HABER AKIŞI

Pediyatrik Yaşam Desteği ERC 2015

 Tarih: 18-12-2019 17:33:00  -   Güncelleme: 18-12-2019 17:41:04
Yeni bilimsel kanıtlar, klinik, organizasyon ve eğitsel bulguların kullanım ve öğrenim kolaylığını sağlamak üzere rehberde değişiklikler yapılmıştır.

Temel yaşam desteği
Soluk verme süresi erişkin pratiğinden farklı olarak 1 sn. dir.
Göğüs kompresyonları için, sternum alt kısmı göğüs ön arka çapının en az üçte biri kadar bastırılmalıdır (infantta 4 cm, çocukta 5 cm).


Ağır hasta çocuğun yönetimi
Septik şok bulguları olmayan ateşli çocukta dikkatle sıvı verilmeli ve takiben tekrar değerlendirilmelidir. Septik şokun bazı tiplerinde sınırlı izotonik kristalloid kulllanımının liberal sıvı uygulamasından daha iyi olduğu gösterilmiştir.
Supraventriküler taşikardi (SVT) de kardiyoversiyonda başlangıç dozu 1J/kg dır.
Pediyatrik kardiyak arrest algoritması
Birçok aşama erişkin pratiğindeki gibidir.
Resüsitasyon sonrası bakım
Hastane dışında olan spontan dolaşımı geri dönen (SDGD) çocuklarda ateşi önleyin.
Çocuklarda SDGD sonrası hedefe yönelik sıcaklık yönetiminde normotermi ya da hafif hipotermi sağlanmalıdır.
Resüsitasyonun sonlandırılma zamanı konusunda tek bir belirleyici yoktur.
Resüsitasyon ve doğumda geçişte bebeğin desteklenmesi
Aşağıdakiler ERC 2015 rehberindeki doğumda resüsitasyondaki başlıca değişiklerdir.

Geçiş desteği: Bebek doğumda nadire resüsitasyona gerek göstereceği, fakat postnatal geçiş döneminde bazen tıbbi yardım gerekebileceği bilinmelidir. Doğumda yardım terimi yaşamsal fonkisyonların yeniden düzenlenmesi (resüsitasyon) ile geçişe desteğin yapılmasının ayırımını tanımlamaktadır.
Göbek bağının klemplenmesi: Risk altında olmayan term ve preterm bebeklerde doğumun tamamlanmasının ardından en az bir dakika sonra göbek bağının klemplenmesi önerilmektedir. Doğumda resüsitasyon gereken bebeklerde göbek bağının klemplenmesi zamanı ile ilgili kanıtlar yetersizdir.

Sıcaklık: Doğumdan sonra asfiksisi olmayan yeni doğanda sıcaklık 36.5oC ile 37.5oC arasında korunmalıdır. Buna ulaşmanın önemi fazladır ve mortalite ve morbidite arasındaki güçlü ilişki açısından değerlendirilmelidir. Girişteki sıcaklık kalite göstergesi olarak sağ kalımın belirlenmesinde kaydedilmelidir.

Sıcaklık yönetimi:<32 hafta gebelikte bebeğin doğumundan sonra sıcaklık 36.5°C ve 37.5°C arasında tutulmalıdır. Isıtılmış nemlendirilmiş gazlar, vücut sıcaklığının artırılması, baş ve vücudun plastik materyal ile kaplanması, birilte ya da tek başına sıcak yatak hipotermiyi azaltmada etkindir.

Kalp hızının optimal değerlendirmesi: Resüsitasyon gereken bebeklerde kalp hızının hızlı ve kesin değerlendirilebilmesi için EKG kullanılması önerilmektedir.

Mekonyum: Mekonyum varlığında trakeal entübasyon rutin uygulama olmamalı, sadece trakeal obstrüksiyon şüphesinde uygulanmalıdır. Solumayan ya da güç soluyan yenidoğanlarda yaşamın ilk dakikalarında başlangıç ventilasyonu önemli olup ertelenmemelidir.

Hava/Oksijen: Term yenidoğanlarda ventilasyon desteğine hava ile başlanmalıdır. Preterm yenidoğanlarda başlangıçta hava ya da düşük konsantrasyonda oksijen (%30) kullanılmalıdır. Eğer etkin ventilasyona rağmen oksijenlenme (ideal olarak oksimetre ile belirlenen) kabul edilebilir durumda değilse daha yüksek konsantrasyonda oksijen kullanılması düşünülmelidir.

CPAP: Solunum sıkıntısındaki spontan soluyan preterm yenidoğanlarda solunum desteğinde entübasyon yerine CPAP seçilmelidir.

