HABER AKIŞI

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı:Namus ve şeref sözü verenlerin verdikleri sözü seçim salonunda unuttuklar..

 Tarih: 21-06-2022 12:07:44
Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım Şubesinin 2. Olağan Genel Kurul Seçim Sürecinde Sağlık Sen Genel Merkezinin seçimlere usulsüz bir şekilde müdahale ettiğini ileri sürerek “namus ve şeref sözü verenlerin verdikleri sözü seçim salonunda unuttuklarını” söyledi.

Şube Başkanı Özgür Yıldırım Genel Merkezin keyfi disiplin uygulamalarıyla daha önce Rize, İzmir ve Şanlıurfa Şube Başkanlarını görevden uzaklaştırdığını hatırlatarak adaletin daha sonra yerini bulduğunu, yapılan hukuksuz işlemleri mahkeme kararları ile en güzel cevabın verildiğini belirtti.

Başkan Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Dostlar Kıymetli yol arkadaşlarım,

Bilindiği üzere Sağlık Sen İzmir 1 Nolu şubesinin 2. Olağan Genel kurulu için Şubenin başlatmış olduğu Seçim Sürecine Genel Merkez tarafından USULSÜZ BİRŞEKİLDE müdahale edilmiş

ve “NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERENLER” verdikleri sözü Seçim Salonunda unutmuşlardır.

İzmir 4. İş Mahkemesine açtırdıkları davayı kaybetmeyi sindirememiş DELEGELERİN OYLARIYLA verilen GÖREVİ VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANARAK

Şube yönetim kurulu üyelerini USULSÜZCE “Tedbiren el çektirmiş” bunu kullanarak Yapılan seçimi engellemişlerdir.

Baştan aşağı SAKAT Başlattıkları PARALEL delege ve Seçim sürecinin SORUMLULULARI HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLAMIŞ,

Güçlünün değil Haklının kazanacağı HUKUK MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ.

Daha önceki keyfi disiplin sürecinde Rize,İzmir ve Urfa şube başkanları uzaklaştırılmış,

ADALET yerini bulmuş, yapılan hukuksuz işlemlere mahkeme kararları en güzel cevap VERMİŞTİR.

Bugüne kadar AÇIKLAMA YAPMAMAMIZIN tek NEDENİ

İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN ÇOĞALMASI VE YAPILAN USÜLSÜZ İŞLERİMLERDE ORGANİZE SUÇU OLUŞTURAN KİŞİLERİN TESBİTİDİR.

HUKUK SİSTEMİMİZE MÜDAHİL OLMAYI DÜŞÜNENLERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN “Muz Cumhuriyeti olmadığını hep birlikte göstereceğiz”

Başta CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLMAK ÜZERE

Sorumlular hakkında ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞ.

HUKUKA VE USULE AYKIRI OLARAK TESİS EDİLEN İŞLEMLERİ KISACA BELİRTMEK GEREKİRSE;

