Motor, Yenidoğan, Yoğunbakım) ambulansı olan istasyonlar
ASOS’ta bu araçlara ait kontrol formu olmadığından, araçlara özel olarak hazırlanan kontrol formunu manuel olarak doldurup kayıt altına alarak arşivlemelidirler.

Tüm formların kontrolü ve devir tesliminin eksiksiz yapılmasının sağlanması ekip sorumlusunun görevidir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

ambulans kazası

AMBULANS KAZALARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

ACİL MÜDAHALE SETİ PLANI

112 ACİL MÜDAHALE ÇANTASININ YERLEŞTİRME DÜZENİ !