içinde

sevdimsevdim

2024/1 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi

şaşkın düşünceli sağlık personeli haber 112 acilfm
şaşkın düşünceli sağlık personeli haber 112 acilfm
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Başvuru değerlendirme sonuçları yayımlanmıştır. Hesaplanan hizmet puanına itirazı olanlar veya başvurusu ret edilenler için 09.05.2024 tarihinden 10.05.2024 tarihi saat 18:00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacaktır.

2024/1 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ İLAN METNİ


24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak
hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre, mezkûr Yönetmeliğin 15 inci maddesine
göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter
huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

GENEL ESASLAR

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
2- İllerdeki boş aile hekimliği pozisyonlarına bir yerleştirme işlemi neticesinde doldurulamayan
pozisyonlar münhal birim olarak ilan edilecektir.
3- Münhal olarak açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezinde aile hekimliği uzmanı
kontenjanı yok ise bu pozisyona aile hekimliği uzmanları başvuramayacaktır. Aile hekimliği
uzmanı kontenjanı var ise hem aile hekimliği uzmanı hem de diğer hekimler başvurabilecektir.
4- Münhal birime yerleştirme işlemi için Bakanlığımıza bildirilen boş pozisyonlara, iller arası
yerleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar (noter sonuçlarının ilan edildiği tarih), il içinde
yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 04/02/2020 tarih ve 2020/1 sayılı
genelgesi ile 21/09/2021 tarihli ve 13199 sayılı 2021/8 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte
Muvafakat İşlemleri” konulu genelgeleri doğrultusunda muvafakatı uygun görülen diğer
hekimler başvurabilecektir. Başvuruda bulunacak adaylar fiilen görev yaptığı ildeki münhal
birimleri tercih edemeyecektir.
2- Halen Aile hekimi pozisyonunda görev yaptığı ilde fiilen 1 (bir) yıl süreyle sözleşmeli aile
hekimi olarak çalışmayan aile hekimleri, aile hekimliği yerleştirme işlemine
başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile
hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) ve 4924 sayılı Kanun
kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son başvuru tarihi
itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)
4- Aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken bulunduğu ilde usulüne uygun olmayan
şekilde sözleşmesini feshedenler 1 (bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirme
kurasına başvuramayacaktır.
5- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına istinaden, Aile
hekimi pozisyonunda görev yapmakta iken iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine
katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı
ildeki sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.
2
6- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesine istinaden naklen tayin edilen
ancak ayrılış başlayış yapmayanlar İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme Kurasına
başvuramayacaktır.
7- İl içinde yapılan aile hekimliği yerleştirme sonucunda kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına
yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel tercih ettiği ilde kamu dışı aile
hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.

BAŞVURULARIN YAPILMASI


1- Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal
İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde
yapılacaktır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar EKİP üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim
çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla
ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
3- Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru
formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4- Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5- Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 30 Nisan 2024 Salı-15
Mayıs 2024 Çarşamba saat 18:00’e kadar EKİP üzerinden elektronik ortamda kura iptal
başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden
başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
6- İller arası yerleştirmeye açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği
uzmanı için kontenjan olup olmadığı ilanda belirtilecektir.
7- Hizmet puanı itirazları EKİP üzerinden alınacaktır. Alınan itirazlar değerlendirilerek EKİP
üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre
yapılacaktır.
8- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile
birlikte tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar
alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.
9- Tercih formunu eksik veya hatalı dolduran, tercih yapmayan, tercihlerini kesinleştirmeyenler
kuraya alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2024 tarihine göre hesaplanan ve ilan
edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
2- İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile
hekimleri aşağıdaki sıralamasına göre yerleştirilir.
a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı
var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.
b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan
tabipler.
c) Diğer hekimler (Tabip ve Uzman Tabipler).
3
3- Öncelik sıralaması eşit olanlar içinde hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih
sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile
hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir.
4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
5- Yerleştirme işlemine dahil edilen ve iller arası yerleştirilen personelin müracaat şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılırsa atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.


AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ


1- Yerleştirme işlemi yapılan hekimler, kura tarihini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde
yerleştikleri birime başlayış yapacaklardır. Ancak hizmet mekânı olmayan birime yerleşen
hekimler için bu süre 30 (otuz) gün olarak uygulanır.
2- Kura tarihi itibariyle en fazla 90 güne kadar mazeretlerini (doğum, hastalık, askerlik vb.
zorunlu hallerde) belgelendirenlerin mazeretleri kabul edilecektir. 90 gün içinde göreve
başlamayanların yerleştirmeleri iptal edilir.
3- Aile hekimi olarak yerleştirmesi yapılan personelin kadro nakil talepleri, Sağlık Bakanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının e) bendi ile Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 18’inci maddesi hükümleri kapsamında
değerlendirilecektir.

2024/1 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2024/1 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Münhal Pozisyonlar

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

sağlık bakanlığı

117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

DIYETISYEN

Canan Karatay, Diyet yapmadan Nasıl Zayıflarım ?