1. Sendikamızın Şubelerin Delege Belirleme Usulüne İlişkin Yönetmelik’in 5.maddesinde yer alan "...Şube genel kurulu ve delege seçimlerine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Merkez tarafından yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından yürütülür…" hükmünün geçersiz olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’nin 04.02.2021 tarihli, E. 2021/144 ve K. 2021/221 sayılı kararıyla tespit edilmiştir. İşbu karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2021/4070 ve K. 2021/934 sayılı, 20/05/2021tarihli kararı ile onanarak kesinleşmiştir. Sayın Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararın gerekçesini “Yeni yönetmelik ile şube delege seçimlerinde yapılacak tüm işlemlerin onay ve kontrolünün Genel Merkeze verildiği, eski yönetmelikte Seçimlerin Yapılışı başlıklı 5. maddesinde "…Delege seçimleri önceden belirlenen yer, gün ve saatte Genel Merkez yöneticilerinin birinin gözetiminde veya Genel Merkez tarafından görevlendirilecek yetkinin gözetiminde yapılır" şeklindeyken yeni yönetmelik ile aynı maddenin "...Şube genel kurulu ve delege seçimlerine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Merkez tarafından yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından yürütülür.." şeklinde değiştirildiği, Genel merkezin yetkilendireceği kişilerin gözetim görevlerinin bütünüyle değiştirilerek yürütme görevinin doğrudan Genel Merkez’e verildiği, diğer iptali istenen maddelerde temsilciliklere ve her iş yerine kaç delege düşeceğinin belirlenmesinin, delege seçimleri konusunda yetki ve sorumluluğun, delege aday listelerinin, seçim gününün, seçimlerin yapılacağı yer ve saatin belirlenmesinin, seçim itirazlarının incelenmesinin, ertelenen seçimleri yönetmenin, delege seçim sonuçlarına itirazların karara bağlanmasının, şube yönetim kurulundan alınarak seçimi yönetmekle yetkilendirilmiş kişilere verildiği, üyeler eski yönetmelik ile seçme ve seçilme haklarını fiilen çalıştıkları işyerlerinde de kullanabilecekken yapılan değişiklik ile yalnızca kadrolarının bulunduğu işyerlerinde kullanabilecekleri şeklinde değiştirildiği, bu şekilde hakların sınırlandırıldığı anlaşılmıştır.” şeklinde açıklamıştır. Sayın mahkemenin göstermiş olduğu gerekçeden de anlaşılacağı üzere şubelerin genel kurullarına ve delege seçimlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin Genel Merkez’in yetkilendirdiği kişiler aracılığıyla yapılmasının hukuka aykırı ve üyelerin seçme ve seçilme hakkını sınırlandırıcı nitelikte olduğu tartışmasızdır. Dolayısıyla gerek yukarıda bahsetmiş olduğumuz mahkeme kararı gerek demokratik ilkeler doğrultusunda bahse konu işlemlerin, şube yönetim kurulunun alacağı karar ile yetkilendireceği kişi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 1. İzmir 1 nolu şubesinin 2. Olağan Genel Kurul’a ilişkin işlemlerin 29.04.2022 tarihinde başlatılmış olmasına ve bu hususta genel merkeze bilgi verilmesine rağmen genel merkezin `yetki` adı altında 10.05.2022 tarihinde Cihan Bektaş'a yetki yazısı göndermesi usulsüzdür.(YARGITAY kararına göre yetki Şube yönetim kuruluna aittir.)

2. Akabinde 11.05.2022 tarihinde Cihan Bektaş'ın yetkili olduğuna dair gönderilen yazı 1 gün sonra iptali ve yerine Ö.K'e yetki verilmesi usulsüzdür.(Yetkisi olmayan iş ve işlem gerçekleştirilmiştir)

3. 11.05.2022-11.07.2022 tarihleri arası `tedbiren görevden el çektirme yazısı` seçim süreci devam ederken seçime yönelik yapılan usulsüz bir işlemdir. (seçme ve seçilme hakkı ve Sendikal faliyeti engellemeye yönelik SUÇ İŞLENMİŞTİR.)

4. 29.04.2022 tarihinde başlatılan 2. Olağan Genel Kurul süreci kapsamında 5-6-7 Mayıs 2022 tarihinde yapılan delege başvurusunun İzmir 4. İş Mahkemesi kararı olmasına rağmen yok sayılması TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEME KARARLARINI TANIMAMASI suç teşkil etmektedir.

5. İzmir 4 İş Mahkemesi kararını tanımayarak ve şube yönetim kurulunca yapılan işlemlerde hukuka aykırı hiçbir unsur olmamasına rağmen `usulsüzlük bahanesiyle` yönetime el çektirmiş Mahkeme kararında herhangi bir Usulsüzlük olmadığı ve Tedbiren el çektirmeye sebep olarak sundukları gerekçelere Mahkeme kararında cevap vermesine rağmen Suç üstüne Suç işlemişlerdir.

6. Yönetimden 5 kişi el çektirilirken 5 yedek yönetim kurulu üyesi çağırılmamış, yeni seçim süreci belirlenmemiş ve seçimi yönetecek yetkiliyi Şube yönetim kurulu üyeleri tarafından belirlenmemiştir.

7. Kabul etmemekle beraber tedbiren görevden uzaklaştırma işleminin haklı olduğu kabul edilse dahi, bu işlemin 11.05.2022 tarihinde yapılması ve İzmir 4. İş Mahkemesinin kararı uyarınca 29.04.2022 ve 11.05.2022 tarihleri arasında şube yönetim kurulunca yapılan tüm işlemlerin yok sayılması usulsüzdür,Paralel Seçim süreci Usulsüzlüğün zirvesidir.

8. 13.05.2022 tarihinde verilen Ö.K yetkisi yeni seçim süreci yönetmesi için değil, başlatılmış ve devam eden seçimi yönetmesi içindir, yeni seçim sürecini usulsüz ve Kanuni dayanağı olmadan yapmıştır
9. İzmir 1 nolu şubesinin yönetim kurulu üyelikleri askıya alınan 5 yöneticinin seçim süreci ile ilgili aldığı karar ve yönetim kurulu üyelerinin şube başkanı Cihan Bektaş`ı yetkili kılması, şube yönetim kurulu üyeliğini Genel merkez askıya alsa da sendika üyeliği devam ettiğinden ve yetkiyi şube yönetim kurulu üyeleri verdiğinden delege seçimlerini ve seçim sürecini tamamlaması engellenmiştir.(Tedbir kararı ile şube yöneticiliğini almış,Sendika Üyeliği devam ettiğinde ve yetki Şube tarafından verildiğinde Seçimde YETKİLİ tek kişi CİHAN BEKTAŞ tır.)

10.Yapılan Delege Seçim sürecinden önce 1 Nolu şubenin web sitesinde yayınlanan ilan Genel merkez tarafından silinmiş ve olmadığı iddia edilmiş Mahkemeye sunulan ilanın ekran resmiyle Mahkemeyi yanılmak amaçlı oldukları görüşmüş deliller yok edilmeye çalışılmıştır.

11.Yedek yönetim kurulu üyeleri yönetime çağrılmadığı için yine olağan seçim sürecinde `olağan delegelikleri` ellerinden alınmıştır.

Usulsüzce yapılan `tedbiren uzaklaştırma` 5 asil yönetim kurulu üyesinin ve yönetime davet edilmeyen 5 yedek yönetim kurulu üyesinin seçme ve seçilme hakkı ve Sendikal faliyeti yapmaları ellerinden almıştır.

12. 1 nolu şubeye mahkeme kararı yokken tüm evrak defterleri istenmiş, hatta sendika binasının kanunsuzca anahtarları değiştirilmiş ve sadece seçimi yönetmesi gereken Ö.K yönetimi, şubeyi ve teşkilatı hiçe sayılarak Kayyum niteliğinde usulsüz ve kanunsuz bir şekilde imzası bulunan tüm iş ve işlemleri yapmıştır

13. Sendika Tüzüğünün 38.maddesinin 2.fıkrasında belirtildiği üzere şube genel kuruluna çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır, bu hususta şube karar defterinde karar alınır. Bu nedenle genel merkez karar defterine yazılarak yapılan tüm işlemler kanunsuzdur.

14. Ö.K yetkisi ile yapılan paralel seçim süreci içinde kullanılan evrak kayıt numaraları ve olmayan karar defteri ile seçim süreci yönetmesi usulsüzdür.

15. Genel merkez tarafından yapıldığı iddia edilen usulsüz seçimin genel merkez denetleme kurulunca tespiti yapılmamıştır.

16. Tespiti yapılmayan “usulsüzlük” üzerine disiplin işlemi yapılmıştır.
17. Şubenin tüm iletişim kanalları kapatılmış, ilan duyurusu genel merkez tarafından silinmiştir.

18. İzmir 1 No’lu şubeye ilişkin olarak usulsüz yapılan tüm işlemler ve seçim süreci 2 nolu şubede yapılmıştır.

19. Üye kayıt sistemi kapatıldığından şubeden üyelik işlemleri yapılamamış, üyeler mağdur edilmiştir.

20. Sms sistemi genel merkez tarafından engellenmiş, Sendika Genel Başkanı Semih Durmuş talimatıyla üyelere sms atılmıştır.

21. Seçimle gelen yönetim kurulunun ve Şubenin sendikal faaliyetleri Semih Durmuş başta olmak imzası olan tüm yönetim kurulu tarafından engellenmiştir.

22. Mahkeme kararı olmadan Semih Durmuş’un talimatı üzerine, seçim yetkisi adı altında adeta bir KAYYUM yetkisiyle Ö. K tarafından şubenin her şeyine el koyulmuştur. Yapılan bu uygulama tamamen hukuksuzdur.

23. Delege seçimleri için anahtar sayı belirlenirken 15 Mayıs 2022 tarihinin dikkate alınması konusunda tarafımıza uyarıda bulunulmuş tüzük ve kanunda yeri olmayan usulsüz uygulamanın yapılması için yazı gönderilmiştir.

24. Şubeye bağlı 2800 üyenin telefon numaraları ve üyelerin diğer bilgileri G.Y adlı şahısa genel başkan Semih Durmuş tarafından verilmiş, kişisel verileri koruma kanunu hiçe sayılarak üyeler devamlı taciz edilmiştir.

