HABER AKIŞI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 Tarih: 17-01-2021 10:28:00  -   Güncelleme: 17-01-2021 22:30:34
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

1 - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya ilişiği olmamak.
5 - 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
7 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8 - Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9  -  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesi  gereğince,  “Sözleşmeli  olarak  istihdam  edilenler  hizmet  sözleşmesine  aykırı  hareket etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih  tarihinden itibaren  1 (bir) yıl  geçmedikçe kurumların  sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması
10  -  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
11  -  Lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  KPSS  P3  puanı  esas  alınacaktır. Önlisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  KPSS  P93  puanı  esas  alınacaktır..  Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
13  -  Başvurularda  ‘Kamu  Görevlerinde  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
14 - 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
NOT:  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  talepleri  değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir.
Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

BAŞVURU YERİ ve ŞEKLİ

1)   Online   olarak   Sağlık   Araştırma   ve   Uygulama   Merkezinde   (Hastane)   yer   alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde mevcuttur.)
2) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
3) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)
4)  Adaylar  KPSS  puan  türü,  yılı  ve  puanını  içeren  belgelerini  ÖSYM  web  servisleri aracılığı  ile  barkodlu  belge  üretilmeli  ve  online  kayıt  sistemine  bu  belge  PDF  formatında yüklenmelidir.  Adayların  tercih  edilen  pozisyon  için  belirlenen  KPSS  puan  türü  ve  yılı  ile mezuniyet  belgeleri/diplomaları  kontrol  edilecek  olup,  başvurulan  pozisyona  uygun  olmaması durumunda   başvuru   işlemi   değerlendirmeye   alınmayacaktır.   İstenilen   belgeler   (Diploma/ Mezuniyet  belgesi,  KPSS  (B)  grubu  sınav  sonuç  belgesi,  fotoğraf,  nüfus  cüzdanı  vb.)  ilgili alanlara yükleyecektir.
5) Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6)  Başvuru  işlemleri  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
7)  Online  başvurular  dışında  şahsen,  posta  ve e-posta yolu ile yapılan  başvurular  kabul edilmeyecektir.
8)  Online  Başvuru  işlemleri  sırasında  gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  ya  da  beyanda bulunduğu   veya  eksik   evrak   verdiği   sonradan  tespit  edilenler   ile  istenilen  belgeleri  ibraz etmeyenlerin  başvuruları  geçersiz  sayılacak,  sözleşmeleri  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
9)   Adaylar   Kurumumuz   ilanına   başvuruda   bulunarak   6698   sayılı   Kişisel   Verilerin
Korunması Kanununa kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1)  Başvuru  sonunda  yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmayacaktır.  2020  KPSS  (B)  grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanıp kazanmadıkları ilk önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kapsamında kişisel bilgileri gizlenerek ilan edilecek olup, akabinde  web  sitemizde  duyurular  menüsünde  https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/  adresindeki web   portalına   kendi   kullanıcı   kodu   ve   şifrelerini   kullanmak   yöntemiyle   giriş   yaparak öğrenilebilecektir.   İlgili   web   adresi   portalında   (kişiye   özel)   kişiye   yapılan   bildirim   tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)  Değerlendirmeler  KPSS  puan  sıralamasına  göre  yapılacak  olup,  adayların  KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3)  Asil  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adayların  başvuru  yapmadığı,  feragat  ettiği  veya adayın  şartları  taşımadığının  tespit  edilmesi  halinde  yerine  ilan  edilen  yedek  adaylardan  (Her kadro  sayısı  için  1(Bir)  yedek  aday  belirlenecek  olup)  KPSS  puan  sırasına  göre  sırası  ile çağırılarak atama yapılacaktır.
4)  Yedek  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adaylar  asil  adayların  taşıdığı  şartları  yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem  yapılacak  olup,  atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  İdaremiz  tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde AFSÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.   Belgelerini   süresi   içerisinde   teslim   etmeyenler   bu   haklarından   vazgeçmiş sayılırlar.  Belgelerin  teslimini  müteakip  yerleştirme  işlemi  yapılacaktır.  Sözleşmeli  personel pozisyonlarına   yerleştirildiğinin   adaylara   tebliğinden   itibaren   657   sayılı   Kanunun   62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

1- Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)
2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2020 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.
3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4- 1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir.)
5- Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
7-   Adli   Sicil   Kaydı   (PDF   olarak   siteme   yüklenecektir.   e-Devlet   çıktısı   da   kabul edilecektir.)
8-   Varsa   daha   önce   çalışmış   olduğu   SGK   Hizmet   Dökümü   (PDF   olarak   siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
9- Sertifika istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

Adres:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Zafer Sağlık Külliyesi A blok Dörtyol Mah. 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR

Bilgi için irtibat telefonu: 0 (272) 444 03 04/Dahili 42553

 

Sosyal Medyada Bizi Destekler Misiniz?
YOUTUBE 112AcilFm Kanalımız için TIKLA
FACEBOOK 112AcilFm Sayfamız için TIKLA
TWİTTER 112AcilFm Sayfamız için TIKLA
İNSTAGRAM 112AcilFm Sayfamız için TIKLA
ANDROİD 112AcilFm Uygulamamız için TIKLA
TikTok 112AcilFm Sayfamız için TIKLA
  Editör: SerhATT ŞİMŞEK   Bu haber 264 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Sağlık Personeli Alımı HABERLERİ
  FLASH HABERLERİ
Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Çocuklarım aç diyen Roman kadına Geber Diyen Yetkiliye Bakın Ne Oldu ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalı..
ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM ORDU'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜM Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu ! Devlet Hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu ! İzmir'in Torbalı ilçesinde Devlet Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde yeni doğmuş..
Torbalı DOKTOR Katilinden Şok İstek! Torbalı DOKTOR Katilinden Şok İstek! İzmir Torbalıİlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Torbalı Devlet Hastanesi Do..
  Sağlık Bakanlığı HABERLERİ
Sağlık Bakanlığından:Sağlıkta Yapay Zeka yarışması Sağlık Bakanlığından:Sağlıkta Yapay Zeka yarışması Sağlık Bakanlığı Yapay Zeka Yarışması Düzenliyor! Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB TEK..
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın Gündem Açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın Gündem Açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:İller bazında açıklanan vaka sayılarına göre, kısı..
Sağlık Bakanlığı: 2021 Ocak  Şubat Bölge Hizmet Grupları Sağlık Bakanlığı: 2021 Ocak Şubat Bölge Hizmet Grupları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2021 Ocak Şubat Bölge Hi..
Sağlık Bakanlığı:Yıllık İzinler Yanmayacak,Devredecek ! Sağlık Bakanlığı:Yıllık İzinler Yanmayacak,Devredecek ! Pandemi nedeniyle izinleri iptal olan Sağlık Bakanlığı personeline Bakanlıktan s..
  Ambulans Kazası HABERLERİ
Güne Feci Bir Ambulans Kazasıyla Uyandık ! 2 Sağlık Çalışanı Ağır Yaralı Güne Feci Bir Ambulans Kazasıyla Uyandık ! 2 Sağlık Çalışanı Ağır Yaralı Merhabalar değerli 112acilfm izleyenleri güne feci bir ambulans kaza videosu ile..
Buzlu Yolda Kayan Hasta Taşıyan Ambulans Devrildi Buzlu Yolda Kayan Hasta Taşıyan Ambulans Devrildi Kırşehir'de hasta nakli yapan ambulans bir otomobille buzlu yolda çarpışarak yan..
