HABER AKIŞI

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Duyurusu

 Tarih: 06-12-2019 18:52:00  -   Güncelleme: 06-12-2019 19:03:01
Sağlık bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusunu Yayınladı..T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 16 (Onaltı) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu için, 20-31/01/2020 tarihleri arasında, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfında boş
bulunan 16 (Onaltı) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu için, 20-31/01/2020 tarihleri arasında, Müfettiş Yardımcılığı Giriş
Sınavı yapılacaktır.
I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile
mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; iktisadi ve idari
bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28,
KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar,
endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için de KPSSP1 puan türünden en az 80 puan almış
olmak.
ç) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
d) Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.
e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; Başkanlığımız resmi internet adresinde (www.teftis.saglik.gov.tr) yayımlanan
“Sınav Başvuru Formu” nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim
(Lisans) diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve iki adet fotoğrafla birlikte 9 – 20 Aralık
2019 tarihleri arasında, T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat:6 06800 Çankaya/ANKARA adresine posta/kargo yoluyla veya hafta içi 09:30-
18:00 mesai saatleri arasında şahsen teslim edeceklerdir.
 Yukarıda sayılan belgelerin 20 Aralık 2019 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşması şarttır. Süresi içinde
Başkanlığa ulaşmayan, eksik bilgi ve belgeleri bulunan veya belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan başvurular kabul
edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı evrak
birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır. Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde,
kendilerine elden iade edilecektir.

III. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
Giriş sınavına, merkezi sınav puanı ile alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun dört katına kadar aday, başvurduğu
en yüksek KPSS puanından başlamak üzere öğrenim dalları itibariyle belirlenen kontenjana göre ayrı ayrı yapılacak
sıralamaya göre çağrılır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.
 Giriş sınavı yapılacak 16 Müfettiş Yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı, kontenjanlar, sınava
çağrılacak aday sayıları ve KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir;
Öğrenim Dalları Kontenjan
Sınava
Çağrılacak
Aday Sayısı
KPSS Puan
Türü
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat ve
İşletme Fakülteleri 11 44
KPSSP9
KPSSP11
KPSSP28
KPSSP33
KPSSP38
KPSSP43
KPSSP48
Endüstri Mühendisliği 1 4 KPSSP1
Bilgisayar Mühendisliği 2 8 KPSSP1
İnşaat Mühendisliği 2 8 KPSSP1
TOPLAM 16 64
Öğrenim dalları itibariyle belirlenen kontenjanlar için yeterli sayıda başvurunun olmaması halinde Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir.
IV. SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI
 Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya
sürücü belgesi gibi fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri
ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
V. GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yalnızca SÖZLÜ sınavdan
oluşacak giriş sınavı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat: 6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
VI. GİRİŞ SINAVI KONULARI
A) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun adaylar için sınav
konuları;
a) Hukuk;
1. Anayasa hukuku (Genel esaslar),
2. İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
3. Ceza hukuku (Genel esaslar ve memur suçları),
4. Medeni hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),
5. Borçlar hukuku (Genel esaslar),
6. Ticaret hukuku (Genel esaslar),
7. Ceza muhakemeleri usulü hukuku (Genel esaslar).
b) İktisat;
1. İktisat teorisi (Mikro iktisat, makro iktisat),
2. İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,
3. Para, banka, kredi ve konjonktür,
4. Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,
5. İşletme iktisadı,
6. Güncel ekonomik sorunlar.
c) Maliye;
1. Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,
2. Kamu giderleri,
3. Bütçe.
ç) Muhasebe;
1. Genel muhasebe,
2. Bilanço analizi ve teknikleri,
3. Ticari hesap.
d) Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular.
B) Mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümünden mezun adaylar için;
a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları,
b) Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular.
VII. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
 yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan
üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
VIII. SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ
 Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınav
notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda
belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak
suretiyle, ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek adayın isimleri
belirlenecektir.
Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir, ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara gerekli tebligat
yapılır. Kazanan aday, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Başkanlığa müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder.
Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da
herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar
başarı sırasına göre çağrılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmaz.
 Giriş sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan edildiği günden başlamak üzere 5 iş günü içinde Başkanlığa yapılır.
Başkanlık 10 iş günü içerisinde itiraza cevap verir.
IX. DİĞER HUSUSLAR
 Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur ayrıca bu şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sınav Duyurusu ve Başvuru Formu için tıklayınız.

 

 

Sosyal Medyada Bizi Destekler Misiniz?
YOUTUBE  112AcilFm   Kanalımız için       TIKLA
FACEBOOK 112AcilFm  Sayfamız için        TIKLA
TWİTTER    112AcilFm   Sayfamız için        TIKLA
İNSTAGRAM 112AcilFm Sayfamız için       TIKLA
ANDROİD  112AcilFmUygulamamız için  TIKLA
  Editör: SerhATT Şimşek   Bu haber 2091 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
  FLASH HABERLERİ
Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalı..
ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu ! Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu ! İzmir'in Torbalı ilçesinde Devlet Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş..
Torbalı DOKTOR Katilinden Şok İstek! Torbalı DOKTOR Katilinden Şok İstek! İzmir Torbalıİlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Torbalı Devlet Hastanesi Do..
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 32 bin personel alıyoruz, 3 ay boyunca ek ödemeler tavandan olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 32 bin personel alıyoruz, 3 ay boyunca ek ödemeler tavandan olacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası corona virüsü konu..
Sağlık Bakanlığından Yeni Tedbir Yazısı Sağlık Bakanlığından Yeni Tedbir Yazısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile, Özel ve Vakıf hastanele..
Sağlık Bakanlığından: Pandemi Hastaneleri ve Sağlık Personellerinin Yükünün Azaltılmak İçin Yeni Yazı Sağlık Bakanlığından: Pandemi Hastaneleri ve Sağlık Personellerinin Yükünün Azaltılmak İçin Yeni Yazı Sağlık Bakanlığı 20 Mart Cuma günü yayınladığı yazıyla "sağlık kuruluşlarındaki ..
Sağlık çalışanları için TBMM'den ALKIŞ ! Sağlık çalışanları için TBMM'den ALKIŞ ! Sağlık çalışanları için TBMM'den alkış tufanı: Sadece fedakarlık duygularına yön..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Feci Şekilde Ambulans Kaza Yaptı Feci Şekilde Ambulans Kaza Yaptı Karaman’da ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ambulans beton bariyer..
Ambulans Kaza Yaptı ! 2 Ölü ! Ambulans Kaza Yaptı ! 2 Ölü ! İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ambulans yolun karşısına geçmeye çalışan çifte ça..
Ambulansla Araç Kafa Kafaya Çarpıştı ! Ambulansla Araç Kafa Kafaya Çarpıştı ! Geçmiş Olsun Konya ,Konya Eğitim araştırma Hastanesi'ne Bağlı Nakil Ambulansı Ha..
Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Konya 112 Ambulans Kazası ! Geçmiş Olsun Konya 112 Geçmiş olsun Konya 112 Ereğli 5 nolu 112 istasyonunu hastaneye vaka nakli sıras..
  KPSS HABERLERİ
KPSS 2020/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı KPSS 2020/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ..
Sözleşmeli Olarak Çalışan Personel KPSS Tercihlerinde Bulunabilir Mi? Sözleşmeli Olarak Çalışan Personel KPSS Tercihlerinde Bulunabilir Mi? Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerin merakı üzerine KPSS 2020/4 Tercihlerind..
KPSS 2019/7 Tercihleri Şikayet edildi KPSS 2019/7 Tercihleri Şikayet edildi 2019/6 KPSS tercihlerinde yerleşen adayların, 2019/7 KPSS tercihlerine de başvur..
KPSS Kaç Nete Kaç Puan Gelir ? KPSS Kaç Nete Kaç Puan Gelir ? Genel olarak KPSS'de kaç netle kaç puan alınır sorusunun ortalama cevapları....
  Beyaz Kod HABERLERİ
112Acil Çalışanlarını Yerlerde Sürükleyerek Darp ETTİLER ! 112Acil Çalışanlarını Yerlerde Sürükleyerek Darp ETTİLER ! Konya'da 112 Acil Servis'te görevli 3 kişi, kaza yerinde yaralı 2 kişiye müdahal..
Eviniz Daha Güvenli Diyen Doktora Dayak ! Eviniz Daha Güvenli Diyen Doktora Dayak ! Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ..
BEYAZ KODA Uğrayan Sağlıkçılara; Sağlık Müdürlüğü ve Vekil Baskısı BEYAZ KODA Uğrayan Sağlıkçılara; Sağlık Müdürlüğü ve Vekil Baskısı 6 Mart’ta Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servis’inde sağlıkçılar U..
Kadın Hasta, Sağlık personeline TOKAT ATTI ! VİDEOLU HABER Kadın Hasta, Sağlık personeline TOKAT ATTI ! VİDEOLU HABER Mesai saati dışında Bayrampaşa Aile Sağlık Merkezi'ne gelen bir kadın hastanın, ..
  MAGAZİN HABERLERİ
Kıvanç Tatlıtuğ, Korona Şüphesiyle Hastanede! Kıvanç Tatlıtuğ, Korona Şüphesiyle Hastanede! ürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini iyi hi..
Tuncay Şanlı, Otelini Sağlık Personellerine Ücretsiz Konaklamaya Açtı Tuncay Şanlı, Otelini Sağlık Personellerine Ücretsiz Konaklamaya Açtı Tüncay Şanlı'nın Serdivan ilçesinde sahibi olduğu "Hotel On7", salgın nedeniyle ..
Corona Virüs Şeyma Subaşı'yı da Vurdu Corona Virüs Şeyma Subaşı'yı da Vurdu Şeyma Subaşının sevgilisi Guido Senia, koronavirüsü nedeniyle karantina altında ..
Hekimoğlu Dizisine Tepki Hekimoğlu Dizisine Tepki Sosyal medyadan Hekimoğlu'na tepki: Haddini bil Hekimoğlu!Ekranların ilgiyle izl..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

112AcilFm i Ne Sıklıkla Takip Ediyorsunuz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı