içinde

11.317 Sürekli İşçi Alımı Kurası Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru sağlık bakanlığı !

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruda;

SAĞLIK BAKANLIĞI 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında
“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem
Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek
Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” mesleklerinde çalıştırılmak
üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11.317 kadro için 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde noter
huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.
Adayların arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemleri, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Bakanlığımızca
tesis edilecektir.
Kura sonucu yerleşenlere ait bilgiler ÇKYS/İKYS/11.317 Sürekli İşçi Alımı Atamaya
Esas Bilgi Toplama Ekranı’na Bakanlığımızca aktarılmış olup;
1-Sürekli işçi asıl olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 02-
20 Ocak 2023 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte asıl olarak yerleşmeye hak
kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta,
kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim
edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen
askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise
askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 20 Ocak 2023 tarihi mesai
bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
3-Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesine ait işlemler; il sağlık müdürlükleri
bünyesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında yeterli sayıda personelin
katılımı ile kurulacak komisyonlar tarafından 21-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
4-Başvurular, Ek-1 deki yerleşenlerden istenen belgeler, 28 Kasım 2022 tarihinde
https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde
İstihdam Edilmek Üzere 11.317 Sürekli İşçi Alımı İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru
Şartları ve ekte gönderilen Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak
değerlendirilecektir.
5-Atamaya hak kazanan adayların atamaya esas belge kontrolüne ait bilgileri, ekli
ÇKYS Kılavuzu’nda belirtilen şekilde 11.317 Sürekli İşçi Alımı Atamaya Esas Bilgi Toplama
Ekranı’na 31 Ocak 2023 tarihi saat 23.59’a kadar il sağlık müdürlükleri tarafından girilecek
olup belirtilen saatte ekran erişime kapatılacaktır. Personel hizmetlerinden sorumlu başkanlara
ekrana giriş yetkisi tanımlanmıştır.
6-Adayların başvurularına esas alınan belgeleri Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup il
sağlık müdürlüklerince kişiler adına oluşturulacak özlük dosyasında muhafaza edilecektir.
7-İlgili komisyonlarca atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere, il sağlık
müdürlükleri tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

8-11.317 Sürekli İşçi Alımı Atamaya Esas Bilgi Toplama Ekranı’na bilgi girişi yapılan,
ilgili komisyonlarca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde atamaya esas belgelerinin
uygun olduğuna karar verilen ve 7315 sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması
sonucu uygun adayların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.
9-Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümleri çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.
10- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS)
adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin
güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna
iletişim bilgilerini de ekleyecektir.
11-Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, 10 gün içinde
göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
12-Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık
müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.
13-Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar,
durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş
günü içinde göreve başlatılacaktır.
14-Göreve başlatılacak işçilerin, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde, İşkolları
Yönetmeliği’nin, “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolundaki 86.10 veya 86.90
kodlarından birini içeren SGK işyeri sicil numarası üzerinden işe giriş bildirgeleri düzenlenecek
ve “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda SGK’ya bildirimleri yapılacaktır.
15-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve
başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
16-Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını
taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle
göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı
anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme
süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır. Bu
kapsamdaki iş ve işlemler, asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra
Bakanlığımızca ilanen duyurulacaktır.

11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASINDA ASIL OLARAK YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER

1-Açıktan Atama Başvuru Formu, (Tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı
olmayacak şekilde doldurularak imzalanacaktır.)
2-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için e-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)
3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da kabul edilecektir.)
4-Mal Bildirimi Formu. (El yazısı ile doldurulup imzalanarak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
5-Öğrenim durumuna ait belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
6-e-Devlet internet adresinden (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesisorgulama) alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi. Bu belgenin incelenmesi neticesinde, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı aldığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
• Adaylardan istenen belgelerin suretlerinin verilmesi halinde, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak.
2-28.11.2022 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki
doğumlular kabul edilecektir.)
3-02.12.2022 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4-Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) 02.12.2022 tarihi
itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere bu tarih itibariyle sahip olmak.
5-Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara
ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2)
ve (3) numaralı alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

SAĞLIK BAKANLIĞI Açıktan Atama Başvuru Formu

SAĞLIK BAKANLIĞI Mal Bildirim Formu

MESLEK, ÖĞRENİM DURUMU VE ÖZEL ŞARTLAR

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

doktor

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ALANINDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

hemşire

2023 Sağlık Personeli İller Arası Tayin Başvurusunda Son 3 Gün !