Ambulansla Otomobil Çarpışması Sonucu Sağlık Personelleri Yaralandı Ambulansla Otomobil Çarpışması Sonucu Sağlık Personelleri Yaralandı Isparta'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu ambulans sürücüsü Çakmak ile ..
Ambulansında Bulunduğu Trafik Kazasında Can Pazarı! 2’si ağır 8 kişi Yaralandı ! Ambulansında Bulunduğu Trafik Kazasında Can Pazarı! 2’si ağır 8 kişi Yaralandı ! D-100 Karayolu Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi..
  KPSS HABERLERİ
ÖSYM 3 bin sağlık personeli ataması için tercih işlemlerini başlattı ÖSYM 3 bin sağlık personeli ataması için tercih işlemlerini başlattı ÖSYM, Sağlık Bakanlığınca İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üze..
KPSS 2020/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı KPSS 2020/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ..
Sözleşmeli Olarak Çalışan Personel KPSS Tercihlerinde Bulunabilir Mi? Sözleşmeli Olarak Çalışan Personel KPSS Tercihlerinde Bulunabilir Mi? Sözleşmeli Olarak Çalışan Personellerin merakı üzerine KPSS 2020/4 Tercihlerind..
KPSS 2019/7 Tercihleri Şikayet edildi KPSS 2019/7 Tercihleri Şikayet edildi 2019/6 KPSS tercihlerinde yerleşen adayların, 2019/7 KPSS tercihlerine de başvur..
  Beyaz Kod HABERLERİ
Aralarında Sağlık Personelide bulunan 3Kişi 3Hemşireyi Darp Etti ! Aralarında Sağlık Personelide bulunan 3Kişi 3Hemşireyi Darp Etti ! Gaziantep'te bir hastanenin acil servisinde çalışan 3 sağlık çalışanı, hasta ve ..
Beyaz Kodun Böylesi:Pantolonunu indirip sağlık çalışanlarına küfretti Beyaz Kodun Böylesi:Pantolonunu indirip sağlık çalışanlarına küfretti Diyarbakır'da, 65 yaş üstü kişilere Covid-19 aşısı yapıldığı sırada Aile Sağlığı..
Sağlık Personeline,Küfür Hakarete Önce Uyarı Sonra Etkisiz Hale Getirme Görevide Sağlık Personelinde(AN VE AN KAMERALARDA) Sağlık Personeline,Küfür Hakarete Önce Uyarı Sonra Etkisiz Hale Getirme Görevide Sağlık Personelinde(AN VE AN KAMERALARDA) İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, sağlık personeline saldırıda bulundu. Sağlı..
Hastamızın Canını İncitiyorsun DAYAĞI ! BEYAZ KOD Hastamızın Canını İncitiyorsun DAYAĞI ! BEYAZ KOD Şırnak’ın Cizre ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisin..
  MAGAZİN HABERLERİ
ÜNLÜ İSİMLERDEN COVİD SAVAŞÇILARI SAĞLIK PERSONELLERİNE DESTEK TEŞEKKÜR VİDEOLARI ÜNLÜ İSİMLERDEN COVİD SAVAŞÇILARI SAĞLIK PERSONELLERİNE DESTEK TEŞEKKÜR VİDEOLARI Merhabalar değerli izliyenler bu videomuzda kahraman covid 19 savaşçıları Sağlık..
HEKİMLER SÖYLÜYOR Vol.2 HEKİMLER SÖYLÜYOR Vol.2 Hekimler şarkı söyledi: Albümün gelirleri geleceğin hekimleri için kullanılacakT..
Sağlık Çalışanları Tüm Türkiye'yi Duygulandırdı! ''Covid 19 Şehitleri İçin Söylediler'' Sağlık Çalışanları Tüm Türkiye'yi Duygulandırdı! ''Covid 19 Şehitleri İçin Söylediler'' Eskişehir Sağlık Çalışanları tüm Türkiye'yi duygulandıran bir çalışmaya imzaya a..
Hastane Bahçesinde COVİD-19 SAVAŞÇILARINA Moral Konseri ! Hastane Bahçesinde COVİD-19 SAVAŞÇILARINA Moral Konseri ! "Turkish Brass Ensemble" isimli müzik topluluğu koronavirüs (Kovid-19) salgınıyl..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

112AcilFm i Ne Sıklıkla Takip Ediyorsunuz ?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
Yukarı