25.Seçim olan şube 1 Nolu Şubeyken Tüm bu Usulsüz işlemler 2 Nolu şubede yapılmış

26.TÜM BU USULSÜZ VE KANUNSUZ İŞLEMLER ORGANİZE SUÇ TEŞKİL ETTİĞİNDEN SEMİH DURMUŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE SAĞLIK SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU İLE BERABER BELİRTİLEN İSİMLER ve İMZASI OLAN KİŞİLERLE Bu ORGANİZE SUÇ İŞLENMİŞ SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR.

Devam eden Davalarla birlikte

ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLERİNİ BİR KEZ DAHA TEKRARLIYORUM.

Unuttukları tek şey yapılan bu usülsüz işleri yaptıklarında KAMU GÖREVLİSİ OLDUKLARI.

*Devamı gelecek yapılan bütün usülsüzlükleri TEK TEK aktarma DEVAM EDECEĞİM.
Hodri Meydan

  Editör: SerhATT ŞİMŞEK   Bu haber 237 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER SENDİKA HABERLERİ
  İTFAİYE ERİ HABERLERİ
İtfaiye Eri,Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak ! İtfaiye Eri,Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak ! Burdur ili Tefenni Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları K..
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruları başladı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuruları başladı Büyükşehir'e 125 itfaiye eri alımı için başvurular başladı Antalya Büyükşehir Be..
Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri, Çöken Çatının Altında Kaldı ! Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri, Çöken Çatının Altında Kaldı ! İzmir’in Tire ilçesinde boş bir binada çıkan yangına müdahale ederken çatının çö..
Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak Büyükşehir Belediyesi 150 İtfaiye Eri Alımı Yapacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kan..
  POLİS HABERLERİ
Terör operasyonunda Gazi Olan Uzman Çavuş Hastanede Evlendi ! Terör operasyonunda Gazi Olan Uzman Çavuş Hastanede Evlendi ! Terör operasyonunda hem kolunu hem de bacağını kaybetti. En zor gününde yanında ..
Sivil Polisler 112 Acil Kıyafetleriyle Kamufle Olup Baskın Yaptı ! Sivil Polisler 112 Acil Kıyafetleriyle Kamufle Olup Baskın Yaptı ! Adana’da polis ekipleri, tanınmamak için acil tıp teknisyeni üniforması giyip ku..
35 yıllık seri cinayetlerin Katili:eski bir polis memurunun intihar notuyla.. 35 yıllık seri cinayetlerin Katili:eski bir polis memurunun intihar notuyla.. Le Grêlé takma isimli katilin fotoğrafı onlarca yıldır Paris adli polisinin duva..
Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri Tam Kelimenin Anlamıyla İpten Adam Aldırlar ! Polis, Sağlık ve İtfaiye ekipleri Tam Kelimenin Anlamıyla İpten Adam Aldırlar ! Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde haber alınamayan bir şahıs, intihar etmek üzerey..
  FLASH HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını UYARDI ! Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını UYARDI ! "Yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca,..
Aile Hekimlikleri Tüm Hak gasplari nedeniyle KAPALI ! Aile Hekimlikleri Tüm Hak gasplari nedeniyle KAPALI ! Konya da tüm aile hekimleri grev nedeniyle Kapalı Kapılara Tüm Hak gasplari nede..
Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalı..
ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
Tıbbi Atık Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi ! Tıbbi Atık Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi ! Resmi Gazete'nin 18 Ağustos tarihli son sayısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değ..
Yönetmelik Hakkında ki Kafalarda ki Karışıklığı Sağlık Bakanı 6 Soruyla Cevapladı ! Yönetmelik Hakkında ki Kafalarda ki Karışıklığı Sağlık Bakanı 6 Soruyla Cevapladı ! Bakan Fahrettin Koca yönetmelik sonrası yaşanan tartışmaların ardından “beyaz re..
Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına Atanan İsim Belli Oldu ! Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına Atanan İsim Belli Oldu ! Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetle..
