içinde

107. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN

Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında
öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini
tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim
çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR
1) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel
Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde
yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren
yapılmış sayılacaktır.
4) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.
5) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların
atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
uygulanacaktır.
6) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu
haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini
tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
7) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta
sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile
izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.
B- BAŞVURU ESASLARI
1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik
Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal
yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih
yapabileceklerdir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip
kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde
değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
2
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa
gönderilmeyecektir.
5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya
(www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini
başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve
tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile
yerleştirileceklerdir.
7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken
yerleştikleri birime teslim edilecektir. (**)
C- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK)
KURASINA BAŞVURU ESASLARI
1) Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS
üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklardır.
2) Başvuru yapacak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı
Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yaparak DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık)
Kurası Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra, mazeretlerini belirtir tüm belgeleri de
(*) sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyerek kaydedeceklerdir. Eksik belge
yükleyenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler, ilan edilen
takvim çerçevesinde sistem üzerinden kayıt yapmayanlar ve mazeret belgelerini sisteme
yüklemeyenler “A-GENEL ESASLAR” ve “B-BAŞVURU ESASLARINA” göre genel
kuraya dâhil edileceklerdir.
3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki
takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan
münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.

*D-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASI İÇİN BAŞVURUDA
BULUNACAKLARIN SİSTEM ÜZERİNDEN YÜKLEMESİ GEREKEN
BELGELER:
a) Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru
Formunu doldurduktan sonra;
1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu
kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,
2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak
(istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi
ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve
hizmet cetveli,
3
3) Eşi başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan
eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri
belgesini sisteme yükleyeceklerdir. (Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri
yüklenen belgede belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz
izinlerin başlayış ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca pandemi nedeniyle
eğitim süresi uzatımı var ise bununla ilgili Akademik Kurul Kararı da sisteme
yüklenmelidir.)
4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak
PBS başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin
noter onaylı evlenme cüzdanı örneğini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
b) Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön
Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma
hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu
raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı
örneği sisteme yüklenecektir.
2) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla
yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;
a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden
son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu
raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,
b) Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren
başvuran tarafından yazılmış beyan dilekçesi,
c) Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden
alınabilir.),
d) Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği sisteme yüklenecektir.
 **E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA
ESAS BELGELER:
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik
yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları
belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.
4
 F- DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde
veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler mazeret belgeleri dışında atamaya esas
belge vermeyeceklerdir.
2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman
tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri
gerekmektedir.
3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve
sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve
Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri
durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere
duyurulur.
4. Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı
için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum
tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih
edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde
bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep
olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık
Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas
gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu
münhallere yapılacaktır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Sağlık Bakanlığı, Turkcelle uygun mobil tarifeler karşılığı anlaşma yaptı ! Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Dışına Yok !

Hastanede Hemşireye İlginç Hakaretler; … Kirpiklerini Yolarım !