Akut Koroner Sendromlar
Aşağıda; Akut Koroner Sendromların (AKS) tanı ve tedavisine yönelik önerilerde en önemli yeni gelişmeler ve değişikliklerin bir özeti bulunmaktadır.

AKS’da Tanısal Girişimler
ST elevasyonlu akut myokard enfarktüsünden (STEMI) şüphelenilen hastalarda hastaneye başvuru öncesinde 12 derivasyonlu elektrokardiyogram (EKG) çekilmesi önerilir. STEMI hastalarında bu müdahale, hastane öncesinde ve hastane yatışı sırasında reperfüzyonu hızlandırır ve mortaliteyi azaltır.

Hekim olmayanların STEMI EKG yorumlaması, bilgisayar destekli STEMI EKG yorumlanması olsun veya olmasın, dikkatli şekilde monitorize edilmiş kalite güvence programları ile destekli olarak yeterli tanısal performans sağlanabilinmesi durumunda önerilmektedir.

Hastane öncesi STEMI ile kateterizasyon laboratuvarının aktivasyonu sadece tedavideki gecikmeleri önlemek ile kalmaz ayrıca hasta mortalitesini de azaltır.

Hastanın ilk değerlendirmesinde negatif yüksek duyarlıklı kardiyak troponin değerleri (hs-cTn) tek başına AKS dışlanması amacı ile kullanılamaz, ancak düşük risk skorları bulunan hastalarda erken taburculuğun sağlanmasında faydalıdır

AKS’da Tedavi Girişimleri
Primer Perkütan Koroner Müdahale (PKM) planlanan STEMI hastalarına, Adenozin difosfat (ADP) reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Tikagrelor, veya Prasugrel – belirli kısıtlamalar dahilinde), hastane öncesi veya Acil Tıp Kliniğinde uygulanabilir.

STEMI hastalarında ve Primer PKM yaklaşımı planlanan hastalarda hastane öncesinde veya hastanede yatış esnasında Fraksiyone Olmayan Heparin (UFH) uygulanabilir.

STEMI hastalarında hastane öncesi UFH uygulamasına alternatif olarak enoksoparin uygulanabilir.

AKS sendromu düşünülen akut göğüs ağrısı olan hastalarda , hipoksi, dispne veya kalp yetmezliği bulguları yoksa oksijen desteğine gerek duyulmaz.

STEMI’de Reperfüzyon Kararları
Reperfüzyon kararları çeşitli olası lokal durumlar dahilinde yeniden değerlendirilmiştir.

STEMI hastalarında planlanan tedavi stratejisinin fibrinoliz olması durumunda, eğer nakil süresi 30 dakikadan fazla sürecekse ve nakil personeli eğitimli ise fibrinolizin hastaneye başvuru sonrası yapılmasına kıyasla hastane öncesi süreçte yapılmasını öneriyoruz.

PKM merkezlerinin bulunduğu ve aktif olduğu coğrafik bölgelerde, hastane öncesi fibrinolize kıyasla, PKM için direk triaj ve nakil tercih edilir.

PKM koşulları bulunmayan bir hastanenin Acil Tıp Kliniğinde bulunan STEMI hastaları, Primer PKM’deki gecikme 120 dakikadan kısa olacak şekilde (erken bulgu verenlerde ve geniş enfarktları olan hastalarda 60-90 dakikadan kısa sürede) derhal bir PKM merkezine nakledilmelidir. Aksi takdirde, hastalara fibrinoliz uygulanmalı ve sonrasında PKM merkezine nakledilmelidir

PKM koşulları bulunmayan bir merkezin Acil Tıp Kliniğinde fibrinolitik tedavi uygulanmış hastalar, sadece iskemi bulunması endikasyonu haricinde, eğer mümkünse erken rutin anjiografi amacı ile (fibrinolitik tedaviden sonraki 3-24 içinde) nakledilmelidir.

Fibrinolitik tedavinin uygulanmasından sonraki ilk 3 saat içinde PKM uygulanması önerilmemektedir ve sadece fibrinolizde başarısız olunursa uygulanmalıdır.

Spontan dolaşımın dönüşünden sonra hastane içi reperfüzyon kararları
EKG’sinde ST elevasyonu bulunan, kardiyak kökenden şüphelenilen Hastane Dışı Kardiyak Arrest (HDKA) sonrası spontan dolaşımın geri döndüğü (SDGD) seçilmiş erişkin hastalarda, kardiyak arrest olmayan STEMI hastalarına benzer bir şekilde, acil kardiyak kateterizasyon laboratuvarı değerlendirmesi (ve eğer gerekli ise derhal PKM) öneriyoruz.