Yeni Yönetmelik Hakkında Bazı Detaylar;Ceza,Ek Puan, Artırımlı Ödeme.. Yeni Yönetmelik Hakkında Bazı Detaylar;Ceza,Ek Puan, Artırımlı Ödeme.. Her ay sabit olarak alınacak taban ek ödemede disiplin cezası alanlara dair deta..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Virajı Alamayan Ambulans Devrildi ! Virajı Alamayan Ambulans Devrildi ! Bilecik’te hasta almak için yola çıkan ambulans kaza yaparak devrilirken, sürücü..
Trafik kazasına Görevlendirilen iki ambulans Çarpıştı ! 3 sağlık Personeli yaralı ! Trafik kazasına Görevlendirilen iki ambulans Çarpıştı ! 3 sağlık Personeli yaralı ! Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması s..
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı ! Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı ! Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambu..
Ambulans Kaza Yaptı ! Hastanın Yakınları Kazada ki Araç Sürücüsüyle Kavga Etti ! Ambulans Kaza Yaptı ! Hastanın Yakınları Kazada ki Araç Sürücüsüyle Kavga Etti ! İstanbul Fatih'te hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobil çar..
  KPSS HABERLERİ
2019, 2020 ve 2021 Yıllarına ait Ait KPSS Sınav Soruları 2019, 2020 ve 2021 Yıllarına ait Ait KPSS Sınav Soruları 2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğ..
2022 KPSS Lisans Başvuruları Başladı mı?2022 KPSS Lisans Başvuruları ne zaman ? 2022 KPSS Lisans Başvuruları Başladı mı?2022 KPSS Lisans Başvuruları ne zaman ? Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür otur..
KPSS-2022/5 Sağlık Personeli Alımı İLANI YAYINLANDI ! İşte Detaylar.. KPSS-2022/5 Sağlık Personeli Alımı İLANI YAYINLANDI ! İşte Detaylar.. Sağlık Bakanlığı 10 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli Branş Dağılımı 15 Mart tarih..
2021/10 KPSS Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama Duyurusu Yayınlandı ! 2021/10 KPSS Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama Duyurusu Yayınlandı ! KPSS-2021/10 sonucuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişk..
  Beyaz Kod HABERLERİ
Hastanede Hemşirenin saçını çeken şahıslar acil servisi darmadağın etti ! Hastanede Hemşirenin saçını çeken şahıslar acil servisi darmadağın etti ! Tatvan Devlet hastanesinde damar yolu açtığı esnada sözel ve fiziksel şiddete uğ..
Sırasından Önce Tansiyon Ölçtürmek İstiyen Hastanın Tansiyonunu Ölçmedi Diye Hemşire Darp Edildi ! Sırasından Önce Tansiyon Ölçtürmek İstiyen Hastanın Tansiyonunu Ölçmedi Diye Hemşire Darp Edildi ! Acil serviste görevli hemşire, sıra beklemek istemeyen hastanın tansiyonunu heme..
Hasta Doktora Saldırdı Diğer Hasta ve yakınları Alkış Tuttu ! Hasta Doktora Saldırdı Diğer Hasta ve yakınları Alkış Tuttu ! Gaziantep Üniversitesi ‘ne (GAÜN) bağlı Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi..
Acil Servis Savaş Alanına Döndü Sağlık Personelinin Yüzünde Kırıklar Var ! Acil Servis Savaş Alanına Döndü Sağlık Personelinin Yüzünde Kırıklar Var ! İstanbul’da meydana gelen olayda hastanede görev yapan Nurullah Çalpa isimli sağ..
  MAGAZİN HABERLERİ
Hem ambulans da nöbet hem müzik.. Hem ambulans da nöbet hem müzik.. Prod By MCD (Mustafa Can Develi) Sahne ismi Prod. By MCD olarak bilinen Mustafa..
Masterchef Türkiye'ye Ameliyathane Hemşiresi katılınca Hemşireliğe ve sağlık çalışanlarına Şeflerden Övgü Dolu Anlar ! Masterchef Türkiye'ye Ameliyathane Hemşiresi katılınca Hemşireliğe ve sağlık çalışanlarına Şeflerden Övgü Dolu Anlar ! Dün Akşam TV 8'de yayınlanan Masterchef yemek yarışma bölümünde Ameliyathane Hem..
Adriana Lima'nın KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI ! Ebelerden Yorum 20 Yıllık Ebeyim Böylesini Görmedim ! Adriana Lima'nın KARIN ŞEKLİ KAFALARI KARIŞTIRDI ! Ebelerden Yorum 20 Yıllık Ebeyim Böylesini Görmedim ! Cinsiyet partisiyle erkek bebeği olacağını öğrenen Adriana Lima, Alexander Wang ..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Bu Gün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı