içinde

2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Yarın !

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Duyurusu

Kura çekilişi 15.12.2022 tarihinde saat 10:00 ‘da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi)  üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Başvurusu ret edilenlerden ret nedenine itiraz edenlerin itirazları  değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonuçları Personel Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmiştir.

2022 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları
için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve
eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim
çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Münhal Kadrolar


A-GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik
doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu
elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan
sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate
alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu kurum
ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrılanlar, başvurusunu kesinleştirdikten sonra en son görev yaptıkları
kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet
kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü”
belgesini) başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. (Sisteme
yüklenecek belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve
branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya
müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.)
6) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir kamu
kurumuna atanmış olanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair kurumlarından
alacakları DHY bitirme belgesini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri
gerekmektedir.
7) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca tutulan nüfus
kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri
gerekmektedir.
8) Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen
takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten
adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
9) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 29 Kasım 2022 Salı – 13 Aralık
2022 Salı saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura
başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
10) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek
üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan
edilecektir.
11) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura
2
son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
12) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın
başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
13) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir
yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
14) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları
sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir.
15) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
16) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv
araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine
tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman
diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer
statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış
olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 18.00’e
kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman
(TUTG) ve uzman diş tabipleri,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma
tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı
Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan
diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini
başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların
ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli
olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.
(Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara
yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
C-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,
3
4) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini
doldurmuş olanlar,
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
8) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de
yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları
kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
9) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun
unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar.
(Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip
unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi
unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)
D-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama
işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile
birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde
kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakayaolanların
atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı
dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en
son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler,
bu belge yerine e-devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri
“Hitap Hizmet Dökümü” belgesi).
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi
atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA
ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00
DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.
4
2022 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ
SIRA TARİH AÇIKLAMA
1
18 Kasım 2022 Cuma – 28 Kasım 2022
Pazartesi Saat 18.00’e kadar
PBS üzerinden başvuruların
yapılması
2 8 Aralık 2022 Perşembe Başvuru Değerlendirme
Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
3
8 Aralık 2022 Perşembe – 9 Aralık 2022
Cuma Saat 18.00’e kadar
İnceleme sonrası başvuruları ret
olanların itirazlarının PBS
üzerinden alınması
4 14 Aralık 2022 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden
ilanı
5 15 ARALIK 2022 PERŞEMBE
KURA TARİHİ
Yeri ve saati
(https://yhgm.saglik.gov.tr) internet
adresinden ilan edilecektir.
6 30 Aralık 2022 Cuma saat 18.00
Atamaya esas evrakların son geliş
tarih ve saati
(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında
sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık
tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla
ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi
atamaları yapıldıktan sonra göreve
başlayacakları sağlık tesisine teslim
etmelidirler.)

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı’ndan DUYURU! KPSS 2022/11 Sözleşmeli Personel Alımı

sendika

Sendikadan Jest ! İlimize atanan sağlık çalışanları misafirhanemizde 3 gün..