EKG’sinde ST elevasyonu olmayan kardiyak kökenden şüphelenilen HDKA sonrası SDGD ve komadaki hastalarda yüksek riskli koroner kökenli Kardiyak arrest durumunda acil kardiyak kateterizasyon laboratuvar değerlendirmesi düşünülmesi mantıklıdır.

İlk Yardım
İlk Yardıma ait bir bölüm ilk olarak 2015 ERC Kılavuzlarında bulunmaktadır.

Resüsitasyonda Eğitim Prensipleri
Aşağıda; 2010 ERC Kılavuzundan bu yana resüsitasyon eğitimindeki önerilere en önemli değişiklikler ve yenilikler anlatılmıştır.

Eğitim
Yüksek doğrulukta manken alımı ve kullanımına yeterli kaynağı bulunan merkezlerde, bu mankenlerin kullanımını öneriyoruz. Bununla beraber düşük doğruluklu mankenler ERC kurslarında bütün eğitim seviyelerinde kullanım için uygundur.

Direktif KPR geri bildirim araçları kompresyon hızı, derinliği, kompresyonun bırakılması ve el pozisyonunun geliştirilmesi açısından faydalıdır. Tona yönelik araçlar sadece kompresyon hızını geliştirir ve kurtarıcıların hıza odaklanması ile kompresyon derinliği üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Tekrar eğitim aralıkları katılımcıların özelliklerine göre farklılık gösterir. (örn, sağlık çalışanı veya halktan kişiler). KPR becerilerinin eğitimden sonraki aylar içerisinde azaldığı bilinmektedir ve bu nedenle yıllık tekrar eğitim stratejileri yeterli sıklıkta olmayabilir. Optimal aralıklar tam olarak bilinmemekle beraber, sık aralıklı ‘düşük doz’ tekrar eğitim faydalı olabilir.

Teknik olmayan becerilerdeki eğitim (örn, iletişim becerileri, takım liderliği ve takım üyeliği rolleri) teknik becerilerin eğitimde önemli bir yardımcıdır. Bu tip bir eğitim yaşam destek kurslarına dahil edilmelidir.

Ambulans görevlilerinin, sağlık personeli dışı katılımcıların KPR uygulamalarındaki yönlendirilmelerinde etkili bir rolleri bulunmaktadır. Bu rol, stresli bir durumda etkili ve kesin talimatlar iletmek amacıyla spesifik bir eğitim gerektirmektedir.

Uygulama
Veri-kaynaklı Performans-odaklı bilgilendirmenin, resüsitasyon takımlarının performanslarını iyileştirdiği gösterilmiştir. Kardiyak arrest hastalarının yönetimini sağlayan takımlar için kullanımlarını şiddetle önermekteyiz.

Hastane dışı kardiyak arrest hastalarında sağ kalımda artış ve nörolojik sonuçlarda görülen iyileşme ile birliktelik bulunması nedeni ile kardiyak arrest merkezleri dahil olmak üzere bölgesel sistemler teşvik edilmelidir.

Etrafta bulunan kişilere en yakın OED’ün lokalizasyonun tespit edilmesinin kolaylaştırılmasına yönelik yeni sistemler geliştirilmektedir. Yakında bulunan KPR eğitimli bir bireyin bir OED’e hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan tüm teknolojiler desteklenmelidir.

“Hayat Kurtarmak Bir Sistem Gerektirir”. [http://www.resuscitationacademy.com/] Kardiyak arrest hastalarının tedavisinde etkin olan sağlık bakım sistemleri (örn. Acil Tıp Servisleri, Kardiyak Arrest Merkezleri) en iyi sağ kalım oranlarına ulaşmayı sağlayacak bakımı elde etme amacı ile mevcut yöntemlerini değerlendirmelidirler.

Resüsitasyonda etik ve yaşamı sonlandırma karar etikleri
2015 ERC Kılavuzlarında kardiyopulmoner resüsitasyona ait etik prensiplerin temellerini belirleten ayrıtılı bir tartışma bulunmaktadır.

