içinde

2022 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları Ne Kadar ?

para
para

2022 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları Belli Oldu!
2021 yılında Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için 61,65 TL olarak belirlenen günlük harcırah, 2022 yılında 80 TL TL’ye yükselirken,

Ek göstergesi 5800 ila 800 arasında olanların günlük harcırahı 52,35 TL’den %9,9 artışla 75,00 TL’ye yükselirken…

Ek göstergesi 3000 ila 5800 arasında olanların günlük harcırahı 54,05 TL’den 71 TL’ye yükseltildi. 

Aylık kadro derecesi 1-4 olanların günlük harcırahı 63 TL’ye, 

Aylık kadro derecesi 5-15 olanların günlük harcırahı 62 TL’ye yükseldi. 

2021 VE 2022 YILI HARCIRAHLARI


2022 Yılı Harcırah (Yolluk Tutarları)
-Gündelik (yolluk) miktarları 2020 yılına göre “4,20 TL – 7,25 TL” aralığında artmış olacak.

-Arazi tazminatı miktarları 2020 yılına göre “1,65 TL – 1,70 TL” aralığında artmış olacak.
2021 yılı için düşünülen “Yurt İçi Gündelik Miktarları” ve “Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatı Miktarı” ile bu unsurların 2020 yılındaki tutarları şöyle:

YURT İÇİ GÜNDELİK MİKTARLARI

Unvanlar/Ek Göstergeler

Gündelik   Miktarları (TL)

2020

2021

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları

73,25

80,50

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

66,85

73,50

Memur ve Hizmetlilerden; 

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

56,10

61,65

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

52,35

57,55

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

49,15

54,05
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
43,35

47,65

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

42,15

46,35

Not:

-Ülke düzeyinde (1,3), bölge düzeyinde (1,1) ve il düzeyinde (0,9) teftiş denetim veya inceleme yapan denetim elemanlarının gündelikleri, “61,65 TL” esas alınarak hesaplanacak.

-6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınacak.
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLECEK TAZMİNATIN MİKTARI

Arazi Üzerinde Çalışan Personel

Tazminat   Miktarları (TL)

           2020 

             2021

Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personelden;

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

17,20

18,90

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

16,60

18,25

Not: Arazi tazminatından yararlananlardan;

-Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında  çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenecek.

-Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenecek.
Harcırah nedir, ne demektir?
Harcırah kimlere verilir, ödenir  Harcırah ödemeleri nasıl alınır, nereden alınır Harcırah yasayı hakkında ayrıntılı bilgi. Harcırah yasanın son hali. Geçici misyon, aralıksız misyon harcırahları hakkında bilgi. Memurların harcırah yasayı hakkında bilgi.

Harcırah Nedir?
Başka birisi ismine iş yapan kimselerin bu işleri sırasında yapmak gidişatında oldukları muhtelif tüketmeleri karşılamak için düşünülen kurallar ve ilkeler tamına harcırah denilmektedir. Harcırah ödemesi içinde yol gideri, aile gideri, yer değiştirme gideri ve yevmiye giderler yer almaktadır. Harcırah ödemeleri, 6425 rakamlı Yasa kapsamında araştırılmaktadır. Bu yasa kararına göre saymış olduğumuz giderlerden birisine veya birkaçına veya tamamına hak kazanılmış olunabilir.  Peki harcırah kimlere ödenir

Harcırah Kimlere Verilir?
Bu Kanun kapsamına giren müesseselerde çalışan memur ve hizmetliler ile aile bireylerine ve aynı müesseselerde fahri olarak çalışanlara
Memur veya hizmetli olmamakla birlikte müesseselerce geçici bir misyon ile görevlendirilenlere;
Kadrosuzluk dolayısıyla sarihte kalan memurlara ve bunların aile bireylerine;
Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve bunların aile bireylerine;
Memur veya hizmetlinin ölümünde aile bireylerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
Kararlı, tutuklu veya himaye altında yakalananların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
Ulusal ve fotoğrafı spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve yönetçilere;
Birlik halinde yabancı memleketlere sevk edilecek Türk Silahlı Güçleri üyelerine ve bunların Türkiye’de vazgeçecekleri aile bireylerine;
Aile ile beraber oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri kişilerin aile bireylerine;
Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri talebeler ile erbaş ve erlere; harcırah verilmektedir.

Harcırah Ödemesi Nasıl ve Nereden Alınır?
Görev tarihinden itibaren 6 ay zarfında başvuru edenlere bu yasaya göre hak ettikleri harcırah verilir. Başvuruya mani kabul edilebilir bir nedenin oluşması gidişatında, bu vaziyetin kalkması tarihten itibaren başlar. Bu sürelerin geçmesinden sonra başvuru edilmesi halinde harcırah verilmez. Bir devlet memuru, memurluk yaşamında vazifeye başlarken ve emekli olurken olmak üzere en az iki kere harcırah alır.

Yurt içinde yer değiştirme gideri nasıl hesaplanır?
Kendisi için yurt içi yevmiyesinin yirmi katı,Harcıraha müstehak aile bireylerinin her biri için yurt içi yevmiyesinin on katı Bu ölçü yurt içi yevmiyesinin kırk katını aşamaz,
Her km veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi yevmiyesinin yüzde beşi,
olarak hesaplanır. Bu vaziyete göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin daha önceki misyon mahallinden yeni misyon mahalline soyulan memur veya hizmetli eşine c bendi uyarınca hesaplanacak ölçünün yarısı ödenir.

Memurluk mahalleri içinde yol gideri nasıl ödenir?
6245 rakamlı Yasanın 28 inci maddesi uyarınca ;memurluk mahali içinde vasıta ile gidilmesi gereken bir yere vazifeyle sevk edilenlerin 48 nci maddeye göre memurluk mahalli dahilinde portatif olarak görev gören memur ve hizmetliler hariç yol gideri mutat olan vasıta taşıtına göre yapılacak asıl gider üzerinden verilir. Tez ve lüzumlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat vasıta dışındaki vasıtalarla gidilmesi halinde bu vasıta için yapılan gider yol gideri olarak ödenir.

Yurt dışı yer değiştirme gideri nasıl hesaplanır?
Kendisi için yurt dışı yevmiyesinin yirmi katı,
Harcıraha müstehak aile bireylerinin her biri için yurtdışı yevmiyesinin sekiz katı Bu ölçü yurt dışı yevmiyesinin otuziki katını aşamaz,
Her km veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurt dışı yevmiyesinin binde yedisi,
olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme giderinin yukarıyadaki c bendine göre verilecek kısmı, “aynı kentte ikamet eden” her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

ingilterede hemşirelik

İngiltere de hemşirelik yapabilmek için nasıl denklik alabilirim ? Yurtdışında Hemşire olarak Çalışmak mi istiyorsunuz ?

hemşire

Sağlık Personeli Kaymakamlığa Görevlendirme Yapılabilir mi?