Sosyal Medyada Bizi Destekler Misiniz?
YOUTUBE  112AcilFm   Kanalımız için       TIKLA
FACEBOOK 112AcilFm  Sayfamız için        TIKLA
TWİTTER    112AcilFm   Sayfamız için        TIKLA
İNSTAGRAM 112AcilFm Sayfamız için       TIKLA
ANDROİD  112AcilFmUygulamamız için  TIKLA
  Editör: SerhATT Şimşek   Bu haber 1571 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER EĞİTİM MERKEZİ HABERLERİ
  FLASH HABERLERİ
Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalı..
ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu ! Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu ! İzmir'in Torbalı ilçesinde Devlet Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş..
Torbalı DOKTOR Katilinden Şok İstek! Torbalı DOKTOR Katilinden Şok İstek! İzmir Torbalıİlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Torbalı Devlet Hastanesi Do..
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
3 Aylık İstifa Yasağı Kaldırıldı! 3 Aylık İstifa Yasağı Kaldırıldı! Sağlık Bakanlığı yayınladığı son yazıyla Bakanlık ve özel sağlık ile üniversite ..
Güncel 2020 Sağlık Bakanlığı Aşılama Takvimi Güncel 2020 Sağlık Bakanlığı Aşılama Takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla, aşılama..
Eski Sağlık Bakanı Karantinada ! Eski Sağlık Bakanı Karantinada ! Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, Tokat'ın Erbaa ilçesinde karantinaya alına..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Ambulans Kazası 1 Yaralı ! Ambulans Kazası 1 Yaralı ! Zonguldak’ta otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüs..
Ambulans Kaza Yaptı ! 3 Sağlık Personeli Yaralandı Ambulans Kaza Yaptı ! 3 Sağlık Personeli Yaralandı Bahçelievler’de hasta almaya giden ambulans, trafik ışıklarına çarparak kaza yap..
Ambulans Dereye Düştü ! Ambulans Dereye Düştü ! Ordu’da 112 Acil Servis Ambulansı dereye uçtu. Edinilen bilgiye göre kaza Korgan..
İller Arası Hasta Nakli Yapan Ambulans Kaza Yaptı: 1 ölü 3 yaralı İller Arası Hasta Nakli Yapan Ambulans Kaza Yaptı: 1 ölü 3 yaralı Elazığ'da ambulans kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarptı.
  KPSS HABERLERİ
ÖSYM 3 bin sağlık personeli ataması için tercih işlemlerini başlattı ÖSYM 3 bin sağlık personeli ataması için tercih işlemlerini başlattı ÖSYM, Sağlık Bakanlığınca İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üze..
KPSS 2020/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı KPSS 2020/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ..
Sözleşmeli Olarak Çalışan Personel KPSS Tercihlerinde Bulunabilir Mi? Sözleşmeli Olarak Çalışan Personel KPSS Tercihlerinde Bulunabilir Mi? Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerin merakı üzerine KPSS 2020/4 Tercihlerind..
KPSS 2019/7 Tercihleri Şikayet edildi KPSS 2019/7 Tercihleri Şikayet edildi 2019/6 KPSS tercihlerinde yerleşen adayların, 2019/7 KPSS tercihlerine de başvur..
  Beyaz Kod HABERLERİ
Sağlık Personellerini darbedip, Polisleri tehdit eden kadın tutuklandı Sağlık Personellerini darbedip, Polisleri tehdit eden kadın tutuklandı KONYA'da, gittiği özel hastanede tartıştığı 2 sağlık personelini darbedip, ardın..
Beyaz Kod:İki asistan doktor darp edildi Beyaz Kod:İki asistan doktor darp edildi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli 2 araştırma görevlisi,..
Corona Virüs Tedavisi Gören Hastanın 2 Oğlu Hemşireyi Darp Etti! Corona Virüs Tedavisi Gören Hastanın 2 Oğlu Hemşireyi Darp Etti! Konya’da yeni tip Coronavirüs (COVID-19) şüphesiyle özel bir hastanede tedavi al..
112Acil Çalışanlarını Yerlerde Sürükleyerek Darp ETTİLER ! 112Acil Çalışanlarını Yerlerde Sürükleyerek Darp ETTİLER ! Konya'da 112 Acil Servis'te görevli 3 kişi, kaza yerinde yaralı 2 kişiye müdahal..
  MAGAZİN HABERLERİ
Sağlık Personelleri Sağlık Personelleri Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte sağlık çalışanlarının Yu..
Sağlık Personeli Çift Canlı Yayında Koruyucu Tulumla Evlenip Düğün yaptılar Sağlık Personeli Çift Canlı Yayında Koruyucu Tulumla Evlenip Düğün yaptılar Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlık çalışanı Cemr..
Kıvanç Tatlıtuğ, Korona Şüphesiyle Hastanede! Kıvanç Tatlıtuğ, Korona Şüphesiyle Hastanede! ürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini iyi hi..
Tuncay Şanlı, Otelini Sağlık Personellerine Ücretsiz Konaklamaya Açtı Tuncay Şanlı, Otelini Sağlık Personellerine Ücretsiz Konaklamaya Açtı Tüncay Şanlı'nın Serdivan ilçesinde sahibi olduğu "Hotel On7", salgın nedeniyle ..

112AcilFm i Ne Sıklıkla Takip Ediyorsunuz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı